ModaNewsroom

Gucci Pre-Fall 2015

Nastą­pi­ła Nagła i dra­stycz­na zmia­na w wize­run­ku mar­ki Guc­ci, za tą zmia­ną stoi Ales­san­dro Miche­le (nowy dyrek­tor kre­atyw­ny Guc­ci). Zobacz­cie nową filo­zo­fię stwo­rzo­ną przez Ales­san­dro Miche­le. Więk­szość kam­pa­nii w świe­cie mody podą­żą w stro­nę natu­ra­li­zmu i mini­ma­li­zmu. Naresz­cie.

Więcej