KulturaMuzyka

Taco Hemingway POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR – kalendarz koncertów!

Taco Hemingway POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR - kalendarz koncertów

Taco Hemingway ogłasza POCZTÓWKA Z POLSKI TOUR – przedsprzedaż biletów już 13 listopada!

Taco Hemin­gway nie zwal­nia tem­pa. Arty­sta, któ­re­go wrze­śnio­wy kon­cert z Dawi­dem Pod­sia­dło na Sta­dio­nie PGE Naro­do­wy wyprze­dał się w mgnie­niu oka, ogła­sza przy­szło­rocz­ną tra­sę kon­cer­to­wą! Już 13 listo­pa­da od godz. 13.11 wej­ściów­ki na kon­cer­ty w ramach Pocz­tów­ka z Pol­ski Tour będą dostęp­ne przed­pre­mie­ro­wo tyl­ko dla użyt­kow­ni­ków usłu­gi Empik Pre­mium. 14 listo­pa­da roz­pocz­nie się otwar­ta sprze­daż wyłącz­nie na plat­for­mie Going. oraz Empik Bilety.

Taco Hemin­gway ma na kon­cie trzy Fry­de­ry­ki, 300 tysię­cy sprze­da­nych płyt oraz wyprze­da­ne wszyst­kie tra­sy kon­cer­to­we. To wszyst­ko pla­su­je go w czo­łów­ce naj­po­pu­lar­niej­szych mło­dych rape­rów w Polsce.
Pocz­tów­ka z Pol­ski Tour to jed­na z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych tras kon­cer­to­wych w przy­szłym roku. Będzie pro­mo­wać wyda­ny w tego­rocz­ne waka­cje czwar­ty album stu­dyj­ny Taco Hemin­gwaya  „Pocz­tów­ka z WWA, Lato ’19”. Krą­żek odniósł duży suk­ces komer­cyj­ny – zade­biu­to­wał na pierw­szym miej­scu listy OLiS i szyb­ko pokry­ła się pla­ty­ną. Tra­sę zain­au­gu­ru­ją w lutym 2020 r. dwa kon­cer­ty na war­szaw­skim Tor­wa­rze, a zakoń­czy ją kwiet­nio­wy występ w Hali Stu­le­cia we Wrocławiu.

Będą­ca czę­ścią Gru­py Empik Plat­for­ma Going., któ­ra od począt­ku mia­ła wyłącz­ność na dys­try­bu­cję bile­tów na kon­cer­ty Taco Hemin­gwaya, od 2016 do 2018 r. zor­ga­ni­zo­wa­ła w sumie 61 kon­cer­tów arty­sty – 70% z nich skoń­czy­ło się Sol­dO­ut-em! Łącz­na sprze­daż wynio­sła nie­mal 100 000 biletów.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że i tym razem wej­ściów­ki rozej­dą się w rekor­do­wym tem­pie. Użyt­kow­ni­cy Empik Pre­mium jako pierw­si będą mogli kupić bile­ty na kon­cer­ty w ramach Pocz­tów­ka z Pol­ski Tour! Przed­sprze­daż (zarów­no poprzez stro­nę empikbilety.pl, jak i w salo­nach sta­cjo­nar­nych) dla sub­skry­ben­tów Empik Pre­mium wystar­tu­je 13 listo­pa­da o godzi­nie 13:11. Sprze­daż regu­lar­na wyłącz­nie poprzez plat­for­mę Going. oraz Empik Bile­ty – dzień później.

Na całej tra­sie Pocz­tów­ka z Pol­ski Tour obo­wią­zu­je limit zaku­pu mak­sy­mal­nie 2 bile­tów na każ­dy z koncertów.

Kalen­darz kon­cer­tów Taco Hemin­gwaya:
10.02.2020 / Warszawa
11.02.2020 / Warszawa
02.03.2020 / Kraków
03.03.2020 / Kraków
06.03.2020 / Opole
07.03.2020 / Katowice
07.03.2020 / Katowice
08.03.2020 / Rzeszów
19.03.2020 / Gdańsk
20.03.2020 / Gdańsk
21.03.2020 / Łódź
21.03.2020 / Łódź
29.03.2020 / Toruń
29.03.2020 / Toruń
01.04.2020 / Poznań
02.04.2020 / Poznań
04.04.2020 / Lublin
08.04.2020 / Wrocław

 

Wię­cej infor­ma­cji o Taco Hemin­gway – Pocz­tów­ka z Pol­ski Tour i bile­tach na: tacohemingway.goingapp.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy