Styl życia

Szykowne prezenty dla Niej na Święta 2020

Kompletowanie prezentów w grudniu z pewnością nie zakończy się w tłumie pośród sklepowych półek. Wystarczy spojrzeć na to z innej strony: najpiękniejsze bożonarodzeniowe prezenty dla Mamy, Żony czy Partnerki, Ciotki bądź Siostry i Przyjaciółki bez trudu znajdziesz w Internecie, co pozwoli odpowiednio je zaplanować, składając zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Nasza świąteczna lista z najpiękniejszymi prezentami świątecznymi dla Niej są pełne oryginalnych, świetnych propozycji, które pasują do wszystkich osobowości.

Szykowne prezenty dla Niej na Święta 2020

Szy­kow­ne pre­zen­ty dla Niej na Świę­ta 2020: Eisen­berg Paris masecz­ka ujędr­nia­ją­co-mode­lu­ją­ca, Kaur Rupi książ­ka “Dom cia­ło. Home body”, CHANEL HYDRA BEAUTY Camel­lia Repa­ir maska, Hal­ber Mał­go­rza­ta i Dren­da Olga książ­ka “Książ­ka o miło­ści”, Rosa Cha­ins Dah­lia obrącz­ka, MASON PEARSON szczot­ka, LA MER bal­sam pod oczy, Paul Mit­chell inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca odżyw­ka, KILIAN PARIS zapach Ange­l’s Sha­re The Liqu­ors, BAIJA PARIS urze­ka­ją­ca mgiełka. 

Jeśli uwiel­bia nowe, intry­gu­ją­ce zapa­chy, dla­cze­go by nie spró­bo­wać naj­now­sze­go zapa­chu od Kilian Paris Angels’ Sha­re, któ­ry powstał we współ­pra­cy ze słyn­nym, fran­cu­skim per­fu­mia­rzem Beno­ist Lapo­uza? W ten spo­sób naro­dzi­ła się dotych­czas naj­bar­dziej oso­bi­sta zapa­cho­wa kre­acja Kilia­na Hennessy’ego, dla któ­rej inspi­ra­cją była histo­ria pro­duk­cji wyśmie­ni­te­go konia­ku pro­wa­dzo­na przez ósme już poko­le­nie rodzi­ny Hen­nes­sy. Ta naj­now­sza, intry­gu­ją­ca kom­po­zy­cja zapa­cho­wa prze­ni­ka do naj­głęb­szych zaka­mar­ków umy­słu, jak i pamię­ci Kilia­na Hennessy’ego. Pod ręką dobrze spraw­dzi się za to urze­ka­ją­ca mgieł­ka do cia­ła od Baija Paris o słod­kim zapa­chu kar­me­li­zo­wa­ne­go mio­du, któ­ra odświe­ża i koi zmy­sły przez cały dzień. Jej for­mu­ła szyb­ko się wchła­nia i nie pozo­sta­wia na skó­rze wra­że­nia mokrej war­stwy. W dodat­ku, w swo­im skła­dzie nie zawie­ra alko­ho­lu, więc moż­na ją sto­so­wać w dowol­nych ilo­ściach zarów­no na cia­ło, jak i wło­sy. 

Kobie­ta, któ­ra jest fan­ką uro­dy, a w dodat­ku uwiel­bia wszel­kie nowin­ki i nowo­ści pie­lę­gna­cyj­ne z pew­no­ścią ucie­szy się z magicz­nej masecz­ki prze­zna­czo­nej do pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy i oczu mar­ki Eisen­berg o inten­syw­nym dzia­ła­niu anti-age – to natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu, ujędr­nie­nia i zagęsz­cze­nia skó­ry na cały dzień. Jej lek­ka, aksa­mit­na emul­sja zawie­ra mikro­kap­suł­ki wita­min A i E, olej z pestek wino­gron oraz licz­ne wycią­gi z zie­lo­nej her­ba­ty, któ­re zapo­bie­ga­ją utra­cie jędr­no­ści, redu­ku­ją zmarszcz­ki, a ponad­to prze­bar­wie­nia pig­men­ta­cyj­ne. Tym­cza­sem, dzię­ki wie­lo­za­da­nio­wej masecz­ce Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Repa­ir Mask nasy­co­nej odżyw­czym woskiem kame­lio­wym, skó­ra uzy­ska sku­tecz­ną ochro­nę przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi, zacho­wu­jąc wil­goć w głę­bi naskór­ka. Boga­ta, kre­mo­wa for­mu­ła masecz­ki zapew­nia prze­mę­czo­nej i odwod­nio­nej skó­rze bły­ska­wicz­ne uczu­cie kom­for­tu i jest ide­al­nym codzien­nym sprzy­mie­rzeń­cem w sytu­acjach, któ­re mogą nega­tyw­nie wpły­nąć na poziom nawil­że­nia skó­ry.  The Eye Balm Inten­se od La Mer to zawsze naj­lep­sze roz­wią­za­nie pie­lę­gna­cyj­ne i koją­ce dla oczu: zawie­ra mor­ski enzym DePuff – sub­stan­cję czyn­ną, zmniej­sza­ją­cą widocz­ne obrzę­ki, drob­ne linie i zmarszcz­ki, a jed­no­cze­śnie wygła­dza i naprę­ża skó­rę wokół oczu, dzię­ki cze­mu w mgnie­niu oka sta­je się mięk­ka, ela­stycz­na i delikatna.

Na Two­jej liście z pew­no­ścią znaj­du­je się kobie­ta – estet­ka, któ­ra uwiel­bia pięk­ne, ale i prak­tycz­ne rze­czy. W takiej sytu­acji ide­al­nie spraw­dzi się kul­to­wa i pod­ręcz­na (bo ide­al­na do każ­dej kobie­cej toreb­ki), cudow­na szczot­ka Mason Pear­son, któ­ra nie tyl­ko oczysz­cza wło­sy, ale sty­mu­lu­je skó­rę gło­wy i popra­wia krą­że­nie krwi. W efek­cie, poma­ga roz­pro­wa­dzić natu­ral­ną, odżyw­czą war­stwę tłusz­czu skór­ne­go na całej dłu­go­ści wło­sów, przez co zapew­nia im wzmoc­nie­nie, ela­stycz­ność i zdro­wy blask. Ręcz­nie pole­ro­wa­na ręko­jeść szczot­ki  zosta­ła wyko­na­na  z octa­nu celu­lo­zy i akry­lu. To prze­pięk­ny gadżet, któ­ry per­fek­cyj­nie będzie pre­zen­to­wał się na toa­let­ce, w łazien­ce, a nawet salo­nie! A jeśli o wło­sach mowa, w tro­sce o ich zdro­wy, lśnią­cy wygląd wystar­czy poda­ro­wać inten­syw­nie nawil­ża­ją­cą odżyw­kę Paul Mit­chell Cle­an Beau­ty Hydra­te, któ­ra przy­wra­ca wła­ści­wy poziom nawil­że­nia wło­sów. Nasy­co­na oli­wą i pep­ty­dem owsia­nym odżyw­ka poma­ga w utrzy­ma­niu zdro­wych wło­sów, jed­no­cze­śnie chro­niąc je przed uszko­dze­nia­mi i uła­twia­jąc ich sty­li­za­cję. Żaden pre­zent świą­tecz­ny nie jest kom­plet­ny bez war­to­ścio­wej książ­ki – wyjąt­ko­we wydaw­nic­two „Książ­ka o miło­ści” (m. Hal­ber, O. Dren­da) to nie­wąt­pli­wie rzecz, jakiej świat nie widział, czy­li esej w dia­lo­gu: na temat, któ­ry doty­czy każ­de­go, któ­re­go isto­tę uchwy­cić naj­trud­niej. To książ­ka ide­al­na dla osób, któ­re chcą być kocha­ne. To zapis auto­rek i ich roz­mów o miło­ści prze­peł­nio­nych ana­li­tycz­nym podej­ściem czło­wie­ka Rozu­mu, ale i prze­ko­na­niem, że Rozum ma nie­wie­le wspól­ne­go z Emo­cja­mi. Być może dzię­ki niej, uda się Wam odna­leźć wła­sne doświad­cze­nia i dzię­ki temu unik­nąć błę­dów, któ­re popeł­nia­my, bo chce­my być kocha­ni. Jeśli zasta­na­wiasz się nad pre­zen­tem dla kobie­ty, któ­ra uwiel­bia modę i biżu­te­rię, z pew­no­ścią zachwy­ci i zado­wo­li ją mini­ma­li­stycz­na i ponad­cza­so­wa obrącz­ka Rosa Cha­ins Dah­lia Ring o gład­kiej, wypo­le­ro­wa­nej powierzch­ni, ręcz­nie wyko­na­na z żół­te­go zło­ta pró­by 585 (14 ct). 

W naszym zesta­wie­niu naj­pięk­niej­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych dla Niej znaj­dziesz upo­min­ki, któ­re możesz poda­ro­wać w tym sezo­nie wszyst­kim kobie­tom, któ­re kochasz. Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to dro­gi krem czy mądra książ­ka – zebra­li­śmy dla Was w jed­nym miej­scu listę naszych ulu­bio­nych pre­zen­tów, któ­re być może znaj­dzie­cie w tym roku pod cho­in­ką. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy