Powstała w 2013 roku marka & Other Stories, posiadająca swoje atelier projektowe w Paryżu, Sztokholmie i Los Angeles tworzy kolekcje z dbałością o jakość i każdy detal. Wtym sezonie po raz kolejny proponuje trzy wyjątkowe odsłony swojej kolekcji – prosto z Atelier w Sztokholmie, Paryżu i Los Angeles.  Kolekcja & Other Stories na sezon  jesień-zima 2021 to prawdziwe połączenie wygody i komfortu z przytulnym, lekko wyrafinowanym, eleganckim stylem, przez co ubrania idealnie odpowiadają naszym czasom. 

Ubrania & Other Stories

& Other Sto­ries jesień-zima 2021

Każ­da z pra­cow­ni pro­jek­to­wych mar­ki w zupeł­nie odmien­ny spo­sób wyra­ża swój styl, w autor­ski spo­sób wyko­rzy­stu­jąc wspól­ne moty­wy i mate­ria­ły w danym sezo­nie. I tak, jesie­nią i zimą nic tak bar­dzo się nie liczy, jak dotyk i to wła­śnie według tego klu­cza dobra­no m.in. dzia­ni­ny, mięk­kie, pucha­te przę­dze, hafty, leją­ce jedwa­bie czy gład­ki nylon. Mini­ma­li­stycz­ne faso­ny, naj­wyż­szej jako­ści kra­wiec­two,  ścią­ga­cze w pasie i gra obję­to­ścia­mi wpro­wa­dza­ją do każ­de­go pro­jek­tu sty­lo­wą swo­bo­dę. Wśród kolo­rów nie mogło zabrak­nąć tych naj­bar­dziej jesien­nych i uni­wer­sal­nych, a więc: czer­ni, głę­bo­kich, cze­ko­la­do­wych brą­zów, ele­ganc­kich bez­ów czy sza­ro­ści. Całość dopeł­nia­ją błę­ki­ty, żywy róż, ostra zie­leń czy deli­kat­ny fio­let. Sztok­holm­skie ate­lier to praw­dzi­wy wyraz codzien­ne­go kra­wiec­twa w iście spor­to­wym sty­lu. Nic więc dziw­ne­go, że wygod­ne kro­je, funk­cyj­ne mate­ria­ły i faso­ny zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w pro­jek­tach płasz­czy i  pucho­wych kur­tek, a dzia­ni­ny łączą się w przy­tul­ne, war­stwo­we zesta­wy. Akcen­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla spor­tów wspi­nacz­ko­wych i eks­tre­mal­nych wpro­wa­dzo­no dzię­ki ochron­nym deta­lom: ela­stycz­nym ścią­ga­czom, odpi­na­nym ele­men­tom i prak­tycz­nym zatrza­skom.  Każ­dy z dodat­ków jest nie tyl­ko prak­tycz­ny, ale przede wszyst­kim speł­nia swo­ją rolę – jest wyra­zi­sty. Wśród nich znaj­dzie­my masyw­ne bot­ki, koza­ki na obca­sie czy mod­ne od kil­ku sezo­nów mini toreb­ki, a wszyst­ko to uzu­peł­nio­ne srebr­ny­mi łań­cusz­ka­mi, kol­czy­ka­mi i sygnetami.

&Other stories koszula

& Other sto­ries koszula

& Other Stories bereta

& Other Sto­ries bereta

Pary­skie ate­lier stwo­rzy­ło kolek­cję nie­zwy­kle kobie­cą, a jed­no­cze­śnie non­sza­lanc­ką. Zwiew­ne sukien­ki, jean­sy, koron­ki i bluz­ki z fal­ba­na­mi zgrab­nie prze­pla­ta­ją się z fran­cu­ski­mi kla­sy­ka­mi, tj. bre­toń­ski­mi prąż­ka­mi, zło­ty­mi guzi­ka­mi i twe­edo­wy­mi żakie­ta­mi. Kwia­to­we nadru­ki, deli­kat­ne, per­ło­we deta­le, koron­ki i war­ko­czo­wi splo­ty wyko­na­ne z mohe­ru posia­da­ją­ce­go cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy jego pocho­dze­nie w duchu odpo­wie­dzial­nej mody to isto­ta fran­cu­skiej ele­gan­cji.  Wszyst­ko to wspa­nia­le dopeł­nia­ją akce­so­ria w posta­ci uro­czych skar­pe­tek ide­al­nych do moka­sy­nów bądź botek, ele­ganc­kie kol­czy­ki i wisior­ki, pojem­ne tor­by i oczy­wi­ście pary­ski must- have - beret.

Pra­cow­nia z Los Ange­les, w któ­rym tak bar­dzo wagę przy­wią­zu­je się do zdro­we­go, spor­to­we­go sty­lu życia, hoł­du­je sty­lo­wi gla­mo­ur. Tak powsta­ła więc peł­na kon­tra­stów kolek­cja będą­ca połą­cze­niem luk­su­so­we­go kom­for­tu,  pro­stych kro­jów i przy­tul­nych mate­ria­łów – do two­rze­nia nie­skoń­czo­nej ilo­ści sty­li­za­cji na co dzień. Bazą kolek­cji są dzia­ni­ny,  z któ­rej powsta­ły dłu­gie sukien­ki, płasz­cze, swe­try, a nawet domo­we kap­cie. Pro­jek­ty zgrab­nie dopa­so­wu­ją się do syl­wet­ki, two­rząc per­fek­cyj­ne, mini­ma­li­stycz­ne zesta­wy z pro­sty­mi bądź roz­sze­rza­ny­mi spodnia­mi. Wszyst­ko dopeł­nio­no koszu­la­mi ze zmy­sło­we­go jedwa­biu, a prze­kor­nie odzież wierzch­nią sta­no­wią obszer­ne weł­nia­ne i pucho­we kurt­ki oraz kasz­mi­ro­wy szal. Lśnią­ce dodat­ki w posta­ci tor­by z pole­ro­wa­nej skó­ry czy ozdob­nej zło­tej biżu­te­rii doda­ją ener­gii i pod­krę­ca­ją stylizacje.

 

& Other Stories body

& Other Sto­ries body

& Other Stories naszyjnik

& Other Sto­ries naszyjnik

Przy oka­zji naj­now­szej kolek­cji jesień-zima 2021 & Other Sto­ries zapro­si­ło do współ­pra­cy wspa­nia­łą, nie­tu­zin­ko­wą artyst­kę – Malù Dal­la Pic­co­la, któ­ra pre­zen­tu­je pierw­szą odsło­nę jesien­nej kolek­cji pro­sto z pary­skie­go ate­lier.  Malù wysty­li­zo­wa­na w dopra­co­wa­nych, mięk­kich dzia­ni­nach i kobie­cych kolo­rach wystą­pi­ła w wyjąt­ko­wej sesji jako boha­ter­ka wła­snej opo­wie­ści i na pla­nie dzie­li­ła się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat swo­je­go sty­lu i pary­skie­go oto­cze­nia: od spo­ko­ju, któ­ry daje jej malar­stwo, aż po noc­ne spa­ce­ry przy Pont Neuf i inspi­ra­cje sto­ją­ce za jej twórczością.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy