Architektura

Sztuka wokół nas – trzecia edycja Art in Architecture Festival

Sztuka otacza nas wszędzie, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi, a jej obecność i rola we wnętrzach to niewątpliwie jeden z kluczowych tematów branży architektonicznej. Już 17 listopada poznamy laureatów konkursu trzeciej edycji festiwalu Art in Architecture, organizowanego przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych, który szerzy ideę  odważnego wykorzystywania sztuki w przestrzeni prywatnej, publicznej, czy też  obiektach komercyjnych. Jego celem jest także zachęcenie inwestorów, architektów i projektantów wnętrz do jeszcze intensywniejszej współpracy z artystami.

Sztuka wokół nas - trzecia edycja Art in Architecture Festival

Festi­wal Art in Archi­tec­tu­re jest ini­cja­ty­wą mają­cą na celu pro­mo­wa­nie naj­lep­szych pro­jek­tów wnętrz i prze­strze­ni publicz­nych, któ­rych inte­gral­ną czę­ścią są dzie­ła sztu­ki. Aktu­al­nie trwa pierw­szy etap festi­wa­lu, któ­ry obej­mu­je nad­sy­ła­nie zgło­szeń pro­jek­tów na kon­kurs w czte­rech kate­go­riach: mieszkanie/dom, prze­strzeń publicz­na, biu­ro i hotel.  Pra­ce mogą zgła­szać zarów­no archi­tek­ci, archi­tek­ci wnętrz, jak i inwe­sto­rzy do dnia 7 listo­pa­da 2021 r. Wśród jury oce­nia­ją­cych pro­jek­ty zna­leź­li się wybit­ne posta­cie z bran­ży archi­tek­tu­ry i sztu­ki m.in. Józef Chwe­do­ro­wicz – wie­lo­let­ni dyrek­tor festi­wa­lu fil­mów edu­ka­cyj­nych EDUKINO, na któ­rym pro­mo­wał mię­dzy inny­mi fil­my o sztu­ce, archi­tek­tu­rze i sztu­ce w archi­tek­tu­rze, Witold Dudek – archi­tekt w biu­rze APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci od 1997, part­ner od roku 2007 i absol­went Uni­ver­si­ty of Detro­it Mer­cy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Alek­san­der Jan­kow­ski – archi­tekt pro­wa­dzą­cy wspól­nie z Aga­tą Opyr­chał od 2002 r. autor­ską pra­cow­nię pro­jek­to­wą JIO, Joan­na Kul­czyń­ska – archi­tekt wnętrz, pomy­sło­daw­czy­ni, autor­ka kon­cep­cji oraz aran­ża­cji prze­strze­ni domu han­dlo­we­go MYSIA 3 w War­sza­wie czy Agniesz­ka Lesz­czyń­ska – Miecz­kow­ska – arty­sta, pro­jek­tant, histo­ryk sztu­ki i wystawiennik.

Jeśli jesteś archi­tek­tem z zami­ło­wa­niem do sztu­ki możesz wziąć udział w kon­kur­sie zgła­sza­jąc swo­je pro­jek­ty poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, któ­ry nale­ży prze­słać do 7 listo­pa­da 2021 r. do godz. 24.00 (decy­du­je data dostar­cze­nia), jedy­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej: w for­ma­cie JPG lub PDF, w roz­dziel­czo­ści 300 dpi. For­mu­larz pozwa­la na wgra­nie oddziel­nie 6 załącz­ni­ków. Link do for­mu­la­rza znaj­du­je się pod adre­sem: https://artinarchitecturefestival.com/formularz-zgloszeniowy/

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne do 17 listo­pa­da 2021 r. w trak­cie uro­czy­stej Gali, któ­ra odbę­dzie się w budyn­ku Zachę­ty – Naro­do­wej Gale­rii Sztu­ki w War­sza­wie o godzi­nie 12.00. Inwe­sto­rzy i archi­tek­ci – lau­re­aci kon­kur­su i auto­rzy naj­lep­szych pro­jek­tów otrzy­ma­ją Zło­te­go Leonar­da – sta­tu­et­kę z wize­run­kiem Leonar­da da Vinci.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy