Design

Systemy przesuwne/Przestrzeń podzielona

O systemach przesuwnych Rimadesio mówi się jako o najciekawszych i najbardziej precyzyjnie wykonanych na świecie. Nie ma się co dziwić – fantastycznie podkreślają piękno architektury i umiejętnie łączą się ze współczesnym designem. Zachwycają zarówno kunsztem wykonania, technologią, skalą, jak i mnogością wykończeń. 

Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne

Dzie­le­nie prze­strze­ni za pomo­cą szkła z meta­lo­wy­mi pro­fi­la­mi powró­ci­ło do łask, dając cał­ko­wi­cie nowe spoj­rze­nie na współ­cze­sne aran­żo­wa­nie wnętrz. Zna­ne z loftów par­ty­cje pozwa­la­ją poczuć kom­fort i swo­bo­dę,  sprzy­ja­jąc intym­no­ści i umoż­li­wia­jąc szyb­ką zmia­nę aran­ża­cji oraz funk­cjo­nal­no­ści poszcze­gól­nych stref. Sys­te­my prze­suw­ne zaj­mu­ją mało miej­sca; znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zarów­no w wąskich kory­ta­rzach, domo­wych salo­nach, gar­de­ro­bach czy gabi­ne­tach, jak i prze­strze­ni biu­ro­wej. Łączą tra­dy­cję, wywo­dzą­cą się ze sta­rych fabryk z nowo­cze­sno­ścią, nada­jąc prze­strze­ni lek­ko­ści i ele­gan­cji. Doświe­tla­ją wnę­trza i optycz­nie je powięk­sza­ją. Pozwa­la­ją na zamknię­cie lub przy­sło­nię­cie czę­ści pomiesz­cze­nia, a poprzez moż­li­wość per­so­na­li­za­cji – zarów­no w wybo­rze ramy, jak i szkła, dają nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści two­rze­nia wła­snych pro­jek­tów. Szkla­ne tafle nie zabie­ra­ją miej­sca przy otwie­ra­niu. Łatwo je połą­czyć w zabu­do­wy, pozwa­la­jąc na podział więk­szych prze­strze­ni. 

Pro­fe­sjo­nal­ny projekt

Każ­dy z sys­te­mów Rima­de­sio wyko­ny­wa­ny jest na zamó­wie­nie i może zostać dosto­so­wa­ny do wystro­ju oraz archi­tek­tu­ry nie­ru­cho­mo­ści. Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i jego reali­za­cja spo­czy­wa w rękach doświad­czo­nych archi­tek­tów ze Stu­dio For­ma 96, gwa­ran­tu­ją­cych trwa­łość kon­struk­cji, pre­cy­zyj­ny pomiar i wyko­na­nie. Spe­cja­li­ści z war­szaw­skie­go, poznań­skie­go i wro­cław­skie­go stu­dia poma­ga­ją przy wybo­rze rodza­ju szkła i alu­mi­nium, czu­wa­jąc nad wła­ści­wy­mi pro­por­cja­mi pro­jek­tu. Archi­tek­ci i klien­ci chęt­nie korzy­sta­ją z ich pomo­cy. Decy­du­jąc się na współ­pra­cę tra­fia­ją do rze­tel­nych kon­sul­tan­tów, któ­rzy mają za sobą kil­ka­set tego rodza­ju reali­za­cji i potra­fią zro­bić z każ­de­go pomiesz­cze­nia archi­tek­to­nicz­ną per­łę. Drzwi prze­suw­ne Rima­de­sio dostęp­ne są w Stu­dio For­ma 96 w kil­ku wer­sjach: Daimon, Sail, Soho, Vela­ria, Stri­pe, Sipa­rium, Gra­phis, Gra­phis Plus i Gra­phis Light. Każ­da kolek­cja zapew­nia sub­tel­nie odmien­ną este­ty­kę projektową:

Daimon to wyra­zi­sta pro­po­zy­cja uwy­pu­kla­ją­ca cechy archi­tek­tu­ry pomiesz­czeń. Krzy­żu­je pio­no­we alu­mi­nio­we pro­fi­le i ory­gi­nal­ny pozio­my nadruk w podwój­nym szkla­nym pane­lu. Ich ory­gi­nal­na i fascy­nu­ją­ca este­ty­ka tra­fi w gusta wiel­bi­cie­li mini­ma­li­stycz­ne­go stylu.

Sail – czy­li współ­cze­sna wer­sja boaze­rii to dwu­stron­ny panel prze­suw­ny dostęp­ny w wer­sji for­ni­ro­wa­nej orze­chem lub dębem. Pio­no­we linie ocie­pla­ją cha­rak­ter całe­go wnę­trza, wpro­wa­dza­jąc do nie­go przy­tul­ną i ele­ganc­ką atmosferę.

Soho – to pane­le przy­po­mi­na­ją­ce par­ty­cje w tra­dy­cyj­nych japoń­skich domach, poka­za­ne we współ­cze­snym, bar­dzo nowo­cze­snym kontekście.

Vela­ria – drzwi prze­suw­ne wyko­na­ne z alu­mi­nium o mini­mal­nej gru­bo­ści. Sys­tem, podob­nie jak inne kolek­cje prze­suw­ne, wypo­sa­żo­no w opa­ten­to­wa­ne inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, gwa­ran­tu­ją­ce naj­wyż­szą swo­bo­dę pro­jek­to­wa­nia, łatwą insta­la­cję i kom­fort użyt­ko­wa­nia ( np. przez zasto­so­wa­nie tele­sko­po­wej kon­struk­cji prze­suw­nej, pozwa­la­ją­cej zni­we­lo­wać róż­ni­cę w wyso­ko­ści sufitu).

Stri­pe – sys­tem z pozio­my­mi alu­mi­nio­wy­mi listwa­mi, nada­ją­cy się do każ­dej czę­ści domu; od salo­nu, czy sypial­ni, do pomiesz­czeń biu­ro­wych. Gęsto usta­wio­ne poprzecz­ki nada­ją rytm świa­tłu prze­cho­dzą­ce­mu przez szkla­ny panel, sub­tel­nie rzeź­biąc pomieszczenie.

Sys­tem Gra­phis plus to pro­sta, ale bar­dzo sty­lo­wa  kon­struk­cja z pane­la­mi wyko­na­ny­mi z lakie­ro­wa­ne­go szkła i pro­fi­lu alu­mi­nio­we­go o mini­mal­nej gru­bo­ści. Gra­ficz­ną geo­me­trię prze­ła­mu­je tu meta­lo­wy uchwyt z lakie­ro­wa­ną wstaw­ką szkla­ną pasu­ją­cą do panelu.

Gra­phis light to pro­po­zy­cja zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie do zamy­ka­nia stref gar­de­rób. Lek­ki, oszklo­ny panel, powią­za­ny z alu­mi­nio­wą struk­tu­rą, jest dosko­na­le pyło i kurzoszczelny.

Sipa­rium – to czy­sta pochwa­ła pro­sto­ty. Pro­jekt, w wer­sji skła­da­nej i waha­dło­wej, wyróż­nia się wszech­stron­no­ścią pro­jek­to­wa­nia, sta­no­wiąc tło dla aran­ża­cji wnętrza.

Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne Systemy przesuwne, Drzwi przesuwne

Wię­cej na: www.sf96.pl

Stu­dio For­ma 96 od trzech dekad spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu eks­klu­zyw­nych wnętrz miesz­kal­nych, rezy­den­cji oraz apar­ta­men­tów. Fir­mę wyróż­nia pro­fe­sjo­nal­ne i kom­plek­so­we podej­ście do reali­za­cji – od kon­cep­cji pro­jek­to­wej po pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż. Fun­da­men­tem mar­ki jest doświad­cze­nie oraz indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta. Trzy stu­dia pro­jek­to­we w War­sza­wie, Pozna­niu oraz Wro­cła­wiu two­rzą zaufa­ne zespo­ły archi­tek­tów, któ­re dają gwa­ran­cję pro­jek­tów na naj­wyż­szym pozio­mie. Urzą­dza­jąc pol­skie oraz zagra­nicz­ne wnę­trza Stu­dio For­ma 96 się­ga po luk­su­so­we meble wio­dą­cych euro­pej­skich pro­du­cen­tów takich jak Sie­Ma­tic, Poli­form czy Fle­xformGerva­so­ni, Rima­de­sio, Anto­nio­lu­pi oraz Poltro­na Frau. Dostęp­ne w ofer­cie pro­duk­ty hoł­du­ją zasa­dzie, że isto­ta leży w for­mie, dla­te­go też łączą w sobie ele­gan­cję oraz kom­fort z dosko­na­łym rze­mio­słem i desi­gnem. Prze­my­śla­ny, sze­ro­ki asor­ty­ment pozwa­la na zna­le­zie­nie ide­al­nych pro­po­zy­cji prak­tycz­nie do wszyst­kich pomiesz­czeń – począw­szy od kuch­ni, poprzez gar­de­ro­bę, sypial­nię, salon, po jadalnię.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy