Wydarzenia

Świąteczne spotkanie VERS-24

W czwartek, 14 grudnia w butiku TFH Koncept w Warszawie odbyło się nasze świąteczne spotkanie, podczas którego mogliście wybrać prezenty dla swoich bliskich oraz poznać się i wspólnie porozmawiać.

Z tego miej­sca dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym gościom oraz TFH za pomoc i moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia, w takiej prze­strze­ni jaką jest Kon­cept. Dzię­ku­je­my tak­że Beefe­ater Lon­don Gin oraz Phe­no­me i zapra­sza­my na foto­gra­ficz­ną rela­cję z wyda­rze­nia!

Dziękujemy!

Redakcja VERS-24

 

 

 

Tekst: VERS-24

Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy