ModaStyl życia

Świąteczne prezenty dla niej

Święta już tuż tuż! A to oznacza, że czas najwyższy zaopatrzyć się w świąteczne prezenty. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na to, czym w tym roku obdarować bliskich, spójrzcie na nasz świąteczny przewodnik. Przedstawiamy stylowe, starannie wyselekcjonowane propozycje na świąteczne prezenty dla niej na każdą kieszeń.

Do 150 zł

Kil­ka drob­niej­szych rze­czy to świet­ny pomysł na pre­zent, jeśli nie do koń­ca zna­my gusta oso­by, któ­rą obda­ro­wu­je­my. W ten spo­sób mamy więk­szą szan­sę na to, że pre­zent będzie tra­fio­ny. W & Other Sto­ries oraz u mar­ki Nuxe znaj­dzie­my boga­tą ofer­tę kosme­ty­ków w przy­stęp­nych cenach. Nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, ale też wspa­nia­le pach­ną i pie­lę­gnu­ją skó­rę! Inną opcją jest wybór nie­co droż­sze­go kosme­ty­ku, jak na przy­kład lakier do paznok­ci Cha­nel w ponad­cza­so­wym świą­tecz­nym kolo­rze, bądź pian­ka głę­bo­ko oczysz­cza­ją­ca skó­rę mar­ki Estée Lau­der. Ide­al­nym uzu­peł­nie­niem takie­go pre­zen­tu będzie deli­kat­na biżu­te­ria, jaką znaj­dzie­my na przy­kład w Noii, bądź świe­ca zapa­cho­wa, któ­rych całe mnó­stwo ofe­ru­je H&M Home. Jeśli nato­miast oso­ba, któ­rą obda­ro­wu­je­my jest nam bar­dzo bli­ska, może­my zde­cy­do­wać się na zakup bie­li­zny. Nie­ba­nal­nym i wyjąt­ko­wym wybo­rem będzie ta od Sinu­ous Sisters, jak na przy­kład wybra­ny przez nas mini­ma­li­stycz­ny biu­sto­nosz o cie­ka­wej kon­struk­cji.

Do 300 zł

W takiej cenie znaj­dzie­my już bar­dziej repre­zen­ta­tyw­ne pre­zen­ty. Naj­cie­kaw­szą opcją będzie z pew­no­ścią skom­po­no­wa­ny przez nas samych krem rege­ne­ru­ją­cy mar­ki Cre­amy. Na stro­nie może­my wybrać skład­ni­ki, któ­re wej­dą w skład kosme­ty­ku, dzię­ki cze­mu efekt koń­co­wy jest wyjąt­ko­wy i dość oso­bi­sty. Jeśli jed­nak woli­cie już goto­we kosme­ty­ki, gorą­co pole­ca­my te od LA Bru­ket, któ­re znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi w NAP Sto­re, lub cie­nie Cha­nel w naj­mod­niej­szych bar­wach tej zimy. Po naj­pięk­niej­sze przed­mio­ty papier­ni­cze odsy­ła­my Was do Note­ki, a po naj­słyn­niej­sze albu­my świa­ta o modzie, sztu­ce i archi­tek­tu­rze do skle­pu wydaw­nic­twa Taschen.

 

Do 500 zł

Taka kwo­ta pozwa­la nam na zakup olśnie­wa­ją­cych, jedwab­nych koszu­lek w skle­pie Moye. Ulta sty­lo­we, pięk­ne, a do tego w stu pro­cen­tach z jedwa­biu! Świet­nej jako­ści ubra­nia w tym prze­dzia­le ceno­wym ofe­ru­je rów­nież COS. Pole­ca­my Wam tak­że pol­ską mar­kę Chy­lak, a zwłasz­cza czar­ną toreb­kę na pasku, któ­ra sta­ła się w tym roku naszą naro­do­wą it bag.

Do 2 000 zł

Dys­po­nu­jąc takim budże­tem, może­my pozwo­lić sobie na wybór cze­goś na praw­dę wyjąt­ko­we­go. My oso­bi­ście z całe­go ser­ca pole­ca­my nowy zapach Gabriel­le od Cha­nel, w któ­rym zako­cha­ła się każ­da z nas. Jest świe­ży, lek­ki ale za razem bar­dzo kobie­cy. Na dłu­gą zimę, któ­ra nas cze­ka po Świę­tach prak­tycz­nym i pięk­nym pre­zen­tem będzie swe­ter mar­ki Robo­ty ręcz­ne. Naj­lep­szej jako­ści, wyko­na­ny z naj­więk­szą pre­cy­zją i dba­ło­ścią o deta­le. Do takiej kwo­ty znaj­dzie­my rów­nież prze­pięk­ne kre­acje w takich skle­pach jak LeBrand, La Mania, Pin­ko, czy Marel­la. Radzi­my posta­wić na coś kla­sycz­ne­go i upew­nić się, że w razie cze­go ist­nie­je moż­li­wość wymia­ny. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam nasze typy, któ­re zna­la­zły­śmy wła­śnie w tych skle­pach.

Powyżej

Na pew­no dużo łatwiej jest, gdy cena nie gra roli. Ale nawet w tej sytu­acji potrze­bu­je­my pomy­słu i inspi­ra­cji, bo to nie sztu­ka wydać dużo pie­nię­dzy na coś nie­wła­ści­we­go. Zacznij­my od tego, że pra­wie każ­da kobie­ta marzy o jakiejś toreb­ce. My pro­po­nu­je­my kla­sycz­ną, czar­ną toreb­kę Saint Lau­rent, któ­ra jest abso­lut­nym kla­sy­kiem i nigdy, prze­nig­dy nie wyj­dzie z mody. A jeśli mowa o marze­niach, podob­nie jest ze szpil­ka­mi od naj­lep­sze­go i naj­słyn­niej­sze­go Chri­stia­na Loubo­uti­na. Czer­wo­na pode­szwa będzie strza­łem w dzie­siąt­kę, jed­nak upew­nij­cie się, że obda­ro­wa­na rze­czy­wi­ście cho­dzi w butach na obca­sach. Prze­pięk­ną, mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię znaj­dzie­my w Bel­ler.

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska

Komentarze

komen­ta­rzy