Newsroom

Świat piękna w jednym miejscu

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: cosmetics-online.pl

mictic ap

Miło nam zapre­zen­to­wać Pań­stwu nową mar­kę, któ­ra poja­wi­ła się nie­daw­no na ryn­ku – dro­ge­rię inter­ne­to­wą MISTIC. To praw­dzi­wa skarb­ni­ca kosme­ty­ków do maki­ja­żu, mani­cu­re­’u, pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła oraz akce­so­riów kosme­tycz­nych. Jej pro­duk­ty polu­bi­ły pol­skie gwiaz­dy – Olga Borys, Anna Samu­sio­nek, Anna Korcz, Can­dy Girl, Kata­rzy­na Wal­ter, Alek­san­dra Miko­łaj­czyk oraz Iza­be­la Zwie­rzyń­ska.

Klient­ki dro­ge­rii MISTIC w jed­nym miej­scu, pod łatwym do zapa­mię­ta­nia adre­sem www.cosmetics-online.pl znaj­dą wszyst­kie pro­duk­ty nie­zbęd­ne, aby zadbać o cia­ło o każ­dej porze roku i wyglą­dać jak milion dola­rów, dzię­ki kolo­ro­wym kosme­ty­kom w naj­mod­niej­szych odcie­niach, zgod­nych z aktu­al­ny­mi tren­da­mi w maki­ja­żu i mani­cu­rze. 

Panie mogą wybie­rać pro­duk­ty zarów­no spo­śród uzna­nych na świe­cie marek, takich jak L’O­re­al Paris, Astor, Bour­jo­is, Max Fac­tor, May­bel­li­ne, Pupa, Rim­mel, Sal­ly Han­sen, jak i cie­szą­cych się uzna­niem pol­skich kosme­ty­ków – Zia­ja, Lire­ne, Marion, Jan­tar.

Maki­jaż na topie

Kosme­ty­ki do maki­ja­żu to jeden z naj­więk­szych dzia­łów w dro­ge­rii inter­ne­to­wej MISTIC. Kobie­ty, któ­re lubią podą­żać za tren­da­mi mody, mogą wybie­rać wśród cie­ni poje­dyn­czych, duo i palet takich firm, jak Max Fac­tor, Pupa, Bour­jo­is lub Rim­mel. Boga­ta ofer­ta cie­ni w pięk­nych jesien­nych kolo­rach butel­ko­wej zie­le­ni, wina, sza­ro­ściach, beżach, brą­zach z pew­no­ścią zado­wo­li nawet oso­by o bar­dzo wyma­ga­ją­cych gustach. 

Mod­ne szmin­ki z naj­now­szej serii Infal­li­ble Le Rouge L’O­re­al Paris nie tyl­ko kry­ją nie­do­sko­na­ło­ści warg, ale też nawil­ża­ją i zwięk­sza­ją kon­tur ust. Dostęp­ne są w nowo­cze­snych odcie­niach nude, różu i kora­lu.

Maki­jaż nie będzie efek­tow­ny bez odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia cery do apli­ka­cji kolo­ro­wych kosme­ty­ków. Klient­ki dro­ge­rii mają sze­ro­ki wybór pod­kła­dów, flu­idów matu­ją­cych i roz­świe­tla­ją­cych, pudrów kry­ją­cych w kre­mie lub pra­so­wa­nych, brą­zu­ją­cych, a nawet prze­ciw­zmarszcz­ko­wych. Nie­do­sko­na­ło­ści cery ukry­ją bazy pod maki­jaż, korek­to­ry i wygła­dza­ją­ce pod­kła­dy. Eyeli­ne­ry i tusze do rzęs to must have jesien­ne­go sezo­nu, w któ­rym domi­nu­ją czar­ne kre­ski na powie­kach w wer­sji XXL.

Warun­kiem pięk­nej cery jest codzien­ne sta­ran­ne oczysz­cza­nie, w czym pomo­gą toni­ki i mlecz­ka do dema­ki­ja­żu twa­rzy i oczu, któ­rych sze­ro­ki wybór moż­na zna­leźć w dro­ge­rii MISTIC.

Nowo­ści. Szcze­gól­nej uwa­dze pole­ca­my lek­ki pod­kład w musie L’O­re­al Pro Magic Smo­oth, któ­ry ide­al­nie kry­je wszyst­kie nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry i dla­te­go jest dedy­ko­wa­ny dla cery doj­rza­łej.

Nowin­ką kosme­tycz­ną jest rów­nież podwój­ny cień Revlo­nu z efek­tem smo­key eyes, któ­ry dzię­ki szty­fto­wi pozwa­la na łatwą apli­ka­cję i szyb­kie wyko­na­nie mod­ne­go maki­ja­żu. Mięk­ka bia­ła kred­ka do oczu L’O­re­al Paris Color Riche z gąbecz­ką do roz­cie­ra­nia, pozwo­li uzy­skać efekt powięk­szo­nych oczu. Ide­al­na do mod­ne­go maki­ja­żu z efek­tem cie­nio­wa­nia.

Cia­ło pod kon­tro­lą

 Pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła to dru­gi naj­po­tęż­niej­szy dział w dro­ge­rii. Klient­ki znaj­dą w nim zarów­no masecz­ki oczysz­cza­ją­ce, nawil­ża­ją­ce i liftin­gu­ją­ce do twa­rzy, jak i kre­my prze­ciw­zmarszcz­ko­we, ujędr­nia­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce, odpo­wied­nie dla każ­de­go rodza­ju cery i wie­ku.

Wśród spe­cy­fi­ków do codzien­nej higie­ny są żele pod prysz­nic, do mycia twa­rzy i cia­ła, a dla pań wal­czą­cych z cel­lu­li­tem i roz­stę­pa­mi MISTIC pole­ca peelin­gi anty­cel­lu­li­to­we do cia­ła, olej­ki wygła­dza­ją­ce roz­stę­py, serum anty­cel­lu­tio­we oraz środ­ki do ujędr­nia­nia biu­stu.

W ofer­cie MISTIC nie zabra­kło też kre­mów z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, w któ­rym zako­cha­ły się gwiaz­dy na całym świe­cie. Ujędr­nia, spły­ca zmarszcz­ki i przy­wra­ca twa­rzy jej wła­ści­we pro­por­cje.

Nowo­ści. Pole­ca­my Bio Olej Maca­de­mia, czy­li ole­jek maca­de­mia zwa­ny mistrzem ujędr­nia­nia, nie­za­stą­pio­ny w wal­ce z cel­lu­li­tem, zmarszcz­ka­mi i roz­stę­pa­mi. Ide­al­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy, szyi i cia­ła. Odmła­dza i nada­je skó­rze jędr­no­ści.

Jed­ną z nowo­ści kosme­tycz­nych jest Krem arga­no­wy pod oczy – ole­jek arga­no­wy zwa­ny „zło­tem Maro­ka” likwi­du­je cie­nie pod ocza­mi, ujędr­nia, spły­ca zmarszcz­ki, dzia­ła liftin­gu­ją­co i prze­ciw­zmarszcz­ko­wo.

Lśnią­ce wło­sy

W ofer­cie dro­ge­rii MISTIC nie bra­ku­je rów­nież środ­ków do pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji wło­sów firm L’Oc­ci­ta­ne, Zia­ja, Marion i Jan­tar. Boga­ta ofer­ta szam­po­nów do każ­de­go rodza­ju wło­sów, odży­wek, masek odży­wia­ją­cych i roz­świe­tla­ją­cych wło­sy oraz bal­sa­mów z pew­no­ścią zado­wo­li nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce Klient­ki.

Dla pań o wło­sach znisz­czo­nych MISTIC pole­ca spe­cjal­nie dedy­ko­wa­ne pro­duk­ty – odżyw­ki z olej­kiem arga­no­wym oraz maski rege­ne­ru­ją­ce, a tak­że natu­ral­ne tera­pie i kura­cje wzmac­nia­ją­ce.

Nowo­ści. Pole­ca­my Kąpiel odbu­do­wu­ją­cą wło­sy z octem mali­no­wym oraz owo­co­wy­mi eks­trak­ta­mi z serii Natu­re The­ra­py, któ­ra rege­ne­ru­je wło­sy i przy­wra­ca im blask.

Mani­cu­re na co dzień i wiel­kie wyj­ście

Czer­wień, gra­nat, bor­do, brąz, szma­rag­do­wa zie­leń i czerń – to naj­mod­niej­sze kolo­ry na paznok­ciach tej jesie­ni. Lakie­rów w tych kolo­rach oraz środ­ków do pie­lę­gna­cji dło­ni od zna­nych firm L’O­re­al, May­bel­li­ne, Revlon, Sal­ly Han­sen i Rim­mel – nie bra­ku­je w ofer­cie dro­ge­rii MISTIC.

Nowo­ści. Pole­ca­my tera­pię dla pięk­nych dło­ni, czy­li Eks­klu­zyw­ne trio fir­my Marion – deli­kat­ny peeling, pie­lę­gna­cyj­ną kapiel i kre­mo­wą maskę, któ­re są naj­lep­szą recep­tą na suche i znisz­czo­ne dło­nie. 

Dla dziec­ka i part­ne­ra

Wśród boga­tej ofer­ty kosme­ty­ków nie bra­ku­je też pro­duk­tów do codzien­nej pie­lę­gna­cji dziec­ka, np. szam­po­nów o zapa­chu coli lub gumy owo­co­wej, któ­re spra­wią, że znie­na­wi­dzo­ne przez nasze pocie­chy mycie gło­wy sta­nie się faj­ną zaba­wą.

Panom pole­ca­my boga­tą ofer­tę szam­po­nów spe­cjal­nie dla nich dedy­ko­wa­nych, żelów pod prysz­nic, dez­odo­ran­tów, pły­nów i bal­sa­mów po gole­niu.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
cosmetics-online.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *