ModaNewsroom

Emanująca pozytywną energią i spokojem  biżuteria – Swarovski wiosna-lato 2020

Swarovski od wielu lat nieustannie zachwyca swoją zróżnicowaną ofertą produktów, które wyróżnia przede wszystkim najwyższa jakość, kunszt i kreatywność. Marka założona w 1895 roku w Austrii zajmuje się nie tylko projektowaniem, ale i produkcją oraz sprzedażą najwyższej światowej jakości kryształów, kamieni szlachetnych, Swarovski Created Diamonds i cyrkonii Swarovski, a ponadto gotowych wyrobów w postaci biżuterii i akcesoriów i przedmiotów dekoracyjnych czy elementów oświetleniowych. 

biżuteria - Svarowski wiosna-lato 2020

Tym razem w kam­pa­nii rekla­mo­wej na wio­snę-lato 2020 mar­ka przed­sta­wia opo­wieść o fascy­na­cji krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go i bla­sku, jaki roz­ta­cza­ją ich nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ne szli­fy. Na pierw­szy plan wysu­wa­ją się olśnie­wa­ją­ce sym­bo­le i wymow­ne moty­wy z naj­now­szej kolek­cji, a całość ema­nu­je pozy­tyw­ną ener­gią i spokojem.

W tym sezo­nie, na wio­snę-lato Swa­ro­vski posta­na­wia na dobre odno­wić więź z natu­rą, się­ga­jąc w tym celu po róż­ne sym­bo­le i amu­le­ty. I tak w kolek­cji nie zabrak­nie wzo­rów musz­li, moty­wów inspi­ro­wa­nych morzem oraz tali­zma­nów. Mar­ka pro­po­nu­je rów­nież dosko­na­le zna­ne  ele­men­ty i for­my w cha­rak­te­ry­stycz­nej, peł­nej bla­sku inter­pre­ta­cji, któ­ra tyl­ko pod­kre­śla wyra­fi­no­wa­ne, ele­ganc­kie, a zara­zem mister­ne zdo­bie­nia z krysz­ta­łów Swa­ro­vskie­go, wyko­rzy­sta­nych w biżu­te­rii pod­czas two­rze­nia naj­now­szej kolekcji.

biżuteria - Svarowski wiosna-lato 2020

W ten spo­sób powsta­ło sześć wyjąt­ko­wych kolek­cji: Shell – inspi­ro­wa­na morzem inter­pre­ta­cja musz­li; Sculp­tu­red Shell – licz­ne ozdo­by w posta­ci faso­nów i kształ­tów musz­li w wytwor­nym sty­lu,; Sva­row­ski Sym­bo­lic – czy­li nowo­cze­sne tali­zma­ny wspa­nia­le uzu­peł­nia­ją­ce codzien­ne sty­li­za­cje, wśród któ­rych znaj­dzie­my m.in. kwiat loto­su, drze­wo życia czy kość życzeń; Sva­row­ski Remix -  ide­al­na na każ­dą oka­zję, nowa­tor­ska biżu­te­ria z magne­tycz­ny­mi, ukry­ty­mi zapię­cia­mi i moty­wem musz­li połą­czo­nym z ele­men­ta­mi strand w odcie­niu zło­ta;  Shi­ne – rów­nież inspi­ro­wa­na mor­ską sym­bo­li­ką, wyróż­nia­ją­ca się kolek­cja z moty­wem monet i So Cool – masyw­ne łań­cusz­ki i fine­zyj­ne deta­le to głów­ne ele­men­ty kolek­cji, któ­rą wspa­nia­le uzu­peł­nia­ją nowo­cze­sne, zło­te cho­ke­ry. 

biżuteria - Svarowski wiosna-lato 2020

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły preasowe

Komentarze

komentarzy