Moda

Supermodelki i magia fotografii – Chanel Spring-Summer 2022 Ready-to-Wear

Nie ma mody bez fotografii. To dlatego zaproszenie na najnowszy pokaz Chanel Ready-to-Wear zdobi czarno-biały portret modelki Vivienne Rohner robiącej zdjęcia. W ten sposób francuski dom mody łączy ubrania, modelki i fotografów.  

W tym nie­wiel­kim przed­mio­cie tkwi magia przy­wo­ły­wa­nia wspo­mnień, któ­ra prze­no­si nas pro­sto do lat osiem­dzie­sią­tych, kie­dy to model­ki znaj­du­ją­ce się na pod­wyż­szo­nym wybie­gu pod­czas poka­zu kro­czy­ły po nim z ener­gią i rado­ścią, niczym gwiaz­dy Hol­ly­wo­od, wal­cząc o uwa­gę foto­gra­fów: a w tle nie cichły fle­sze. Nie mogło być zatem ina­czej – Grand Pala­is Éphémère stał się nie­zwy­kle dłu­gim wybie­giem – takim, któ­re pamię­ta­my z ery super­mo­de­lek. Ta nostal­gicz­na atmos­fe­ra spra­wi­ła, że w naj­now­szej kolek­cji znaj­dzie­my pro­ste, kla­sycz­ne zło­te i czar­no – bia­łe stro­je kąpie­lo­we, krót­kie sukien­ki z różo­we­go i fioł­ko­we­go twe­edu, żakie­ty i dżin­so­we gar­ni­tu­ry. Nie brak tak­że nadru­ków w posta­ci kolo­ro­wych moty­lich skrzydeł.

W naj­now­szej, wio­sen­nej kolek­cji Vir­gi­nie Viard pró­bu­je prze­ka­zać ener­gię, radość i spon­ta­nicz­ność, któ­ra nie tyl­ko prze­ja­wia się w nawią­za­niu do ówcze­snej epo­ki w modzie czy dodat­kach, ale i insce­ni­za­cjach i dodat­kach, np. toreb­kach w kształ­cie bute­lek N°5 czy pirac­kich obca­sach. I to wła­śnie te emo­cje są siłą napę­do­wą kolek­cji. W impre­zo­wy nastrój wpro­wa­dza model­ki tak­że ścież­ka dźwię­ko­wa, szcze­gól­nie „Fre­edom” George’a Micha­ela. Na koń­cu wznie­sio­ne­go, pod­wyż­szo­ne­go wybie­gu duet foto­gra­fów  Inez & Vino­odh wcie­lił się w old­scho­olo­wych foto­gra­fów z poka­zów, robiąc zdję­cia model­kom, któ­re – zamiast pozo­wać – dum­nie uśmiech­nię­te kro­czy­ły po wybie­gu zarzu­ca­jąc wło­sa­mi. 

Pokaz Cha­nel Spring-Sum­mer 2022 Ready-to-Wear, ku zasko­cze­niu widow­ni, otwie­rał  nie kto inny, jak… à la Karl Lager­feld.  Nie­wąt­pli­wie było to nawią­za­nie do roku 1993, kie­dy to po raz pierw­szy zapre­zen­to­wał na wybie­gu bie­li­znę Cha­nel jako odzież wierzch­nią z czar­no-bia­łą sekwen­cją maj­tek, stro­jów kąpie­lo­wych i sta­ni­ków spor­to­wych. Na szcze­gól­na uwa­gę zasłu­gu­ją jed­nak deta­le: szy­deł­ko­we zdo­bie­nia oraz paste­lo­we, twe­edo­we kom­ple­ty gar­ni­tu­rów czy denim. 

W ramach przy­go­to­wań do poka­zu powsta­ły tak­że zdję­cia, jak i pięć fil­mów zapo­wia­da­ją­cych kolek­cję, m.in. z amba­sa­dor­ka­mi  Lily-Rose Depp, Almą Jodo­row­sky, JENNIE, Rebec­cą Day­an i Quan­nah Cha­sin­ghor­se – Potts, któ­re wcie­la­ją się w model­ki, jak i foto­gra­fów, stwo­rzył magne­tycz­ny duet Inez & Vinoodh.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy