MakijażUroda

Subtelne odcienie różu w najnowszej, jesiennej kolekcji pigmentów od Doktor Makeup – Claré Blanc

Claré Blanc to marka, której lekkie i trwałe produkty przeznaczone są do każdego rodzaju skóry. Dzięki naturalnym składnikom wzbogaconym o cenne oleje, witaminy i aminokwasy, nie powodują reakcji alergicznych i nie zatykają porów. Co więcej, kosmetyki posiadają naturalny filtr przeciwsłoneczny SPF 15 i są w pełni przyjazne dla środowiska – pozbawione konserwantów, talku czy syntetycznych substancji zapachowych, parabenów, i sztucznych barwników.

Claré Blanc cieni do powiek

Naj­now­sza, jesien­na kolek­cja Cla­ré Blanc stwo­rzo­na przez Dok­tor Makeup

Sze­ro­ka pale­ta barw cie­ni do powiek znaj­du­ją­cych się w ofer­cie mar­ki pozwa­la dobrać odpo­wied­ni odcień dla każ­de­go typu uro­dy i kolo­ru cery – od deli­kat­nych i neu­tral­nych kre­mo­wych różów, aż po egzo­tycz­ne tur­ku­sy i orga­nicz­ne brą­zy czy inten­syw­ną, antra­cy­to­wą czerń. Każ­da kobie­ta, w każ­dym wie­ku, znaj­dzie dla sie­bie ide­al­ny cień, któ­ry sta­pia się ze skó­rą powiek, nada­jąc jedwa­bi­ście gład­kie wykoń­cze­nie maki­ja­żu oczu. Co istot­ne, nie “rolu­ją się”, nie ście­ra­ją, nie osy­pu­ją, przez co nie podraż­nia­ją nawet naj­de­li­kat­niej­szych oczu i są łatwe w aplikacji.

Naj­now­sza, jesien­na kolek­cja stwo­rzo­na przez Dok­tor Makeup to nie­mal wszyst­kie naj­pięk­niej­sze odcie­nie różu. Tak powsta­ły czte­ry wyjąt­ko­we cie­nie do powiek: Pink Lemo­na­de, Pink Sand, Baby Rose oraz Pink Autumn.

Pink Lemo­na­de to pięk­ny, trój­wy­mia­ro­wy odcień różu w posta­ci deli­kat­nej, paste­lo­wej, różo­wej bazy wzbo­ga­co­nej dro­bi­na­mi. Kolo­ro­we cząst­ki w tona­cji różu, fio­le­tu, zło­ta, sre­bra i more­li  two­rzą razem wyjąt­ko­wy, uni­ka­to­wy kolor. Paste­lo­wy pig­ment w tona­cji beżo­wo różo­wej odnaj­dzie­cie w cie­niu Pink Sand. Opa­li­zu­ją­ce na zło­to cząst­ki doda­ją mu wyjąt­ko­we­go bla­sku, a pig­ment, pomi­mo swo­je syp­kiej i suchej struk­tu­ry two­rzy efekt mokre­go wykoń­cze­nia. Jeże­li marzy­cie o saty­no­wym pig­men­cie w tona­cji paste­lo­we­go różu, zako­cha­cie się w Baby Rose. Jego sub­tel­ny blask i zato­pio­ne różo­we dro­bi­ny two­rzą ide­al­ny, deli­kat­ny efekt, a sub­tel­ny, jasny kolor świet­nie spraw­dzi się w codzien­nym maki­ja­żu. Pink Autumn to za to odcień stwo­rzo­na na tę porę roku – różo­wo more­lo­wy pig­ment w pięk­nej zło­tej tona­cji zachwy­ca opa­li­zu­ją­cą for­mu­łą z zato­pio­ny­mi mul­ti­ko­lo­ro­wy­mi dro­bi­na­mi, niczym bar­wy jesien­nych liści w kolo­ry­sty­ce żół­ci, zie­le­ni, różu i złota.

Naj­now­sze cie­nie Cla­ré Blanc dostęp­ne są na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki http://pl.clareblanc.com

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy