NewsroomUroda

Stylizacja paznokci nadchodzi rewolucja!

Nails-inc-Alexa Chung-1-Vogue-5Nov15-pr_b_646x430

Mogło­by się wyda­wać, iż w dzie­dzi­nie kosme­ty­ki nic już nie może zasko­czyć. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le usług w zakre­sie sty­li­za­cji paznok­ci ­ hybrid mani­cu­re, matt fini­shing, caviar nails, mir­ror effect, water mar­ble… A co jeże­li powie­my, iż wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się praw­dzi­wa rewo­lu­cja? Nie, to nie żart!

Nails-inc-Alexa-Chung-5-Vogue-5Nov15-pr_b_426x639

Mar­ka Nails Inc posta­no­wi­ła nie­co odejść od tra­dy­cji i wpro­wa­dzić świe­ży powiew do świa­ta uro­dy ­ wypu­ści­ła na rynek lakier do paznok­ci… w spray­’u! “Paint Can” to inno­wa­cja, na któ­rą zde­cy­do­wa­nie cze­kał cały kosme­tycz­ny świat. Mani­cu­re nigdy nie był prost­szy! Nakła­dasz pod­kład, spry­sku­jesz paznok­cie lakie­rem, odcze­ku­jesz 20 sekund i voileà! Pozo­sta­ło­ści kolo­ru na dło­niach pozbę­dziesz się przy uży­ciu cie­płej wody z mydłem. Podo­ba Ci się ta wizja? Nam rów­nież! “Paint Can” tra­fi do sprze­da­ży już 12 listo­pa­da. Będzie dostęp­ny w dwówch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych ­ meta­licz­ny połysk w srebr­nym wyda­niu czy słod­ki look za spra­wą różo­we­go wykoń­cze­nia? Wybór nale­ży do Cie­bie!

Nails-inc-Alexa-Chung-3-Vogue-5Nov15-pr_b_320x480

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *