FilmNewsroom

Styczniowe premiery i zapowiedzi filmowe

Tekst: mate­ria­ły prasowe


1. Wielkie oczy (2 stycznia)

W role głów­nych boha­te­rów wcie­li­li się Amy Adams oraz Chri­stoph Waltz. Film jest opar­ty na praw­dzi­wej histo­rii malar­ki Mar­ga­ret Keane w reży­se­rii wspa­nia­łe­go Tima Bur­to­na. W latach sześć­dzie­sią­tych XX wie­ku świat zachwy­ca się intry­gu­ją­cy­mi por­tre­ta­mi kobiet i dzie­ci o tajem­ni­czych, wiel­kich oczach. Autor­stwo obra­zów przy­pi­su­je sobie nie­zwy­kle ambit­ny Wal­ter Keane. Jed­nak za genial­ny­mi pra­ca­mi stoi żyją­ca w jego cie­niu żona Mar­ga­ret. Kobie­ta wal­czy o praw­dę, uzna­nie i wyzwo­le­nie się spod wpły­wu bez­względ­ne­go despo­ty oraz z roli, któ­rą narzu­ca jej społeczeństwo.

 

2. Dzikie historie (stycznia)

Pedro Almo­do­var przed­sta­wia dzi­ką kome­dię, w któ­rej sze­ściu na co dzień spo­koj­nym ludziom nagle pusz­czą ner­wy. Więk­szość z nas żyje w stre­sie i napię­ciu. Tyl­ko nie­któ­rzy wybuchają.

Nie­do­ce­nia­ny muzyk, biz­nes­men, pan­na mło­da, zna­ny milio­ner, kel­ner­ka oraz spe­cja­li­sta od mate­ria­łów wybu­cho­wych powie­dzą „dość!” i poka­żą wszyst­kim swo­je dzi­kie obli­cze. W świe­cie, w któ­rym liczy się tyl­ko wydaj­ność i suk­ces, prze­chy­trzą sys­tem i będą wal­czyć o sie­bie, nawet jeśli będzie to wyma­ga­ło prze­kro­cze­nia cien­kiej gra­ni­cy mię­dzy nor­mal­no­ścią a szaleństwem.

 

3. Whiplash (2 stycznia)

Andrew (w tej roli Miles Tel­ler) to mło­dy per­ku­si­sta, któ­ry sta­ra się osią­gnąć dosko­na­łość. Flet­cher, wykła­dow­ca pre­sti­żo­we­go kon­ser­wa­to­rium (JK Sim­mons) jest bar­dzo wyma­ga­ją­cym nauczy­cie­lem. Jego meto­dy dydak­tycz­ne są okrut­ne –  zmu­sza uczniów do nie­ludz­kie­go wysił­ku, czę­sto poni­ża. Andrew jest goto­wy na wszel­kie poświę­ce­nia, aby stać się muzy­kiem idealnym.

 

4. Niezłomny (2 stycznia)

Film na pod­sta­wie best­sel­le­ro­wej książ­ki Lau­ry Hil­len­brand. Ange­li­na Jolie tym razem wystę­pu­je w roli reży­ser­ki i pro­du­cent­ki. „Nie­złom­ny” został nakrę­co­ny z ogrom­nym roz­ma­chem dra­ma­tu doku­men­tu­ją­ce­go nie­zwy­kłe życie olim­pij­czy­ka i boha­te­ra II Woj­ny Świa­to­wej Louisa „Louie” Zampe­ri­nie­go (Jack O’Connell) któ­ry po zestrze­le­niu swo­je­go samo­lo­tu nad Pacy­fi­kiem prze­trwał 47 dni na tra­twie, żeby osta­tecz­nie tra­fić do japoń­skiej nie­wo­li. Osa­dzo­ny w sce­ne­rii II Woj­ny Świa­to­wej i dzia­łań roz­gry­wa­ją­cych się na Pacy­fi­ku, obraz doku­men­tu­je prze­mia­nę Louie­go z bez­tro­skie­go łobu­zia­ka w mistrza olim­pij­skie­go i w koń­cu w nie pod­da­ją­ce­go się prze­ciw­no­ściom losu jeń­ca wojen­ne­go, któ­ry sta­je się ucie­le­śnie­niem nadziei i har­tu ducha naro­du uwi­kła­ne­go w glo­bal­ny kon­flikt. Histo­ria ta to rów­nież opo­wieść o żoł­nier­zach, któ­rzy dzię­ki swo­jej odwa­dze zmie­nia­li obli­cze woj­ny, opo­wieść o tra­ge­dii i trium­fie ludz­kiej woli.

 

5. Foxcatcher (9 stycznia)

John du Pont (Ste­ve Carell), dzie­dzic for­tu­ny, schi­zo­fre­nik, zbu­do­wał w swo­jej posia­dło­ści ośro­dek szko­le­nio­wy dla zapa­śni­ków. Zapa­śnik Mark Schultz (Chan­ning Tatum) nawią­zu­je współ­pra­cę ze spon­so­rem, przy­go­to­wu­jąc się do igrzysk olim­pij­skich w 1988 roku w Seu­lu. Współ­pra­ca ta dopro­wa­dzi­ła do nie­ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń, jako że obaj – du Pont i Mark – czu­li się gor­si od bra­ta Mar­ka, Davi­da (Mark Rufallo).

 

6. Exodus: Bogowie i królowie (9 stycznia)

Ridley Scott, legen­dar­ny twór­ca ”Gla­dia­to­ra”, ”Kró­le­stwa nie­bie­skie­go”, ”Łow­cy andro­idów” i ”Pro­me­te­usza”, przed­sta­wia spek­ta­ku­lar­ną, zre­ali­zo­wa­ną z nie­zwy­kłym nawet jak na współ­cze­sne kino roz­ma­chem, opo­wieść o losach biblij­ne­go Moj­że­sza, pla­gach egip­skich, roz­stą­pie­niu się Morza Czer­wo­ne­go i Dzie­się­cior­gu Przy­ka­za­niach. W rolach głów­nych: nagro­dzo­ny Osca­rem Chri­stian Bale (”Mrocz­ny rycerz”, ”Ame­ri­can Hustle”) w roli Moj­że­sza, Joel Edger­ton (”Wiel­ki Gats­by”, ”Wróg numer 1”), John Tur­tur­ro (”Trans­for­mers 3”, ”Big Lebow­ski”), nagro­dzo­ny Osca­rem Ben King­sley (”Wyspa tajem­nic”, ”Ksią­żę Per­sji: Pia­ski cza­su”) i nomi­no­wa­na do Osca­ra Sigo­ur­ney Weaver (”Ava­tar”, seria ”Obcy”).

 

7. Gra tajemnic (16 stycznia)

Film przed­sta­wia pasjo­nu­ją­cą, praw­dzi­wą histo­rię uta­len­to­wa­ne­go Ala­na Turin­ga, bry­tyj­skie­go mate­ma­ty­ka, któ­ry w klu­czo­wym momen­cie II woj­ny świa­to­wej zła­mał nie­miec­ki kod Enig­ma. W rolach głów­nych wystę­pu­ją feno­me­nal­ny Bene­dict Cum­ber­batch oraz Keira Knightley.

 

8. Bezwstydny Mortecardi (23 stycznia)

Mort­de­cai wśród płci pięk­nej zna­ny jest ze swe­go uro­ku oraz naj­bar­dziej znie­wa­la­ją­ce­go wąsa na Wyspach Bry­tyj­skich. Pew­ne­go dnia wpa­da na trop zagi­nio­ne­go obra­zu Goi zawie­ra­ją­ce­go wska­zów­ki pozwa­la­ją­ce prze­jąć kon­to ban­ko­we peł­ne zra­bo­wa­ne­go zło­ta. Mort­de­cai z wła­ści­wym sobie wdzię­kiem i non­sza­lan­cją rusza tro­pem obra­zu flir­tu­jąc przy tym  z nie­mal każ­dą napo­tka­ną pięk­no­ścią. Ape­tyt na skarb ma jed­nak tak­że rosyj­ski oli­gar­cha, ame­ry­kań­ski miliar­der i pewien tajem­ni­czy ter­ro­ry­sta. Naj­więk­szym rywa­lem Mort­de­ca­ia oka­że się jed­nak jego daw­ny kole­ga, a obec­nie agent wywia­du Ali­sta­ir Mar­tland (Ewan McGre­gor), któ­ry ma chrap­kę nie tyl­ko na obraz Goi, ale tak­że na pięk­ną żonę Char­lie­go – Johan­nę (Gwy­neth Paltrow).

 

9. Teoria Wszystkiego (30 stycznia)

Jest to nie­zwy­kle pięk­na i budu­ją­ca histo­ria przed­sta­wia­ją­ca postać jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych umy­słów naszych cza­sów, słyn­ne­go astro­fi­zy­ka Ste­phe­na Haw­kin­ga (Eddie Red­may­ne). To rów­nież opo­wieść o dwoj­gu ludzi, któ­rzy dzię­ki miło­ści potra­fią sta­wić czo­ła wszel­kim prze­ciw­no­ściom losu. W 1963 roku Ste­phen ma już świet­ne osią­gnię­cia w swo­jej dzie­dzi­nie i ambi­cje zna­le­zie­nia „pro­ste­go, ale wymow­ne­go wytłu­ma­cze­nia” wszech­świa­ta. Dodat­ko­wo, oso­bi­ste doświad­cze­nia otwie­ra­ją przed nim inne, zupeł­ne nie­zna­ne tery­to­ria. Ste­phen zako­chu­je się w kole­żan­ce z Cam­brid­ge, stu­dent­ce nauk huma­ni­stycz­nych, Jane Wil­de (Feli­ci­ty Jones ). Jed­nak w wie­ku 21 lat ten mło­dy, aktyw­ny i zna­ko­mi­cie zapo­wia­da­ją­cy się nauko­wiec otrzy­mu­je dru­zgo­cą­cą dia­gno­zę: stward­nie­nie zani­ko­we bocz­ne. Jak wyro­ku­ją leka­rze, cho­ro­ba w szyb­kim cza­sie zaata­ku­je jego  spraw­ność rucho­wą, ogra­ni­czy moż­li­wość poro­zu­mie­wa­nia się, a może się oka­zać rów­nież, że pozo­sta­wi Ste­phe­no­wi nie wię­cej niż dwa lata życia.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *