ModaNewsroomTrendy

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Istnieje niewiele elementów popkultury, które wzbudziły tyle emocji, nostalgii i poświęcenia wśród fanów, co saga Star WarsTM. Od czasu premiery filmu Star Wars: Część IV – Nowa Nadzieja, legendarna seria filmów fanta- sy o przygodach w kosmosie zajmuje specjalne miejsce w wyobraźni, do którego fani chętnie powrócą zanim Star Wars: Skywalker wejdzie do kin w grudniu tego roku. Pomoże im w tym marka Levi’s®, która podjęła współpracę z Disney i Lucasfilm, aby wspólnie stworzyć specjalną kolekcję, celebrującą epicką historię filmów Star Wars. Oddaje tym samym hołd zmierzającej do rozwiązania historii, fascynującej widzów od ponad 40 lat.

STAR WARSTM x LEVI’S

STAR WARSTM x LEVI’S

Kolek­cja zbie­ga się w cza­sie z pre­mie­rą fil­mu Star Wars: Sky­wal­ker. Odro­dze­nie i zbu­do­wa­na jest wokół kul­to­wych posta­ci z ory­gi­nal­nej try­lo­gii Star Wars. Kolek­cja Levi’s® x Star Wars obej­mu­je sze­reg zarów­no kla­sycz­nych iko­nicz­nych mode­li Levi’s®, jaki i inspi­ro­wa­nych modą ulicz­ną ulu­bio­nych kro­jów. Znaj­dą się w niej koszul­ki i blu­zy z kap­tu­rem oraz kurt­ki Truc­ker Jac­ket i oczy­wi­ście jean­sy. Każ­dy model z kolek­cji zawie­ra iko­nicz­ne ele­men­ty z galakt- yki Star Wars – słyn­ne archi­wal­ne gra­fi­ki ulu­bio­nych boha­te­rów i stat­ków oraz wyjąt­ko­we ele­men­ty co-bran­din­gu takie, jak np. skó­rza­na wszyw­ka Levi’s®, guzi­ki, met­ki, zadru­ko­wa­ne kie­sze­nie i słyn­ne logo Levi’s®, a wszyst­ko to w galak­tycz­nej wer­sji Star Wars. Oczy­wi­ście kolek­cja nie była­by kom­plet­na, gdy­by zabra­kło w niej kul­to­wych cyta­tów z fil­mów nad­ru- kowa­nych lub wyha­fto­wa­nych na ple­cach czy ręka­wach. Każ­dy fan wyre­cy­tu­je „I am your father”, „In a gala­xy far, far away…” oraz praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej lubia­ny, nie­śmier­tel­ny głos Chew­bac­ci „GGWWWRGHH!!!!”.

Lucas­film i Levi’s® to sąsie­dzi z San Fran­ci­sco. Gdy dowie­dzie­li­śmy się, że ostat­ni roz­dział sagi o Sky­wal­ke­rze wcho­dzi do kin pod koniec 2019 roku, zebra­li­śmy gru­pę naszych Jedi i ruszy­li­śmy do sie­dzi­by Lucas­film w poszu­ki­wa­niu dro­idów. Oto mało zna­na cie­ka­wost­ka: Luke Sky­walk- er w fil­mach z ory­gi­nal­nej try­lo­gii nosił odzież Levi’s®, a kon­kret­nie bia­łe jean­sy Levi’s®! Teraz nade­szła nasza kolej, aby odwdzię­czyć się za ten kom­ple­ment poprzez wize­run­ki Vade­ra, dro­idów, Che­wie­go i Lei”, mówi Jona­than Cheung, Senior Vice Pre­si­dent, Design and Inno­va­tion, Levi’s®.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy