ArchitekturaDesign

Spotkanie z włoską marką Listone Giordano w showroomie Forestile

21 lutego na warszawskim Muranowie zagościł prawdziwie włoski klimat! Wszystko z powodu showroomu Forestile – organizatora kameralnego spotkania dla architektów, projektantów
i przedstawicieli mediów. Event poświęcony był włoskiej marce Listone Giordano oraz kolekcji wyjątkowych parkietów drewnianych Natural Genius, która powstała przy współpracy z designerami takiej klasy jak Patricia Urquiola, Michele De Lucchi czy Daniele Lago. 

fot. Miesz­ko Piętka

Gościem spe­cjal­nym wyda­rze­nia była Moni­ca Mecoc­ci – przed­sta­wi­ciel­ka Listo­ne Gior­da­no, któ­ra przy­by­ła na spo­tka­nie pro­sto z wło­skiej Peru­gii, aby opo­wie­dzieć o fascy­nu­ją­cych począt­kach mar­ki, filo­zo­fii jej wła­ści­cie­li – rodzin­ny Mar­ga­ri­te­lii oraz inno­wa­cjach tech­no­lo­gicz­nych i desi­gnie naj­wyż­szej kla­sy. Pod­czas pre­zen­ta­cji zebra­ni mie­li oka­zję obej­rzeć spek­ta­ku­lar­ny film, któ­ry pozwa­la poznać  arty­stycz­ną stro­nę Listo­ne Gior­da­no. Nagra­nie opo­wia­da o fascy­nu­ją­cej insta­la­cji muzycz­nej, któ­ra poprzez reje­stra­cję dźwię­ków z wnę­trza drzew two­rzy z dębów lasu Cit­tà del­la Pie­ve w Umbrii zadzi­wia­ją­ce instru­men­ty muzycz­ne. 

Una fore­sta suona by Listo­ne Gior­da­no i Fre­de­ri­co Ortica.

Po pre­zen­ta­cji przy­szedł czas na degu­sta­cję orga­nicz­ne­go wina z regio­nu Peru­gia pro­du­ko­wa­ne­go przez rodzi­nę Mar­ga­ri­tel­li, tra­dy­cyj­ne wło­skie jedze­nie, muzy­kę na żywo a przede wszyst­kim roz­mo­wy o par­kie­tach i naj­lep­szym desi­gnie! 

fot. Miesz­ko Piętka

Listo­ne Gior­da­no to mar­ka, któ­ra powsta­ła z pasji do drew­na, miłość do tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła połą­czo­nej z inno­wa­cyj­ny­mi tech­no­lo­gia­mi i naj­lep­szym desi­gnem oraz biz­ne­sem pro-eko­lo­gicz­nym i spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­nym. Par­kie­ty Listo­ne Gior­da­no poka­zy­wa­ne były m.in. w Muzeum Gug­gen­he­ima w Nowym Jor­ku oraz na wie­lu wysta­wach Salo­ne del Mobi­le. Fir­ma posia­da tak­że boga­ty kata­log reali­za­cji na całym świe­cie m.in. pre­sti­żo­we Gal­le­rie d’Italia – Piaz­za Sca­la w Medio­la­nie, Casa Batlló Gau­die­go w Bar­ce­lo­nie, Show­ro­om Bul­ga­ri w Rzy­mie, Trump Tower w Toron­to czy salo­ny Fer­ra­ri i Porsche. 

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło Fore­sti­le przy współ­pra­cy z agen­cją OKK! PR. Fore­sti­le to salon eks­klu­zyw­nych par­kie­tów drew­nia­nych oraz gene­ral­ny dys­try­bu­tor Listo­ne Gior­da­no na rynek pol­ski. Fir­mę 25 lat temu stwo­rzy­li Joan­na i Grze­gorz Jezier­scy. W war­szaw­skim show­ro­omie Fore­sti­le znaj­du­je się sze­ro­ka gama pro­duk­tów, dzię­ki temu klien­ci mogą pozwo­lić sobie na bez­po­śred­ni kon­takt z surow­cem, z któ­rym póź­niej będzie czę­ścią ich domów przez dłu­gie lata. Fir­ma, podob­nie jak Listo­ne Gior­da­no, odzna­cza się pro-eko­lo­gicz­nym podej­ściem zarów­no do zasad pro­duk­cji par­kie­tów, jak i mate­ria­łów wyko­rzy­sty­wa­nych do ich mon­ta­żu oraz pie­lę­gna­cji. Dosko­na­ła jakość pro­duk­tów i zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne sto­so­wa­ne przez pro­du­cen­tów spra­wia­ją, że w salo­nie Fore­sti­le moż­na zna­leźć pod­ło­gę drew­nia­ną do wszyst­kich pomiesz­czeń – począw­szy od wnętrz użyt­ko­wych, po poko­je miesz­kal­ne, kuch­nię, łazien­kę oraz taras. 

W mar­cu 2019 roku roz­pocz­nie się grun­tow­na prze­bu­do­wa show­ro­omu Fore­sti­le, za nową aran­ża­cję wnę­trza odpo­wia­da nie kto inny tyl­ko Listo­ne Gior­da­no! W loka­lu przy uli­cy Staw­ki 4B zmie­ni się prak­tycz­nie wszyst­ko. Show­ro­om Fore­sti­le sta­nie się nie tyl­ko prze­strze­nią inspi­ra­cji, ale też  eks­klu­zyw­nym miej­scem spo­tkań i wymia­ny myśli dla archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów oraz desi­gne­rów.  

Wię­cej infor­ma­cji: www.forestile.pl, www.listonegirodano.com 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy