Styl życia

Sposoby na lepszą pamięć

Każdemu z was na pewno zdarzyło się o czymś zapomnieć. Nie ważne czy był to numer telefonu, nazwisko znajomej osoby, czy też godzina spotkania z przyjacielem. Dopóki zdarza się to sporadycznie, nie ma się czym martwić, ale jeśli taka sytuacja staje się naszym chlebem powszednim, warto zacząć dbać o swoją pamięć. Przygotowaliśmy dla was kilka wskazówek, jak to zrobić.

01

 • Prze­stań mówić, że masz złą pamięć albo, że w ogó­le jej nie masz. Wie­le osób myśli, że jeśli o czymś zapo­mni, jest to wina ich fatal­nej pamię­ci. Nic bar­dziej myl­ne­go. To nor­mal­ne, jeśli cza­sem zapo­mni­my do kogoś zadzwo­nić albo kupić cze­goś w skle­pie. Podob­nie jest z nazwi­ska­mi oraz nume­ra­mi tele­fo­nów – po pro­stu cza­sem wypa­da­ją z nasze­go umy­słu z jakie­goś nie­zna­ne­go nam powo­du.
 • Codzien­nie sta­raj się ćwi­czyć swój umysł. Pobu­dza to roz­wój nowych połą­czeń ner­wo­wych, któ­re mogą popra­wić naszą pamięć. Nauka nowe­go języ­ka czy też nauka gry na instru­men­cie muzycz­nym powo­du­je, że nasz mózg sta­le jest aktyw­ny. Jeśli brak nam na to cza­su z pomo­cą przy­cho­dzą puz­zle i gry logicz­ne. Rów­nie dobrym spo­so­bem ćwi­cze­nia mózgu jest roz­wią­zy­wa­nie krzy­żó­wek oraz sudo­ku.
 • Zapa­mię­tu­jąc daną rzecz daj sobie czas. Nasze wspo­mnie­nia są deli­kat­ne i bar­dzo łatwo jest nam zapo­mnieć naj­prost­szą rzecz, na przy­kład numer tele­fo­nu bli­skiej oso­by lub nasz wła­sny. Zapa­mię­tu­jąc daną rzecz, skup się na niej i sta­raj się nie myśleć o niczym innym.
 • Anga­żuj wie­le zmy­słów. Jeśli chcesz zapa­mię­tać daną infor­ma­cję, użyj tak wie­lu zmy­słów, na ile jest to moż­li­we. Sty­mu­lo­wa­na jest wte­dy więk­sza część mózgu i łatwiej nam zapa­mię­tać infor­ma­cje (na przy­kład zapi­suj to co chcesz zapa­mię­tać).

Dla lep­sze­go zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji możesz sto­so­wać „tri­ki pamię­cio­we”.

Sposoby na lepszą pamięć

Spo­so­by na lep­szą pamięć

Tri­ki pamię­cio­we”

 • Powiedz na głos to, co chcesz zapa­mię­tać – jeśli chcesz zapa­mię­tać imię nowo pozna­nej oso­by, po pro­stu natu­ral­nie je powtórz („Cześć Ania, miło cię poznać”).
 • Oddy­chaj głę­bo­ko – jeśli chcesz coś zapa­mię­tać oddy­chaj głę­bo­ko i powo­li, sta­raj się uru­cho­mić swo­ją prze­po­nę. Po kil­ku minu­tach będzie­my bar­dziej podat­ni na zapa­mię­ty­wa­nie nowych infor­ma­cji.
 • Ści­skaj piłecz­kę anty­stre­so­wą – pomo­że to zapa­mię­tać infor­ma­cje w póź­niej­szym cza­sie. Pamię­taj, żeby ści­skać piłecz­kę w domi­nu­ją­cej ręce.
 • Żuj gumę – nie­któ­re bada­nia wska­zu­ją, że ta pro­sta czyn­ność sty­mu­lu­je nasz mózg i popra­wia kon­cen­tra­cję.

O czym musisz pamię­tać?

 • Regu­lar­na aktyw­ność fizycz­na – ćwi­cze­nia fizycz­ne popra­wia­ją naszą kon­cen­tra­cję i dzia­ła­ją relak­su­ją­co na orga­nizm. Nasz mózg jest lepiej „dotle­nio­ny” i łatwiej nam zapa­mię­ty­wać pew­ne rze­czy.
 • Reduk­cja stre­su – prze­wle­kły stres dzia­ła dege­ne­ru­ją­co na nasz mózg, może powo­do­wać uszko­dze­nia hipo­kam­pa, czy­li miej­sca, gdzie prze­cho­wy­wa­ne są nasze wspo­mnie­nia. Oczy­wi­ście, nigdy nie zosta­nie on cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wa­ny z nasze­go życia, ale może­my nauczyć się, jak go kon­tro­lo­wać. Medy­ta­cja, ćwi­cze­nia roz­cią­ga­ją­ce czy joga to tyl­ko nie­któ­re spo­so­by wal­ki ze stre­sem. Pamię­taj, że depre­sja tak­że utrud­nia kon­cen­tra­cję i zapa­mię­ty­wa­nie infor­ma­cji.
Sposoby na lepszą pamięć

Spo­so­by na lep­szą pamięć

 • Zdro­we odży­wia­nie – zdro­wa die­ta to zdro­wy mózg. Pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce anty­ok­sy­dan­ty oraz kwa­sy tłusz­czo­we Omega‑3 popra­wia­ją funk­cjo­no­wa­nie nasze­go mózgu. Nasza die­ta powin­na być boga­ta w takie pro­duk­ty jak: bro­ku­ły, jago­dy, szpi­nak, kala­fior, orze­chy wło­skie, awo­ka­do, tłu­ste ryby, oli­wa z oli­wek, kala­fior, cie­cie­rzy­ca.
 • Wita­mi­na D – bada­nia wska­zu­ją, że niski poziom wita­mi­ny D może być zwią­za­ny ze spad­kiem funk­cji poznaw­czych. Umiar­ko­wa­na ilość nasło­necz­nie­nia zapew­ni odpo­wied­nią daw­kę wita­mi­ny D, dla­te­go pamię­taj­my o codzien­nym, krót­kim spa­ce­rze. Nale­ży uni­kać zbyt dużej ilo­ści nasło­necz­nie­nia, gdyż może powo­do­wać uszko­dze­nia skó­ry.
 • Odpo­wied­nia ilość snu – ilość snu wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej pamię­ci. Sen popra­wia naszą pamięć krót­ko i dłu­go­trwa­łą.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *