Sportowe buty nie tylko na fitness – 7 najlepszych modeli

Cza­sy, kie­dy spor­to­we buty koja­rzy­ły się wyłącz­nie z wysił­kiem fizycz­nym już daw­no za nami. Teraz sne­aker­sy nosi­my na co dzień, nawet do bar­dzo ele­ganc­kich sty­li­za­cji. Zobacz­cie nasz prze­gląd naj­mod­niej­szych, spor­to­wych butów tego sezo­nu.

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT

To buty, w któ­rych moż­na odnieść wra­że­nie, że bie­ga­my na „war­stwie powie­trza”. Pro­jek­tan­ci mar­ki Nike pod­kre­śla­ją, że to model bar­dzo inno­wa­cyj­ny, któ­ry otwie­ra zupeł­nie nowy roz­dział w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia spor­to­we­go obu­wia. Samo pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji mode­lu Nike Air Vapo­max Flyk­nit zaję­ło aż sie­dem lat! Poru­sza­nie się w nich jest nie­zwy­kle lek­kie, ponie­waż but dopa­so­wu­je się do nogi podob­nie jak skar­pet­ka – każ­dy kolej­ny krok w tych butach daje poczu­cie, któ­re zda­je się prze­czyć gra­wi­ta­cji, przy jed­no­cze­snej sta­bi­li­za­cji całej sto­py. Mimo spor­to­we­go desi­gnu, buty te ide­al­nie nada­ją się do casu­alo­wych sty­li­za­cji. Świet­nie będą wyglą­da­ły nie tyl­ko w zesta­wie­niu z ulu­bio­ny­mi dre­sa­mi, ale tak­że z lek­ką sukien­ką lub dam­skim gar­ni­tu­rem.

NIKE FLYKNIT AIR MAX ID

Lek­ka, nie­mal pozba­wio­na szwów cho­lew­ka i ory­gi­nal­ny design – to brzmi jak ide­al­ne, spor­to­we obu­wie. Dodat­ko­wo fir­ma Nike ofe­ru­je moż­li­wość per­so­na­li­za­cji. Na bucie możesz umie­ścić swo­je imię, ini­cja­ły lub waż­ną datę. Nam do gustu naj­bar­dziej przy­padł model w kolo­rze czer­wo­nym, któ­ry wyglą­da bar­dziej kobie­co niż nie­jed­ne szpil­ki, a dodat­ko­wo jest nie­ziem­sko wygod­ny.

NIKE AIR MAX LD-ZERO H

Ten model został zapro­jek­to­wa­ny przez jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pro­jek­tan­tów mar­ki Nike – Hiro­shie­go Fuji­wa­re. Jesz­cze zanim zaczął on swo­ją współ­pra­cę z Nike, jego ulu­bio­nym mode­lem były buty Nike LD1000, któ­ry cenił za mini­ma­li­stycz­ny i ponad­cza­so­wy design rodem z lat 70. Aby oddać hołd tam­tym cza­som, Fuji­wa­ra stwo­rzył nową wer­sję tego mode­lu, uzu­peł­nia­jąc ją o podusz­kę gazo­wą Max Air oraz wyko­rzy­stu­jąc do swo­je­go pro­jek­tu mie­szan­kę zamszu i nylo­nu w sty­lu vin­ta­ge. To buty, któ­re przy­pad­ną do gustu fan­kom mini­ma­li­zmu (my już je poko­cha­ły­śmy!) i będą wygod­nym uzu­peł­nie­niem codzien­nych sty­li­za­cji.

NIKE METCON REPPER DSX

To buty dla kobiet, któ­re uwiel­bia­ją wyko­ny­wać skom­pli­ko­wa­ne kom­bi­na­cje ćwi­cze­nio­we na siłow­ni lub szu­ka­ją wygod­ne­go obu­wia do bie­ga­nia na co dzień ( mamy tu na myśli oczy­wi­ście zała­twia­nie róż­nych spraw, a nie poran­ny jog­ging). Zapew­nia­ją nie­wia­ry­god­ną wręcz wygo­dę, dzię­ki cze­mu nogi męczą się mniej, a poru­sza­nie się w nich jest nie­sa­mo­wi­cie przy­jem­ne. Daje­my dodat­ko­wy plus za tęczo­we kolo­ry!

Reebok Clas­sic Nylon X Face Tra­iners

Model Reebok Clas­sic to już legen­da i jeden z naj­lep­szych pro­jek­tów mar­ki Reebok. Cho­ciaż od wie­lu sezo­nów naszym ulu­bień­cem był ten naj­bar­dziej kla­sycz­ny, w kolo­rze bie­li, teraz paste­lo­wy fio­let skradł nasze ser­ca. Ocza­mi wyobraź­ni już widzi­my jak świet­nie zapre­zen­tu­je się w towa­rzy­stwie ulu­bio­nych dżin­sów!

Tom­my Hil­fi­ger Angel Red Rain­bow

Nie moż­na przejść obo­jęt­nie obok tęczo­wej pode­szwy w czer­wo­nych sne­aker­sach mar­ki Tom­my Hili­fi­ger. To ener­ge­ty­zu­ją­ce połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne sta­wia na nogi lepiej niż kawa! Swo­ją dro­gą sta­wia­nie na nogi to w butach spra­wa pierw­szo­rzęd­na i z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią zoba­czy­ły­by­śmy ten model w naszych gar­de­ro­bach.

adi­das Ori­gi­nals Beige ZX Flux Adv Vir­tue

Buty nie­zwy­kle lek­kie i deli­kat­nie, któ­rych pod­czas cho­dze­nia nie czu­je się nie­mal­że wca­le. Beżo­wa cho­lew­ka wykoń­czo­na widocz­ną klat­ką pię­ty w kolo­rze brzo­skwi­nio­wym to połą­cze­nie dziew­czę­ce i ele­ganc­kie jed­no­cze­śnie. Ten model świet­nie spraw­dzi się w zesta­wach z let­ni­mi sukien­ka­mi i spód­nicz­ka­mi. Z doświad­cze­nia wie­my, że świet­nie wydłu­ża nogi!

A jakie buty wybra­ła redak­cja VERS-24 może­cie zoba­czyć poni­żej. Jeste­śmy bar­dzo aktyw­ne, cią­gle bie­ga­my po mie­ście, z jed­ne­go spo­tka­nia na dru­gie.  Łącząc casu­alo­wą sty­li­za­cję ze spor­to­wy­mi buta­mi czu­je­my się świet­nie!

NIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAXNIKE AIR VAPORMAXNIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAX

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy