ModaMust have

Sportowe buty nie tylko na fitness – 7 najlepszych modeli

Czasy, kiedy sportowe buty kojarzyły się wyłącznie z wysiłkiem fizycznym już dawno za nami. Teraz sneakersy nosimy na co dzień, nawet do bardzo eleganckich stylizacji. Zobaczcie nasz przegląd najmodniejszych, sportowych butów tego sezonu.

Sportowe buty nie tylko na fitness

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT

To buty, w któ­rych moż­na odnieść wra­że­nie, że bie­ga­my na „war­stwie powie­trza”. Pro­jek­tan­ci mar­ki Nike pod­kre­śla­ją, że to model bar­dzo inno­wa­cyj­ny, któ­ry otwie­ra zupeł­nie nowy roz­dział w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia spor­to­we­go obu­wia. Samo pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji mode­lu Nike Air Vapo­max Flyk­nit zaję­ło aż sie­dem lat! Poru­sza­nie się w nich jest nie­zwy­kle lek­kie, ponie­waż but dopa­so­wu­je się do nogi podob­nie jak skar­pet­ka – każ­dy kolej­ny krok w tych butach daje poczu­cie, któ­re zda­je się prze­czyć gra­wi­ta­cji, przy jed­no­cze­snej sta­bi­li­za­cji całej sto­py. Mimo spor­to­we­go desi­gnu, buty te ide­al­nie nada­ją się do casu­alo­wych sty­li­za­cji. Świet­nie będą wyglą­da­ły nie tyl­ko w zesta­wie­niu z ulu­bio­ny­mi dre­sa­mi, ale tak­że z lek­ką sukien­ką lub dam­skim gar­ni­tu­rem.

NIKE FLYKNIT AIR MAX ID

Lek­ka, nie­mal pozba­wio­na szwów cho­lew­ka i ory­gi­nal­ny design – to brzmi jak ide­al­ne, spor­to­we obu­wie. Dodat­ko­wo fir­ma Nike ofe­ru­je moż­li­wość per­so­na­li­za­cji. Na bucie możesz umie­ścić swo­je imię, ini­cja­ły lub waż­ną datę. Nam do gustu naj­bar­dziej przy­padł model w kolo­rze czer­wo­nym, któ­ry wyglą­da bar­dziej kobie­co niż nie­jed­ne szpil­ki, a dodat­ko­wo jest nie­ziem­sko wygod­ny.

NIKE AIR MAX LD-ZERO H

Ten model został zapro­jek­to­wa­ny przez jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pro­jek­tan­tów mar­ki Nike – Hiro­shie­go Fuji­wa­re. Jesz­cze zanim zaczął on swo­ją współ­pra­cę z Nike, jego ulu­bio­nym mode­lem były buty Nike LD1000, któ­ry cenił za mini­ma­li­stycz­ny i ponad­cza­so­wy design rodem z lat 70. Aby oddać hołd tam­tym cza­som, Fuji­wa­ra stwo­rzył nową wer­sję tego mode­lu, uzu­peł­nia­jąc ją o podusz­kę gazo­wą Max Air oraz wyko­rzy­stu­jąc do swo­je­go pro­jek­tu mie­szan­kę zamszu i nylo­nu w sty­lu vin­ta­ge. To buty, któ­re przy­pad­ną do gustu fan­kom mini­ma­li­zmu (my już je poko­cha­ły­śmy!) i będą wygod­nym uzu­peł­nie­niem codzien­nych sty­li­za­cji.

NIKE METCON REPPER DSX

To buty dla kobiet, któ­re uwiel­bia­ją wyko­ny­wać skom­pli­ko­wa­ne kom­bi­na­cje ćwi­cze­nio­we na siłow­ni lub szu­ka­ją wygod­ne­go obu­wia do bie­ga­nia na co dzień ( mamy tu na myśli oczy­wi­ście zała­twia­nie róż­nych spraw, a nie poran­ny jog­ging). Zapew­nia­ją nie­wia­ry­god­ną wręcz wygo­dę, dzię­ki cze­mu nogi męczą się mniej, a poru­sza­nie się w nich jest nie­sa­mo­wi­cie przy­jem­ne. Daje­my dodat­ko­wy plus za tęczo­we kolo­ry!

Reebok Clas­sic Nylon X Face Tra­iners

Model Reebok Clas­sic to już legen­da i jeden z naj­lep­szych pro­jek­tów mar­ki Reebok. Cho­ciaż od wie­lu sezo­nów naszym ulu­bień­cem był ten naj­bar­dziej kla­sycz­ny, w kolo­rze bie­li, teraz paste­lo­wy fio­let skradł nasze ser­ca. Ocza­mi wyobraź­ni już widzi­my jak świet­nie zapre­zen­tu­je się w towa­rzy­stwie ulu­bio­nych dżin­sów!

Tom­my Hil­fi­ger Angel Red Rain­bow

Nie moż­na przejść obo­jęt­nie obok tęczo­wej pode­szwy w czer­wo­nych sne­aker­sach mar­ki Tom­my Hili­fi­ger. To ener­ge­ty­zu­ją­ce połą­cze­nie kolo­ry­stycz­ne sta­wia na nogi lepiej niż kawa! Swo­ją dro­gą sta­wia­nie na nogi to w butach spra­wa pierw­szo­rzęd­na i z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią zoba­czy­ły­by­śmy ten model w naszych gar­de­ro­bach.

adi­das Ori­gi­nals Beige ZX Flux Adv Vir­tue

Buty nie­zwy­kle lek­kie i deli­kat­nie, któ­rych pod­czas cho­dze­nia nie czu­je się nie­mal­że wca­le. Beżo­wa cho­lew­ka wykoń­czo­na widocz­ną klat­ką pię­ty w kolo­rze brzo­skwi­nio­wym to połą­cze­nie dziew­czę­ce i ele­ganc­kie jed­no­cze­śnie. Ten model świet­nie spraw­dzi się w zesta­wach z let­ni­mi sukien­ka­mi i spód­nicz­ka­mi. Z doświad­cze­nia wie­my, że świet­nie wydłu­ża nogi!

A jakie buty wybra­ła redak­cja VERS-24 może­cie zoba­czyć poni­żej. Jeste­śmy bar­dzo aktyw­ne, cią­gle bie­ga­my po mie­ście, z jed­ne­go spo­tka­nia na dru­gie.  Łącząc casu­alo­wą sty­li­za­cję ze spor­to­wy­mi buta­mi czu­je­my się świet­nie!

NIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAXNIKE AIR VAPORMAXNIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAX NIKE AIR VAPORMAX

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy