ModaNewsroom

Słuszny zakaz? Nowa reklama Yves Saint Laurent.

 Nowa reklama Yves Saint Laurent.

Nowa rekla­ma Yves Saint Lau­rent – w oczy od razu rzu­ca­ją się dłu­gie do nie­ba, szczu­płe nogi model­ki. Cało­ści ide­al­nie dopeł­nia dra­ma­tycz­na poza i świet­na sty­li­za­cja. Jed­nak­że zdję­cie nie wszyst­kim przy­pa­dło do gustu.

Rekla­ma poja­wi­ła się w maga­zy­nie Elle UK i nie­dłu­go po tym zosta­ła zaka­za­na przez Adver­ti­sing Stan­dards Autho­ri­ty (ASA) – orga­ni­za­cję zaj­mu­ją­cą się prze­my­słem rekla­mo­wym w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jak umo­ty­wo­wa­no decy­zję? ASA jest zda­nia, że klat­ka pier­sio­wa model­ki zbyt moc­no odsta­je, co świad­czy o cho­ro­bie i nie­zdro­wej wadze.

Zarów­no dom mody, jak i maga­zyn odmó­wi­li komen­ta­rza do obwiesz­cze­nia. Dodat­ko­wo ASA jest zda­nia, że poza kobie­ty oraz świa­tło tak ze sobą współ­gra­ją, że cała uwa­ga odbior­cy sku­pia się na jej moc­no wyeks­po­no­wa­nych żebrach. Co wię­cej, jej uda i kola­na mają podob­ną sze­ro­kość. Orga­ni­za­cja pod­kre­śla, że zapre­zen­to­wa­nie syl­wet­ki z nie­do­wa­gą było bar­dzo nie­od­po­wie­dzial­ne.

A Wy co o tym myśli­cie? Zga­dza­cie się z decy­zją ASA?

 

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *