Suknie ślubne a la beza już dawno odeszły do lamusa! Teraz rządzą odważne, zmysłowe i oryginalne kreacje, zgodne z charakterem i temperamentem panny młodej. W Polsce sztukę ich tworzenia do perfekcji opanowała projektantka Agata Wojtkiewicz, która swoje kreacje, jak sama mówi, kieruje do dziewczyn żyjących odważnie, z pasją i siłą w tle, które w dniu ślubu nie chcą się przebierać, ale pozostać w 100 % sobą. Zobaczcie jej najnowszą kolekcję „Ślub w Wielkim Mieście”.

najpiękniejsze suknie ślubne

To opo­wieść o pan­nie mło­dej, któ­ra nie chce ukry­wać swych wdzię­ków pod milio­nem warstw mate­ria­łu, któ­ra ceni sobie auten­tycz­ność, jest odważ­na, uwiel­bia tań­czyć na bosa­ka, pić pro­sec­co do śnia­da­nia i cało­wać się na samym środ­ku uli­cy. Naj­słyn­niej­sza nowo­jor­ska fashio­nist­ka i prze­bo­jo­wa fre­elan­cer­ka Car­rie Brad­show mawia­ła „Precz z zasa­da­mi, ja kie­ru­ję się emo­cja­mi”. To hasło powin­no towa­rzy­szyć rów­nież każ­dej pan­nie mło­dej przy wybo­rze naj­waż­niej­szej suk­ni – suk­ni ślub­nej.

suknie ślubne w stylu boho

Aga­ta Wojt­kie­wicz swo­ją naj­now­szą kolek­cją chce poka­zać, że ślub to nie jest dzień, w któ­rym war­to iść na kom­pro­mi­sy. To chwi­la, w któ­rej nale­ży pamię­tać wyłącz­nie o swo­im wyczu­ciu sty­lu, o tym co kocha­my i co nas defi­niu­je. „Ślub w Wiel­kim Mie­ście” to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich kobiet, któ­re w modzie ślub­nej poszu­ku­ją eks­klu­zyw­no­ści, nowo­cze­sno­ści i odro­bi­ny non­sza­lan­cji.

W kolek­cji na próż­no szu­kać sztyw­nych gor­se­tów, halek i ste­la­ży. Wysma­ko­wa­ny wybór koro­nek, eks­klu­zyw­ne kre­py czy jedwab­ne tiu­le jak zawsze sta­no­wią punkt wyj­ścia do mini­ma­li­stycz­nych pro­jek­tów Aga­ty. W jej kre­acjach przy­szła pan­na mło­da czu­je się, jak w „swo­jej dru­giej skó­rze”. Jest zja­wi­sko­wo, ale i kom­for­to­wo.

suknie ślubne w stylu boho

Wśród pro­jek­tów znaj­dzie­my odważ­ne suk­nie typu hal­ka na cien­kich ramiącz­kach. Śmia­ło eks­po­nu­ją­ce głę­bo­ki dekolt, smu­kłe ramio­na i szczu­płą talię, a poprzez uwo­dzi­ciel­skie kli­ny na bio­drach, nogi sta­ją się dłu­gie aż do nie­ba.

Dusze roman­tycz­ne, szu­ka­ją­ce natu­ral­no­ści i sub­tel­no­ści, z pew­no­ścią zako­cha­ją się w suk­niach BE MODE i BE BONNY, któ­re są deli­kat­ne, zwiew­ne, ale rów­nież bar­dzo sek­sow­ne. Jedwab­ny szy­fon i koron­ko­we apli­ka­cje w ory­gi­nal­nej for­mie tych sukien, nada­ją pan­nie mło­dej ete­rycz­ne­go wdzię­ku.

nowoczesne suknie ślubne

Dziew­czy­ny, dla któ­rych na ten szcze­gól­ny wie­czór jed­na suk­nia to za mało, z pew­no­ścią sku­szą się na te mode­le, któ­re kry­ją dwa obli­cza. Suk­nia BE IMPRESSIVE z wido­wi­sko­wej zamie­ni się w bar­dzo wygod­ną, dzię­ki odpi­na­ne­mu tre­no­wi, a BE COSMO z roman­tycz­nej i zwiew­nej, prze­kształ­ci się w sek­sow­ną sukien­kę, bli­sko cia­ła, kie­dy zdej­mie­my z niej wierzch­nią szy­fo­no­wą war­stwę.

aw-2017-8

Dodat­ki dla kobiet z cha­rak­te­rem

Aga­ta Wojt­kie­wicz swo­ją kolek­cją poka­zu­je kom­plek­so­we podej­ście do nie­po­wta­rzal­ne­go ślub­ne­go looku. Oprócz suk­ni zapro­jek­to­wa­ła tak­że ory­gi­nal­ne dodat­ki, któ­re uroz­ma­icą cha­rak­ter ślub­nej sty­li­za­cji. Nowo­cze­sna kurt­ka bom­ber­ka; awan­gar­do­wy, dłu­gi welon zdo­bio­ny ręcz­nie wyszy­wa­ny­mi per­ła­mi Swa­ro­vskie­go czy efek­tow­na, szy­fo­no­wa pele­ry­na będą sta­no­wi­ły eks­tra­wa­ganc­ki doda­tek zarów­no do dłu­giej jak i krót­kiej suk­ni ślub­nej.

Nie pozwól by cokol­wiek popsu­ło Ci humor tego dnia, a już na pew­no nie suk­nia ślub­na. Dress, Love, Rock’n’Roll”

nowoczesne suknie ślubneboho suknie ślubneboho suknie ślubne

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy