NewsroomUroda

Skuteczna walka z pigmentacją – nowa linia marki Bioderma Pigmentbio

Z wiekiem, pod wpływem słońca, zanieczyszczeń, podrażnień czy ciąży, pod naszą skórą gromadzą się ślady – ciemne plamy będące odbiciem upływającego czasu. 

 

 Pigmentbio H2O, Bioderma, Skuteczna walka z pigmentacją

Zabu­rze­nia pig­men­ta­cyj­ne zwy­kle wią­żą się z nad­pro­duk­cją mela­ni­ny, któ­ra zmie­nia pier­wot­ny kolor cery. Naj­now­sza linia mar­ki Bio­der­ma zosta­ła zain­spi­ro­wa­na wio­dą­cym zabie­giem der­ma­to­lo­gicz­nym Pig­ment­bio. Wszyst­kie pro­duk­ty ofe­ru­ją kom­plek­so­wą pie­lę­gna­cję prze­zna­czo­ną dla cery wraż­li­wej w celu sku­tecz­nej wal­ki z  pro­ble­ma­mi pig­men­ta­cyj­ny­mi. 

W skła­dzie naj­now­szej linii Bio­der­ma znaj­dzie­cie roz­ja­śnia­ją­cy płyn mice­lar­ny wspo­ma­ga­ją­cy reduk­cję prze­bar­wień, a tak­że złusz­cza­ją­cy krem oczysz­cza­ją­cy dla roz­ja­śnio­nej skó­ry pro­sto spod prysz­ni­ca wspo­ma­ga­ją­cy zni­ka­nie ciem­nych plam i zapo­bie­ga­ją­cy ich ponow­ne­mu poja­wia­niu się.

Tech­no­lo­gia Lumi­Re­ve­al™ sku­tecz­nie oddzia­łu­je na klu­czo­we eta­py pig­men­ta­cji: redu­ku­je ciem­ne pla­my, zapo­bie­ga­jąc poja­wia­niu się nowych, trwa­le przy­wra­ca­jąc pier­wot­ną jasność skó­ry. Dzię­ki zacho­wa­niu wyjąt­ko­wej rów­no­wa­gi pomię­dzy sku­tecz­no­ścią, a tole­ran­cją, pro­duk­ty pozwa­la­ją uzy­skać dłu­go­trwa­łe i natych­mia­sto­we efek­ty, przy jed­no­cze­snym posza­no­wa­niu wraż­li­wej skóry.
Co wię­cej, kosme­ty­ki te mogą być sto­so­wa­ne po zabie­gach depig­men­ta­cji der­ma­to­lo­gicz­nej po to, by zwięk­szyć ich sku­tecz­ność i zop­ty­ma­li­zo­wać rege­ne­ra­cję skóry.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy