ModaNewsroom

Sensualité – zmysłowe koronki w najnowszej kolekcji marki LOUIE

Deli­kat­na, sub­tel­na, dziew­czę­ca, a jed­no­cze­śnie kobie­ca – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać nową kolek­cję Sen­su­ali­té. Naj­now­sza kolek­cja przy­pad­nie do gustu miło­śnicz­kom zmy­sło­wej koron­ki i nie­zwy­kłych deta­li. Tej zimy pod­kreśl swo­ją kobie­cość i natu­ral­ne pięk­no razem z mar­ką Louie.

LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna

Natu­ral­ność i zmy­sło­wość – to głów­ne cechy nowej kolek­cji mar­ki Louie. Znaj­dzie­my w niej mięk­kie biu­sto­no­sze, majt­ki czy kla­sycz­ne body. Wszyst­kie ele­men­ty zosta­ły wykoń­czo­ne mister­ny­mi koron­ka­mi, któ­re nada­ją im sen­su­al­ne­go cha­rak­te­ru. W kolek­cji domi­nu­je sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka, któ­ra naj­le­piej okre­śla wize­ru­nek mar­ki – natu­ral­ne pięk­no. Kla­sycz­na i ponad­cza­so­wa czerń łączy się z pudro­wym różem i bie­lą, dzię­ki cze­mu całość jest nie­zwy­kle sub­tel­na i kobie­ca. Dopeł­nie­nie kolek­cji sta­no­wią jedwab­ne poszew­ki w kolo­rze Mid­ni­ght Blue.

Kolek­cja Sen­su­ali­té to kwin­te­sen­cja pary­skiej non­sza­lan­cji. Wyko­na­na z mister­nie tka­nych fran­cu­skich koro­nek i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów. Linia zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach któ­re cenią kom­fort i wygo­dę, a jed­no­cze­śnie lubią czuć się kobie­co i zmy­sło­wo. Bie­li­zna z kolek­cji Sen­su­ali­té ma pod­kre­ślać natu­ral­ne pięk­no każ­dej z nas, doda­wać pew­no­ści sie­bie, nie rezy­gnu­jąc jed­no­cze­śnie z funk­cjo­nal­no­ści i kom­for­tu. To wła­śnie jest misją mar­ki. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła Julia Szcze­pa­now­ska z Revs Models, któ­ra świet­nie odda­je kli­mat kolekcji.

LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna

LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna

LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna LOUIE bielizna, nowa kolekcja LOUIE, najpiękniejsza bielizna

Kolek­cja dostęp­na będzie od 12 grud­nia 2018 w skle­pie on-line www.louie.pl .

Foto­graf: Ola Kowalska
Model­ka: Julia Szcze­pa­now­ska / Revs Models
Maki­jaż: Wik­to­ria Brdyś

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy