ModaNewsroom

ROSA x MARTA DYKS

Naj­now­sza, limi­to­wa­na kolek­cja mar­ki to efekt współ­pra­cy wła­ści­ciel­ki i pro­jek­tant­ki Agniesz­ki Rosy z top model­ką Mar­tą Dyks. Inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tek stał się wyra­zi­sty styl prze­ło­mu lat 80. i 90. i iko­ny tam­tych cza­sów – Chri­sty Tur­ling­ton, Vanes­sa Para­dis, Lady Di.

ROSA x MARTA DYKS

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji jest wypla­ta­na ręcz­nie zło­ta lina, któ­rą znaj­dzie­my m.in. w ręcz­nie robio­nych kol­czy­kach i bran­so­let­kach. W kolek­cji nie zabrak­nie rów­nież wyjąt­ko­wych pier­ścion­ków z pięk­nym szli­fem bry­lan­tu lub błysz­czą­cą czar­ną taflą onyk­su oraz deli­kat­nych łań­cusz­ków, z któ­rych sły­nie mar­ka.

Szu­ka­nie inspi­ra­cji do stwo­rze­nia kolek­cji, pro­jek­to­wa­nie biżu­te­rii razem z Agniesz­ką oraz wymy­śla­nie kon­cep­cji kam­pa­nii zdję­cio­wej to dla mnie zupeł­nie nowe doświad­cze­nia, któ­re abso­lut­nie mnie zafa­scy­no­wa­ły. Agniesz­ka zaufa­ła mi i pozwo­li­ła wdro­żyć moje pomy­sły do pro­duk­cji. Efek­tem tego jest kolek­cja, z któ­rej jestem dum­na tym bar­dziej, że część docho­dów ze sprze­da­ży, zosta­nie prze­ka­za­na fun­da­cji “Mam marze­nie.”

Jak mówi wła­ści­ciel­ka mar­ki – Agniesz­ka Rosa: „Współ­pra­ca z Mar­tą była nie­zwy­kle inspi­ru­ją­ca, szcze­gól­nie że jest ona kobie­tą o nie­zwy­kłej arty­stycz­nej wraż­li­wo­ści, któ­rą sta­ra­li­śmy się oddać w pro­jek­tach z tej kolek­cji. Ogrom­nie cie­szy­my się, że będzie­my mogli poka­zać efek­ty naszej współ­pra­cy”.

Biżu­te­ria z kolek­cji ROSA x Mar­ta Dyks powsta­ła w pra­cow­niach pol­skich mistrzów jubi­ler­skich i wyko­ny­wa­na jest z naj­wyż­szą pre­cy­zją z 14-kara­to­we­go zło­ta i kamie­ni szla­chet­nych. Każ­dy model jest sygno­wa­ny i pro­du­ko­wa­ny w limi­to­wa­nej licz­bie egzem­pla­rzy.

ROSA x MARTA DYKS ROSA x MARTA DYKS ROSA x MARTA DYKS

Zdję­cia: Agniesz­ka Kule­sza & Łukasz Pik

Art Direc­tor: Mar­ta Dyks

Model­ka: Mar­ta Dyks

Sty­li­za­cja: Daria Bie­drzyc­ka

Hair&Make-up: Ane­ta Kostrze­wa

Post-pro­duk­cja: Mag­da­le­na Baran-Kołcz / mesh stu­dio

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy