ModaNewsroom

ROSA – Kolekcja Wiosna-Lato 2018

Nowa kolek­cja Rosy nie zawie­dzie miło­śni­ków eks­klu­zyw­nej i uni­ka­to­wej biżu­te­rii mar­ki. Aktu­al­ne pro­po­zy­cje ide­al­nie wpi­su­ją się w modo­we tren­dy, w któ­rych dys­kret­na eks­po­zy­cja biżu­te­rii prze­ła­mu­je suro­wy mini­ma­lizm panu­ją­cy w poprzed­nich sezo­nach. Bie­żą­ca moda nie sta­no­wi jed­nak jedy­ne­go wyznacz­ni­ka kolek­cji, pro­jek­tant­ka mar­ki Agniesz­ka Rosa trak­tu­je ją przede wszyst­kim jako śro­dek arty­stycz­ne­go prze­ka­zu.

W kolek­cji da się wyczuć deka­denc­ki kli­mat lat 20-tych ubie­głe­go wie­ku i magię przed­wo­jen­ne­go jubi­ler­skie­go kunsz­tu. Te inspi­ra­cje sple­cio­ne z nowo­cze­sną wizją artyst­ki two­rzą wyjąt­ko­wo efek­tow­ne połą­cze­nia. Tra­dy­cyj­ne surow­ce szla­chet­ne takie jak zło­to, per­ły, dia­men­ty oraz ręcz­nie rzeź­bio­ne i inkru­sto­wa­ne kamie­nie zosta­ły zaklę­te we współ­cze­snej nowa­tor­skiej for­mie.

Wśród reali­za­cji znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi inspi­ro­wa­ne rodo­wy­mi sygne­ta­mi pier­ście­nie z wtła­cza­ną w kamień zło­tą gwiaz­dą lub trój­wy­mia­ro­wą rzeź­bą, meda­lion z dia­men­tem, dla któ­re­go inspi­ra­cją stał się kie­szon­ko­wy zega­rek oraz bran­so­let­kę, któ­ra przy­wo­dzi na myśl stu­let­nią dewiz­kę.

Jestem peł­na uzna­nia dla zani­ka­ją­cej sztu­ki jubi­ler­skiej. Otwie­ra­ny meda­lion ser­ce z mojej nowej kolek­cji to nie tyl­ko pięk­ny przed­miot, ale rów­nież mała rzeź­ba, któ­ra skry­wa sekret i posia­da wła­sną duszę.” – mówi Agniesz­ka Rosa.

Nastro­jo­wa sesja wize­run­ko­wa autor­stwa duetu Kule­sza i Pik wyróż­nia się sub­tel­ną zmy­sło­wo­ścią.

Tech­ni­ka ana­lo­go­wa, któ­rą foto­gra­fo­wie wyko­rzy­sta­li przy two­rze­niu zdjęć, ide­al­nie odda­je nastrój kolek­cji ROSA. Łagod­ne oświe­tle­nie, bli­skie uję­cia i natu­ral­ne sty­li­za­cje pod­kre­śla­ją pięk­no pro­jek­tów Agniesz­ki.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy