ModaNewsroom

Przeprowadź rewolucję swojej szafy!

Zawsze chciałaś mieć jedyną w swoim rodzaju ramoneskę z naszywkami? Nie masz pomysłu na to, jak nosić oversize’ową koszulę? Nie możesz patrzeć na swoje stare jeansy, bluzy i T‑shirty, które zalegają w szafie? Czas na modowy tuning! Wkrótce będziesz miała ku temu świetną okazję – sieć centrów outletowych FACTORY organizuje akcję Stylowy Upcykling, dzięki której zupełnie za darmo nadasz swoim ubraniom nowe życie.

Pra­wie każ­da z nas ma w swo­jej sza­fie rze­czy, któ­rych już nie nosi, bo wyszły z mody albo po pro­stu się znu­dzi­ły. Ty też? Nie pozwól, by tyl­ko zaj­mo­wa­ły w niej miej­sce! Zamiast tego weź je ze sobą na Sty­lo­wy Upcy­kling. To cykl trzech week­en­do­wych even­tów połą­czo­nych z warsz­ta­ta­mi orga­ni­zo­wa­nych przez outle­ty FACTORY, któ­re jesie­nią odbę­dą się w War­sza­wie, Pozna­niu i Kra­ko­wie. Pod­czas nich zaję­cia z tunin­go­wa­nia ubrań popro­wa­dzi Kari­na Wacła­wik, któ­ra na co dzień rewo­lu­cjo­ni­zu­je gar­de­ro­by pol­skich gwiazd. Pod jej okiem prze­ro­bisz pro­sty T‑shirt tak, by zyskał mod­ny cho­ker albo gor­se­to­we wią­za­nie, z koszu­li zro­bisz sukien­kę off sho­ul­der, spra­wisz, że sta­ra skó­rza­na kurt­ka zmie­ni się nie do pozna­nia, jean­som nadasz efekt spra­nia, a nawet… uszy­jesz z nich tor­bę!

Udział w Sty­lo­wym Upcy­klin­gu jest bez­płat­ny, a na miej­scu, w spe­cjal­nie zaaran­żo­wa­nej stre­fie, do dys­po­zy­cji będą naszyw­ki, ćwie­ki, far­by do ubrań, a tak­że inne potrzeb­ne akce­so­ria i narzę­dzia. Jedy­ne, co musisz przy­nieść ze sobą, to dowol­na rzecz, któ­rą chcesz prze­ro­bić. Świet­na zaba­wa i mnó­stwo modo­wych inspi­ra­cji gwa­ran­to­wa­ne! To nie wszyst­ko – naj­lep­sze ubra­nio­we meta­mor­fo­zy prze­pro­wa­dzo­ne pod­czas Sty­lo­we­go Upcy­klin­gu będą nagra­dza­ne kar­ta­mi poda­run­ko­wy­mi na zaku­py w FACTORY. Orga­ni­zo­wa­ny przez sieć cen­trów outle­to­wych FACTORY akcja ma na celu zaba­wę, roz­wi­ja modo­wą wyobraź­nię, a dodat­ko­wo udo­wad­nia,

że uzu­peł­nie­nie sza­fy o praw­dzi­we hity sezo­nu wca­le nie musi odchu­dzać port­fe­la. Naj­lep­sze meta­mor­fo­zy prze­pro­wa­dzo­ne pod­czas Sty­lo­we­go Upcy­klin­gu będą nagra­dza­ne kar­ta­mi poda­run­ko­wy­mi na zaku­py w FACTORY.

Jeśli przy­go­da z tunin­go­wa­niem ubrań Ci się spodo­ba, będziesz mogła ją kon­ty­nu­ować. FACTORY przy­go­to­wa­ło bowiem tak­że wide­otu­to­ria­le, któ­re poka­zu­ją, jak krok po kro­ku prze­pro­wa­dzić meta­mor­fo­zę róż­nych czę­ści gar­de­ro­by. Od 12 wrze­śnia będą one publi­ko­wa­ne na Face­bo­oko­wych pro­fi­lach cen­trów FACTORY (@FactoryAnnopol, @FactoryUrsus, @FactoryPoznan, @FactoryKrakow). Bogat­sza o tak prak­tycz­ną wie­dzę będziesz mogła zmie­niać swo­ją sza­fę w zasa­dzie bez ogra­ni­czeń!

Sty­lo­wy Upcy­kling odbę­dzie się 23.09.–24.09. na Noc­nym Tar­gu Towa­rzy­skim w Pozna­niu, 30.09.–1.10. pod­czas Tar­gów Slow Fashion w War­sza­wie oraz 14.10.–15.10. w kom­plek­sie Dol­ne Mły­ny w Kra­ko­wie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy