ModaTrendy

Prezent na Walentynki?

Alarm dla wszystkich zakochanych: Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać, że bez względu na to, czy należy do zwolenników tego święta, czy może wręcz przeciwnie, zamiast Święta Zakochanych uważa je za Święto Konsumpcjonizmu – niewielki, mieniący się drobiazg osobie, którą darzymy uczuciem z pewnością sprawi wiele radości i pozwoli trafić prosto do serca. Piękna biżuteria to niekoniecznie ta najdroższa i wysadzana diamentami. Redakcja Vers-24 przygotowała dla Was biżuterię, która nie tylko nie złamie żadnego z serc, ale i nie zrujnuje Waszego budżetu.

Prezent na Walentynki?

Pre­zent na Walen­tyn­ki? Biżu­te­ria W.Kruk.

Jeże­li decy­du­jesz się na pier­ścio­nek, pamię­taj, by oprócz odpo­wied­nie­go roz­mia­ru raczej kie­ro­wać się ponad­cza­so­wą kla­sy­ką. Takim pier­ścion­kiem z pew­no­ścią będzie sygnet, któ­ry nigdy nie wycho­dzi z mody i wyglą­da niczym cen­na pamiąt­ka rodzin­na z histo­rią w tle. Myślisz o zarę­czy­nach? Do wybo­ru jest mnó­stwo deli­kat­nych, sub­tel­nych pier­ścion­ków, czy to z dia­men­tem , bry­lan­tem,  kamie­niem szla­chet­nym czy sau­te. Jeśli zale­ży Ci na mniej zobo­wią­zu­ją­cej biżu­te­rii, świet­nym wybo­rem będą ele­ganc­kie bran­so­le­ty czy naszyj­nik z cien­kich łań­cusz­ków. Owszem, nie­któ­rzy pod­trzy­mu­ją, że to dia­men­ty są naj­lep­szym przy­ja­cie­lem dziew­czy­ny. Tym­cza­sem w skle­pach jubi­ler­skich moż­na zna­leźć mnó­stwo nowo­cze­snej, mod­nej biżu­te­rii – czy to pro­stej, zło­tej i mini­ma­li­stycz­nej, czy takiej, w któ­rą wkom­po­no­wa­ne są tra­dy­cyj­ne per­ły bądź kamie­nie. 

A jeśli w tym roku pla­nu­jesz spę­dzić Walen­tyn­ki samot­nie, koniecz­nie zrób coś dla sie­bie i spraw sobie pre­zent w posta­ci nie­po­wta­rzal­nej, ponad­cza­so­wej biżu­te­rii. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Pre­zent na Walentynki?

Komentarze

komentarzy