Styl życia

Premiera nowej Fantasi we wspolpracy z Femi Stories

MARKA FANTASIA PREZENTUJE PIERWSZE W EUROPIE PRODUKTY O SMAKACH ŁĄCZĄCYCH OWOCE EGZOTYCZNE Z NUTAMI KWIATOWYMI I NAWIĄZUJE PRZY TYM NIEZWYKŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z MARKĄ ODZIEŻOWĄ FEMI STORIES.

Premiera nowej Fantasi we wspolpracy z Femi Stories

Kolo­ro­wa, pach­ną­ca, deli­kat­na – czy ist­nie­je bar­dziej kobie­ca i sub­tel­na pora roku niż wcze­sna wio­sna? Taka jest rów­nież Fan­ta­sia, któ­ra roz­kwi­ta nowy­mi sma­ka­mi i wraz z pro­jek­tant­ka­mi z Femi Sto­ries, zapra­sza kon­su­ment­ki do nie­zwy­kłe­go świa­ta inspi­ra­cji.

Jedyny taki duet owocowo-kwiatowy na rynku

Dwie mar­ki, dosko­na­le zna­ją­ce potrze­by kobiet, połą­czy­ły wraż­li­wość, kre­atyw­ność i nie­sza­blo­no­we podej­ście do rze­czy­wi­sto­ści, a efekt jest napraw­dę zachwy­ca­ją­cy. Trzy nowe sma­ki Fan­ta­sii: man­go z nutą róży, mara­ku­ja z nutą jaśmi­nu oraz papaya z nutą kwia­tu poma­rań­czy to praw­dzi­wy pre­ce­dens i jedy­ny taki duet owo­co­wo-kwia­to­wy na euro­pej­skim ryn­ku. Ale to nie wszyst­ko. Całość dopeł­nia desi­gner­skie opa­ko­wa­nie, przy­wo­dzą­ce na myśl pierw­sze cie­płe dni w roku oraz mini – kolek­cja ubrań i akce­so­riów, któ­re nawet w środ­ku mia­sta pozwo­lą poczuć się jak na egzo­tycz­nej pla­ży.

- To nie­zwy­kłe, co moż­na osią­gnąć sca­la­jąc wra­że­nia sma­ko­we i wizu­al­ne z dwóch z pozo­ru róż­nych świa­tów – pod­kre­śla Mag­da­le­na Siar­kow­ska, star­szy kie­row­nik mar­ki Fan­ta­sia.  Zarów­no wzo­ry, zapro­po­no­wa­ne przez Femi Sto­ries, jak i nasz pro­dukt, powsta­ły z myślą o  ambit­nych, nowo­cze­snych kobie­tach, któ­rym w natło­ku codzien­nych spraw nale­ży się chwi­la odpo­czyn­ku i bło­gie­go wytchnie­nia. Chcie­li­śmy zapro­po­no­wać im coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go i wie­rzy­my, że speł­ni­li­śmy to zada­nie – doda­je Mag­da­le­na Siar­kow­ska.

Premiera nowej Fantasi we wspolpracy z Femi Stories

Chwila dla siebie… smakuje niepowtarzalnie

Cie­pły wiatr, pierw­sze pro­mie­nie słoń­ca i bez­kres błę­kit­ne­go nie­ba – któż nie marzy, by wraz z nadej­ściem wio­sny zamknąć kalen­darz z listą zadań do wyko­na­nia i pozwo­lić sobie na chwi­lę zapo­mnie­nia? Na relaks nie trze­ba wca­le cze­kać do waka­cji! Wystar­czy zatrzy­mać się na moment i poda­ro­wać sobie odro­bi­nę rado­ści, zamknię­tej w nie­wiel­kim kubecz­ku Fan­ta­sii. Trzy nowe sma­ki, jakie ofe­ru­je mar­ka, łączą soczy­ste owo­co­we nuty i sub­tel­ne kwia­to­we aro­ma­ty, zapra­sza­jąc w podróż do świa­ta zmy­słów – zawsze, gdy zapra­gnie się chwi­li tyl­ko dla sie­bie.

- Stwo­rze­nie tego pro­duk­tu było naszym praw­dzi­wym marze­niem. To pierw­sza taka ofer­ta w całej Euro­pie i mamy nadzie­ję, że sta­nie się inspi­ra­cją dla wszyst­kich szu­ka­ją­cych drob­nych przy­jem­no­ści – pod­kre­śla Mag­da­le­na Siar­kow­ska, star­szy kie­row­nik mar­ki Fan­ta­sia.

Modnie i z fantazją!

Fan­ta­sia inspi­ru­je dziś nie tyl­ko kon­su­ment­ki – miło­śnicz­ki dobre­go sma­ku i koją­cych momen­tów. Nowa, nie­ba­nal­na odsło­na tego jogur­tu zaowo­co­wa­ła współ­pra­cą z Femi Sto­ries – nie­zwy­kle kobie­cą mar­ką, któ­ra uczci­ła wpro­wa­dze­nie pro­duk­tu mini-kolek­cją ubrań i dodat­ków.

- Zarów­no Femi, jak i Fan­ta­sia skie­ro­wa­ne są do kobiet – dla nas to duet ide­al­ny, a sama nazwa Fan­ta­sia obra­zu­je nasze fan­ta­zyj­ne kolek­cje i styl – pod­kre­śla Kami­la Nawar­kie­wicz Femi Sto­ries. – Połą­cze­nie  kwia­to­wo-owo­co­we wyda­ło nam się bar­dzo cie­ka­we i intry­gu­ją­ce. Jeste­śmy fan­ka­mi egzo­tycz­nych sma­ków, dla­te­go gdy usły­sza­ły­śmy jakie owo­ce będą w nowych pro­duk­tach Fan­ta­sii, to nie zasta­na­wia­ły­śmy się ani chwi­li – doda­je Ani­ta Nawar­kie­wicz, Femi Sto­ries.

Pre­tek­stem do stwo­rze­nia pro­jek­tów były owo­co­we i kwia­to­we sma­ki Fan­ta­sii, któ­re ide­al­nie wpi­su­ją się w cha­rak­ter Femi Sto­ries. Tak powsta­ła nie­po­wta­rzal­na kolek­cja kap­su­ło­wa, w któ­rej znaj­dzie­my zwiew­ną, let­nią sukien­kę, tor­bę o wyra­zi­stym prin­cie oraz funk­cjo­nal­ną kosme­tycz­kę. Pro­jek­tant­ki stwo­rzy­ły spe­cjal­ną mini-kolek­cję, opar­tą na prin­tach, koja­rzą­cych się z zapa­da­ją­cy­mi w pamięć chwi­la­mi wio­sen­nych przy­jem­no­ści z nutą egzo­ty­ki. Ten sam motyw gra­ficz­ny ozdo­bił nowe opa­ko­wa­nie Fan­ta­sii.

Kampania kwitnąca pomysłami

Wio­sen­ne wpro­wa­dze­nie na rynek jogur­tów dese­ro­wych, łączą­cych owo­co­wo-kwia­to­we nuty, wspie­ra sze­ro­ka kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa, opar­ta na wie­lo­ka­na­ło­wym dotar­ciu do kon­su­men­tów. Jej moty­wem prze­wod­nim sta­ła się syner­gia wie­lu kobie­cych świa­tów: nowo­cze­sne­go lifestyle’u, świa­ta mody, desi­gnu i uro­dy, co odzwier­cie­dla nie tyl­ko sam pro­dukt, ale współ­pra­ca z mar­ką Femi Sto­ries. W ramach dzia­łań pro­mo­cyj­nych przy­go­to­wa­no spot rekla­mo­wy, któ­ry będzie emi­to­wa­ny w ogól­no­pol­skich kana­łach tele­wi­zyj­nych. Za kon­cep­cję kre­atyw­ną kam­pa­nii, pro­duk­cję spo­tu oraz przy­go­to­wa­nie kre­acji digi­tal odpo­wia­da agen­cja VMLY&R Poland. Zaku­pem mediów tra­dy­cyj­nych zaj­mu­je się dom medio­wy Media­Com, zaś zaku­pem mediów digi­tal – agen­cja K2 Pre­ci­se. Kam­pa­nię uzu­peł­nia­ją dzia­ła­nia z zakre­su influ­en­cer mar­ke­ting i PR pro­wa­dzo­ne przez Dano­ne.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy