ModaNewsroom

Premiera najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz

 

Sabrina Pilewicz  po raz kolejny zabiera nas w ekscytującą podróż do Włoch. Florencja, bo o niej mowa, to wyjątkowe miejsce dla projektantki. Tam wszystko się zaczęło, powstał pierwszy model torebki – Firenze. Był on „odpowiedzią” na egzamin na studiach w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, a jednocześnie początkiem wyjątkowego włoskiego romansu. Dlatego Toskania jest doskonałym tłem dla najnowszej kampanii SPxMARTINI.

Połą­cze­nie bia­łe­go mar­mu­ru kate­dry San­ta Maria del Fio­re z błę­ki­tem nie­ba stwo­rzy­ło nie­po­wta­rzal­ną sce­ne­rię do pierw­szych ujęć kam­pa­nii „La Gran­de Bel­lez­za”. Zdję­cia wyko­na­no we Flo­ren­cji,  koleb­ce wło­skie­go rene­san­su, któ­ra nie tyl­ko nasy­ca arty­zmem, zara­ża ener­gią, ale rów­nież pach­nie galan­te­rią skó­rza­ną od świ­tu do zmierz­chu. A to za spra­wą wie­lu rodzin­nych manu­fak­tur ofe­ru­ją­cych skó­rza­ne wyro­by i tar­go­wisk peł­nych tych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla regio­nu dóbr.

Kolej­ne uję­cia powsta­ły w nie­wiel­kiej, wto­pio­nej w ska­ły miej­sco­wo­ści Rio­mag­gio­re – w Cinque Ter­re, któ­re sły­nie z malow­ni­czych, wręcz baj­ko­wych kolo­ro­wych dom­ków, wąskich bru­ko­wa­nych uli­czek, małe­go por­tu i jed­ne­go  z naj­pięk­niej­szych wido­ków na bez­kre­sne morze.

Flo­ren­cja nocą to bez wąt­pie­nia wyra­fi­no­wa­ny smak Mar­ti­ni Negro­ni, to tutaj w 1919 roku w Caf­fe Caso­ni naro­dził się słod­ko – gorz­ki „król” wło­skie­go ape­ri­ti­vo. To jego głę­bo­ki, bor­do­wy odcień i per­fu­mo­wa­ny aro­mat zain­spi­ro­wał Sabri­nę Pile­wicz do stwo­rze­nia „La Gran­de Bel­lez­za”, będą­cej efek­tem kon­ty­nu­acji współ­pra­cy pro­jek­tant­ki z MARTINI.

W poło­wie paź­dzier­ni­ka 2017 pre­mie­rę miał nowy pro­dukt w port­fo­lio mar­ki – Mar­ti­ni Rise­rva Spe­cia­le Bit­ter. Jest to kolej­ny ele­ment serii Rise­rva Spe­cia­le Ver­mo­uth di Tori­no. Cha­rak­te­ry­stycz­na gorycz­ka Mar­ti­ni Bit­ter sta­no­wi prze­wod­ni smak kul­to­wych wło­skich kok­taj­li, takich jak Negro­ni  czy Ame­ri­ca­no.  Mar­ti­ni to mar­ka – iko­na, w swo­jej ponad stu­pięć­dzie­cię­cio­let­niej histo­rii wie­lo­krot­nie współ­pra­co­wa­ła z naj­bar­dziej zna­mie­ni­ty­mi oso­bi­sto­ścia­mi ze świa­ta mody i sztu­ki, w tym z Andym War­ho­lem, czy duetem Dolce&Gabbana.

Naj­now­sza kolek­cja tore­bek skła­da się z czte­rech mode­li zain­spi­ro­wa­nych kon­struk­cją kufra oraz mięk­kich toreb podróż­nych w sty­lu vin­ta­ge.

RIOMAGGIORE #per­fu­me­bag

Toreb­ka wiel­ko­ści fla­ko­ni­ka per­fum, zain­spi­ro­wa­na archi­tek­tu­rą Rio­mag­gio­re przy­wo­dzi na myśl kolo­ro­we, pio­no­we kamie­nicz­ki, któ­re otu­la­ją zato­kę sta­jąc się nie­od­łącz­nym ele­men­tem tego pięk­ne­go kra­jo­bra­zu. To uni­ka­to­wa minia­tu­ra skó­rza­ne­go kufra przy­wo­dzą­ca na myśl biżu­te­rię. Toreb­ka w tej odsło­nie to powrót do jej pier­wot­nej roli – ma zdo­bić,  doda­wać kla­sy, uro­ku, ma być ele­men­tem gar­de­ro­by, a nie prak­tycz­nym opie­ku­nem tele­fo­nu, puder­nicz­ki, port­fe­la i innych dro­bia­zgów. RIOMAGGIORE to mała ego­ist­ka. W dodat­ku roz­piesz­czo­na, nie lubi zosta­wać sama.  Tej toreb­ki nie spo­sób zosta­wić w szat­ni czy poło­żyć na sto­le. Nie zdej­mu­je się jej tak, jak nie zdej­mu­je się paska czy naszyj­ni­ka. Ma dawać radość nosze­nia, przy­cią­gać wzrok.

VERNAZZA #trunk­bag

Więk­sza, zde­cy­do­wa­nie bar­dziej prak­tycz­na, jest odzwier­cie­dle­niem pozio­mych zabu­do­wań miej­sco­wo­ści Ver­naz­za. Solid­na, kon­kret­na i dają­ca poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, bo zamy­ka­na na zamek cyfro­wy. Szy­fro­wa­ne zam­ki koja­rzą się wła­śnie z tra­dy­cyj­ną galan­te­rią skó­rza­ną, są ele­men­tem wspól­nym całej kolek­cji w  podróż­ni­czej odsło­nie.

LA SPEZIA #busi­ness­bag i FORTE DEI MARMI #leisu­re­bag

To tor­by week­en­do­wo – biz­ne­so­we. Świet­nie będą się czu­ły w podró­ży, pod­czas week­en­do­we­go wypa­du, na siłow­ni, ale i na spo­tka­niu biz­ne­so­wym. Mięk­kie, pojem­ne, lek­kie i dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ne o wewnętrz­ny skó­rza­ny orga­ni­zer. For­te dei Mar­mi, to pierw­szy pro­jekt uni­sex.  Tor­ba nawią­zu­je do sty­lu vin­ta­ge,  stwo­rzy twój week­en­do­wy look.

Cała linia tore­bek SPxMAR­TI­NI dodat­ko­wo zosta­ła ozdo­bio­na bar­wa­mi – MARTINI RACING oraz wewnętrz­ną cho­rą­giew­ką. Nowo­ścią  i ele­men­tem wyróż­nia­ją­cym kolek­cję „La Gran­de Bel­lez­za” jest wpro­wa­dze­nie nowe­go, limi­to­wa­ne­go kolo­ru „Bit­ter”. Naj­now­sze mode­le tore­bek Sabri­ny Pile­wicz sta­no­wią ide­al­ne odzwier­cie­dle­nie gorz­kie­go sma­ku i głę­bo­kie­go kolo­ru drin­ka Negro­ni, będą­ce­go kró­lem w świe­cie wło­skich ape­ri­ti­fów.

SABRINA PILEWICZ

Sabri­na Pile­wicz to naj­po­pu­lar­niej­sza pro­jek­tant­ka tore­bek w Pol­sce. Jest autor­ką 6. kolek­cji – ręcz­nie mon­to­wa­nych i szy­tych, skó­rza­nych tore­bek. Jej pro­jek­ty cha­rak­te­ry­zu­je naj­wyż­sza jakość mate­ria­łów i wyko­na­nia oraz uni­ka­to­wy, archi­tek­to­nicz­ny design. Pra­ce Sabri­ny Pile­wicz poko­cha­ły gwiaz­dy, to jed­ne z naj­czę­ściej widy­wa­nych tore­bek na war­szaw­skich salo­nach i czer­wo­nych dywa­nach. Są chęt­nie noszo­ne przez zna­ne oso­bo­wo­ści pol­skie­go show-biz­ne­su m.in. Edy­tę Gór­niak, Ewę Cho­da­kow­ską, Wero­ni­kę Książ­kie­wicz, Doro­tę Gar­dias, Karo­li­nę Mali­now­ską, Zosię Ślo­ta­łę, Pau­li­nę Sykut-Jeży­nę, Nata­szę Urbań­ską, Mag­da­le­nę Stecz­kow­ską, Pau­li­ną Kru­piń­ską, Agniesz­kę Hyży, Edy­tę Her­buś, Hono­ra­tę Skar­bek czy Kami­lę Szcza­wiń­ską.

Pro­jek­tant­ka wywo­dzi się z rze­mieśl­ni­czej rodzi­ny o wie­lo­po­ko­le­nio­wej tra­dy­cji. Do kalet­nic­twa nowa­tor­sko prze­no­si tech­ni­ki sto­so­wa­ne dotąd tyl­ko w kra­wiec­twie. Skoń­czy­ła z wyróż­nie­niem rek­to­ra WSSiP w Łodzi. Wszyst­kie kolek­cje w nazwach nawią­zu­ją do wło­skiej kul­tu­ry, archi­tek­tu­ry i  sty­lu życia. To, co wyróż­nia jej mode­le, to dopra­co­wa­na kon­struk­cja i pre­cy­zja w dba­ło­ści o deta­le.

Współ­pra­ca pro­jek­tant­ki z MARTINI to nie tyl­ko dedy­ko­wa­ne pro­jek­ty, ale też czte­ry wyjąt­ko­we kam­pa­nie. Jed­na z pierw­szych kolek­cji SPxMAR­TI­NI, „La don­na è mobi­le” połą­czy­ła fla­go­wą czer­wień Mar­ti­ni z Mar­ti­ni Racing. Toreb­ki zosta­ły ozdo­bio­ne tka­ny­mi pasa­mi w kolo­rze  gra­na­to­wo-nie­bie­sko-czer­wo­ny­mi Mar­ti­ni Racing.

Amba­sa­dor­ką kolek­cji  „Viva la vita” zosta­ła aktor­ka, Wero­ni­ka Książ­kie­wicz.

Ostat­nia kolek­cja „L’aperitivo ita­lia­no” –  to pierw­sza w histo­rii mar­ki kolek­cja ple­ca­ków dedy­ko­wa­na nie tyl­ko Paniom, ale tak­że Panom, w któ­rej oprócz model­ki, Wero­ni­ki Spyr­ki, wystą­pił tak­że fina­li­sta pro­gra­mu TOP MODEL, Jakob Kosel. Obo­je sta­nę­li przed obiek­ty­wem słyn­ne­go Insta­gra­me­ra, youtu­be­ra i foto­gra­fa life­sty­lo­we­go – Wujasz­ka Lie­sty­le, czy­li Micha­ła Wil­czew­skie­go. Wero­ni­ka Spyr­ka zosta­ła rów­nież twa­rzą naj­now­szej kolek­cji „La Gran­de Bel­lez­za”  i zapre­zen­to­wa­ła nowe mode­le w kam­pa­nii zre­ali­zo­wa­nej w Toska­nii.

 

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy