Uroda

Poznaj nowe produkty Paul Mitchell INVISIBLEWEAR!

INVISIBLEWEAR odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie, w którym tak bardzo pożądany jest minimalistyczny oraz bezwysiłkowy wygląd. INVISIBLEWEAR zapewnia delikatny wygląd – codzienną, niewymuszoną elegancję. Jest to linia produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, której celem jest uwydatnienie piękna Twoich włosów oraz sprawienie, że stylizacja stanie się Twoją ulubioną porą dnia! INVISIBLEWEAR pomoże Ci osiągnąć efekt naturalnie potarganych włosów, o których zawsze marzyłaś. Produkty INVISIBLEWEAR są lekkie, a ich formuła zawiera kwiat aksamitu, który zmiękcza włosy, dodając im tekstury oraz objętości, dzięki czemu fryzura nabiera luźnego, żywego wyglądu, który przeniesie Cię w inny wymiar stylizacji i pielęgnacji!

Poznaj nowe produkty INVISIBLEWEAR!

Poznaj nowe pro­duk­ty Paul Mit­chell INVISIBLEWEAR!

Linia cie­szy się tak ogrom­ną popu­lar­no­ścią, że gama pro­duk­tów zosta­ła roz­sze­rzo­na o kil­ka NOWOŚCI, któ­re są MUST HAVE w Two­im salo­nie lub w Two­jej łazien­ce! Zapo­znaj się z naszy­mi naj­now­szy­mi pro­duk­ta­mi Paul Mit­chell INVISIBLEWEAR i spraw, aby Twoi klien­ci poczu­li się pięk­ni na nowo!

Paul Mit­chell INVISIBLEWEAR Air Gel, czy­li lek­ki jak aksa­mit żel do wło­sów! Total­na NOWOŚĆ w świe­cie sty­li­za­cji, ponie­waż pro­dukt wysy­cha w nie­wi­docz­ny spo­sób, dając mięk­kie, nie pozo­sta­wia­ją­ce śla­dów wykoń­cze­nie. INVISIBLEWEAR Air Gel doda­je wło­som obję­to­ści oraz tek­stu­ry, zapew­nia­jąc przy tym ela­stycz­ne utrwa­le­nie. Odżyw­cza for­mu­ła odbi­ja się od powierzch­ni wło­sów, umoż­li­wia­jąc bez­pro­ble­mo­wą sty­li­za­cję na dru­gi dzień, ide­al­ną dla krót­szych wło­sów. 

Poznaj Paul Mit­chell INVISIBLEWEAR Clo­ud Whip, czy­li krem do sty­li­za­cji! Nadaj swo­im wło­som cudow­ne­go wyglą­du dzię­ki temu pro­duk­to­wi, któ­ry jest lek­ki jak powie­trze! Tę wie­lo­za­da­nio­wą for­mu­łę moż­na nakła­dać na wło­sy w dowol­ny spo­sób. Jest ona wzbo­ga­co­na o kwiat aksa­mi­tu, któ­ry odży­wia, kon­tro­lu­je i defi­niu­je wło­sy, nada­jąc im mięk­ką, przy­jem­ną w doty­ku tek­stu­rę, wysy­cha­ją­cą w nie­wi­docz­ny spo­sób, zapew­nia­jąc czy­ste wykoń­cze­nie. Sty­li­za­cja wło­sów z INVISIBLEWEAR Clo­ud Whip prze­nie­sie Twój #look bądź #look Two­ich klien­tów na wyż­szy poziom. Sty­li­za­cja nigdy nie była tak pro­sta, a z NOWOŚCIĄ od INVISIBLEWEAR sta­nie się Two­ją ulu­bio­ną czynnością!

Kolej­nym NOWYM pro­duk­tem MUST HAVE jest Paul Mit­chell INVISIBLEWEAR Velvet Cre­am. Mięk­ki jak aksa­mit, o saty­no­wym wykoń­cze­niu, krem do sty­li­za­cji, któ­ry wygła­dza i nabłysz­cza wło­sy, nada­jąc im lek­ką struk­tu­rę. Sto­suj go na wysu­szo­ne wło­sy, aby uzy­skać efekt swo­bod­nej sty­li­za­cji bez wysił­ku. Nie­tłu­sta for­mu­ła z dodat­kiem kwia­tów aksa­mi­tu wysy­cha w nie­wi­docz­ny spo­sób i zmięk­cza pasma, zapew­nia­jąc im podat­ność na ukła­da­nie. Pro­dukt poprzez swo­ją lek­kość nie obcią­ża wło­sów i zapew­nia lek­ki, natu­ral­ny LOOK o któ­rym marzy każdy!

Mar­ka Paul Mit­chell sta­le sta­ra się roz­wi­jać i zawsze na pierw­szym miej­scu sta­wia dobro wło­sów – z taką myślą powsta­ły nowe kosme­ty­ki INVISIBLEWEAR. Koniecz­nie musisz prze­te­sto­wać NOWOŚCI i zauro­czyć swo­je wło­sy nowym wymia­rem sty­li­za­cji.  W ramach tej kolek­cji ofe­ru­je­my sze­ro­ką gamę pro­duk­tów, od szam­po­nów i odży­wek po pro­duk­ty do sty­li­za­cji, a my nie może­my się docze­kać, aby pomóc Ci wybrać te naj­od­po­wied­niej­sze dla Two­ich klien­tów bądź też dla Two­ich wło­sów! Wie­rzy­my, że nowe pro­duk­ty linii INVISIBLEWEAR skrad­ną Two­je ser­ce.  

Poznaj całą linię Invi­si­ble­we­ar – https://paul-mitchell.pl/invisiblewear

Ory­gi­nal­ne pro­duk­ty Paul Mit­chell znaj­dziesz tutaj – https://paul-mitchell.pl/autoryzowanesklepy

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Joanna Stasiak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy