ModaMust have

Porządki w szafie, czyli co każda kobieta mieć powinna

Zgodnie z filozofią „Mniej znaczy więcej”, dobrze skompletowana garderoba w szafie zapewni Ci sukces na każdym polu. Nie tylko pozbędziesz się odwiecznego problemu pod tytułem: “Co dziś na siebie włożyć?”, ale stworzysz kompletną bazę do stylizacji na każdy dzień i niemal każdą okazję. A co najważniejsze – zawsze będziesz wyglądać po prostu dobrze! Nie czekaj więc na wiosnę, bo początek nowego roku to równie świetna okazja do odświeżenia i zrobienia porządków we własnej szafie. Vers-24 specjalnie dla Was przygotował listę absolutnych must-have, które warto ocalić podczas gruntownego remanentu. A jeśli wśród tych pozycji jest jeszcze coś, czego wam brakuje, to koniecznie zachęcamy do skorzystania z trwających jeszcze zimowych wyprzedaży. To jak, gotowe? Zatem do dzieła!

H&M Skórzana kurtka motocyklowa

H&M Skó­rza­na kurt­ka moto­cy­klo­wa

1. Skórzana ramoneska

Kul­to­wa, skó­rza­na kurt­ka biker od cza­sów sza­lo­nych lat 80 i 90, nie­od­łącz­nie nam towa­rzy­szy. A jest to miłość z wza­jem­no­ścią, bo świet­nie spraw­dza się w wer­sji ele­ganc­kiej i spor­to­wej. Możesz nosić ją na wie­le spo­so­bów, a ona spra­wi, że Ty zawsze będziesz wyglą­dać dobrze. Czy potrze­ba dodat­ko­wych reko­men­da­cji?

H&M Koszula z bawełny premium

H&M Koszu­la z baweł­ny pre­mium

2. Biała koszula

Abso­lut­ny kla­syk. Tak napraw­dę powin­naś mieć ich kil­ka, ale wystar­czy jed­na, pro­sta i dobrze skro­jo­na. Powin­naś ją mieć w pogo­to­wiu nie tyl­ko jeśli jesteś pra­cow­ni­kiem kor­po­ra­cji, bo to rów­nież baza i pod­sta­wa wie­lu codzien­nych, casu­alo­wych sty­li­za­cji.

H&M Kaszmirowy sweter

H&M Kasz­mi­ro­wy swe­ter

3. Szary, kaszmirowy sweter

Kocha­my ogrom­ne, sza­re i cie­płe swe­try! Są szcze­gól­nie nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesien­no-zimo­wym. Zapew­nia­ją kom­fort i wygo­dę zarów­no w domo­wym zaci­szu, jak i świet­nie spraw­dzą się gdy tyl­ko chcesz wyglą­dać sty­lo­wo w cza­sie mro­zów. Wystar­czy para dopa­so­wa­nych, czar­nych rurek i szty­ble­ty. A jeśli chcesz wyglą­dać ele­ganc­ko, z powo­dze­niem możesz doło­żyć mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię.

god save queens

God Save Queens

4. Koronkowa, czarna bielizna

Nie od dziś wia­do­mo, że tak napraw­dę naj­waż­niej­sze jest to, jak czu­je­my się… pod ubra­niem. Nie znam kobiet, któ­re nie lubią sek­sow­nej, czar­nej, koron­ko­wej bie­li­zny, któ­ra pozwa­la im czuć się kobie­co nawet w wycią­gnię­tym dre­sie. A już sama świa­do­mość, co mamy na sobie doda­je nam spo­ro pew­no­ści sie­bie!

LeBrand CZARNA MARYNARKA

LeBrand czar­na mary­nar­ka

5. Czarna marynarka oversize

Jest na naszej liście kla­sy­ków już od daw­na i nie chce­my się z nią roz­sta­wać. Spraw­dza się szcze­gól­nie w for­mal­nych sytu­acjach, kie­dy napraw­dę nie wiesz, co na sie­bie wło­żyć. Wystar­czy dobrać odpo­wied­nią bazę, np. pro­stą koszu­lę by wyglą­dać repre­zen­ta­cyj­nie albo fan­ta­zyj­ny t‑shirt z nadru­kiem by całość nabra­ła mniej for­mal­ne­go cha­rak­te­ru. Do tego świet­nie wyglą­da z parą bia­łych sne­aker­sów. We love it!

ELLERY czarna sukienka

ELLERY czar­na sukien­ka

6. Mała czarna

Rand­ka? Wigi­lia? Impre­za? Kola­cja u zna­jo­mych? Mamy jeden nie­za­wod­ny spo­sób, jak wyglą­dać zja­wi­sko­wo. Kobie­ty na całym świe­cie nie mogły się mylić, bo jest czę­ścią ich szaf od lat. Taką radę dosta­ły­śmy też od naszych babć: wystar­czy co naj­mniej jed­na, kla­sycz­na mała czar­na, by Two­ja sza­fa była kom­plet­na. A bab­ciom moż­na w tej kwe­stii ufać!

Saint Laurent szpilki

Saint Lau­rent czar­ne szpil­ki

7. Para klasycznych szpilek

Męż­czyź­ni je kocha­ją. Nie tyl­ko dla­te­go, że Two­je nogi zawsze będą się w nich pre­zen­to­wa­ły smu­klej i sek­sow­niej, ale przede wszyst­kim zdy­scy­pli­nu­ją posta­wę i wydłu­żą Two­ją syl­wet­kę. Są per­fek­cyj­nym dodat­kiem do spodni, spód­nic, a przede wszyst­kim sukie­nek. Bo kto powie­dział, że w szpil­kach nie moż­na zdo­by­wać świa­ta?

H&M dzinsy

H&M dzin­sy

8. Dobrze skrojone jeansy

Ma je każ­da z nas. I nie ma zna­cze­nia, czy będą jasne bądź ciem­ne, z dziu­ra­mi czy bez, postrzę­pio­ne, dzwo­ny czy rur­ki- klu­czem jest ich per­fek­cyj­ne dopa­so­wa­nie, tak, by Two­ja syl­wet­ka za każ­dym razem wyglą­da­ła po pro­stu wyjąt­ko­wo. Tak samo, jak Ty powin­naś się czuć w parze swo­ich ulu­bio­nych jean­sów. Posta­raj się, by w tym roku zna­leźć swój ide­al­ny model.

H&M biały top

H&M bia­ły top

9. Proste t‑shirty

Moż­na je okre­ślić jed­nym sło­wem „baza”. Ratu­nek, kie­dy napraw­dę nie wiesz, co wło­żyć „na górę”. Dzię­ki nim zawsze będziesz wyglą­dać sty­lo­wo i z kla­są. Nasz ulu­bio­ny zestaw to oczy­wi­ście pary bia­łych, sza­rych i czar­nych koszu­lek, któ­re dowol­nie możesz ubie­rać z ulu­bio­ny­mi pli­so­wa­ny­mi spód­ni­ca­mi, parę jean­sów czy culot­ta­mi- wybór nale­ży do Cie­bie.

Acne Studios szalik

Acne Stu­dios sza­lik

10. Duży, ciepły szal

Szal ide­al­ny według Vers-24? Ogrom­ny, sza­ry, taki jak ten od Acne Stu­dios. Mięk­ki, cie­pły, wręcz nie­za­stą­pio­ny zimą. Możesz nosić go do ele­ganc­kich, czar­nych płasz­czy i do pucho­wych, spor­to­wych kur­tek.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy