ModaMust have

Polskie marki, w które warto zainwestować

Patriotyzm jest ostatnio w modzie, ale nie tylko ze względu na miłość do kraju powinnaś wybierać polskie marki – to nie tylko wsparcie rodzimego przemysłu mody i kapitału, ale przede wszystkim najwyższa jakość materiałów, wykonania i pewność, że do produkcji ubrań czy akcesoriów nie wykorzystano taniej siły roboczej. W dodatku możesz być spokojna (nie tak jak w przypadku sieciówek), że nie każda napotkana osoba na ulicy będzie ubrana tak samo. I chociaż Polskę zalewają wielkie, światowe domy mody, sprawdzone i nieodbiegające od tych zachodnich polskie marki mają się całkiem świetnie i coraz częściej zamiast przepłacać, decydujemy się właśnie na nie. Vers-24 wybrał najlepsze polskie marki, w które warto zainwestować większe pieniądze by cieszyć się ubraniami czy akcesoriami przez lata!

Polskie marki, w które warto zainwestować

Naj­pięk­niej­sze roman­tycz­ne, kobie­ce sukien­ki z naj­wy­żej jako­ści mate­ria­łów i swe­try to pod­sta­wa każ­dej gar­de­ro­by- uni­ka­to­we i ponad­cza­so­we znaj­dziesz u fili­gra­no­wych dziew­czyn z The Odder Side, któ­rych ubra­nia noszą nie tyl­ko Polki, ale kobie­ty na całym świe­cie oraz w kolek­cjach mar­ki 303 Ave­nue, gdzie nowo­cze­sna moda za spra­wą dyrek­tor kre­atyw­nej Marzen­ny Nie­mo­czyń­skiej łączy się z sub­tel­no­ścią dzię­ki weł­nia­nym swe­trom i sza­lom czy kobie­cym spód­ni­com. Kla­sycz­ne, per­fek­cyj­nie skro­jo­ne płasz­cze i tren­cze oraz dobre wykoń­cze­nie ubrań to moc­ne punk­ty LeBrand, a cha­rak­te­ry­stycz­ne over­si­zo­we skó­rza­ne kurt­ki są dome­ną Epu­zer, a mar­kę doce­ni­ły rów­nież zagra­nicz­ne gwiaz­dy, m.in. Chri­sti­na Agu­ile­ra i Sha­ki­ra. Nie stać Cię jesz­cze na it-bag Cha­nel czy Guc­ci? Postaw na toreb­ki i akce­so­ria od Zofii Chy­lak, któ­ra pro­jek­tu­je je z naj­wyż­szej jako­ści skór, a każ­da z nich wyko­ny­wa­na jest ręcz­nie z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół- poko­cha­ły je już kobie­ty na całym świe­cie, dla­te­go war­to się spie­szyć, bo czę­sto na okre­ślo­ne mode­le trwa­ją zapi­sy. Naj­lep­sze pro­ste i ele­ganc­kie sukien­ki, topy i spód­ni­ce w jed­no­li­tych kolo­rach znaj­dzie­cie u Nata­lii Sie­bu­ły, któ­rej głów­ną inspi­ra­cją jest sztu­ka oraz mar­ce ELEMENTY, gdzie pro­por­cjo­nal­ne cię­cia, pro­sto­ta, natu­ral­ne tka­ni­ny i naj­wyż­szej jako­ści sta­no­wią głów­ną filo­zo­fię, któ­ra towa­rzy­szy pro­jek­to­wa­niu i two­rze­niu ubrań. Bez stylo­wych, obszer­nych, cie­płych swe­trów nie wyobra­ża­my sobie jesie­ni ani zimy. Naj­pięk­niej­sze, zmy­sło­we i ręcz­nie wyko­ny­wa­ne pro­jek­tu­je Kata­rzy­na Szy­mań­ska, a do ich stwo­rze­nia uży­wa przede wszyst­kim wyso­kiej jako­ści surow­ców: kasz­mi­ru, alpa­ki, weł­ny czy mohe­ru z jedwa­biem. Uni­wer­sal­ność i ponad­cza­so­wość cha­rak­te­ry­zu­ją nie­wiel­ką, nie­za­leż­ną mar­kę MLE – wszyst­kie gol­fy, swe­try, płasz­cze, tuni­ki i sukien­ki utrzy­ma­ne są w jed­no­staj­nej kolo­ry­sty­ce, gdzie domi­nu­ją sza­ro­ści, beże, biel i czer­wień, a każ­da z rze­czy wyko­na­na jest z wyłącz­nie naj­lep­szej jako­ści baweł­ny, jedwa­biu oraz weł­ny Mery­no­sa. Szu­kasz wygod­nych dre­sów, bluz i sukie­nek na co dzień? NUDYESS to pol­ska mar­ka, któ­ra jako jedy­na kolo­ry zie­mi opa­no­wa­ła do per­fek­cji! Na próż­no szu­kać u nich fiku­śnych kro­jów- poko­cha­cie ją za pro­ste kro­je oraz mięk­kie ubra­nia, któ­re spraw­dzą się każ­de­go dnia: blu­zy, spodnie dre­so­we, topy i body nie­mal we wszyst­kich odcie­niach beżu, brą­zu czy zieleni.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy