Wydarzenia

Polish Fashion Market – konferencja w Polskim Instytucie Kultury w Wilnie

Wczoraj w Wilnie w Polskim Instytucie Kultury odbyła się konferencja „Polish Fashion Market: możliwości oraz wyzwania”. Jej celem było zapoznanie młodych projektantów z Litwy z rynkiem mody w Polsce.

Nasza redak­tor naczel­na India Saka­le opo­wia­da­ła o efek­tyw­nej współ­pra­cy z media­mi i o tym, jak pod­jąć pierw­sze kro­ki by te współ­pra­ce roz­po­cząć. Bar­tło­miej Magoch, od 7 lat zwią­za­ny z bran­żą modo­wą, wła­ści­ciel buti­ków z mło­dą modą pol­ską, pre­zen­to­wał 10 zasad ist­nie­nia na Pol­skim ryn­ku. Mag­da­le­na Korol, adwo­kat spe­cja­li­zu­ją­cy się w dzie­dzi­nie Fashion Law, autor­ka blo­ga „Adwo­ka­ta Myśli nie­ucze­sa­ne” mówi­ła o pra­wie i modzie oraz o obro­nie war­to­ści inte­lek­tu­al­nych.

Zdję­cia: Bar­tosz Frąt­czak

Komentarze

komen­ta­rzy