Styl życia

Piękny wygląd. Piękna idea. Firma kosmetyczna, która chce zmienić świat

Diadem Cosmetics

Od pew­ne­go cza­su poja­wia się coraz wię­cej firm, któ­re nie tyl­ko chcą sprze­da­wać pro­duk­ty i zapew­niać sobie dobrą pozy­cję na ryn­ku, ale rów­nież przy­czy­nić się w jakiś spo­sób do zmia­ny naj­bar­dziej nur­tu­ją­cych pro­ble­mów. Czy to ochro­na śro­do­wi­ska, czy wal­ka z bie­dą, czy też pomoc oso­bom spo­łecz­nie wyob­co­wa­nym − nacisk zosta­je poło­żo­ny na real­ną zmia­nę (oczy­wi­ście nie we wszyst­kich przy­pad­kach się to spraw­dza), a zespo­ły zaj­mu­ją­ce się tym dzia­łem, non stop powięk­sza­ją zasięg wpływów.

Na naszym rodzi­mym ryn­ku dzia­łal­ność w takim mode­lu pro­wa­dzi Dia­dem Cosme­tics, fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­duk­ta­mi do maki­ja­żu, któ­ra posta­wi­ła sobie wyraź­ne cele − roz­wój mar­ki połą­czo­ny z dzia­łal­no­ścią cha­ry­ta­tyw­ną. Zna­leź­li spo­sób, żeby włą­czyć w te dzia­ła­nia swo­je klientki.

Dwie Godzi­ny (2H), bo tak nazy­wa się ta ini­cja­ty­wa, opar­ta jest na współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi non-pro­fit, dzię­ki któ­rym moż­li­wa jest wal­ka z przy­czy­na­mi i skut­ka­mi zja­wi­ska pre­fe­ren­cji płci w kra­jach Trze­cie­go Świa­ta. Dziew­czyn­ki w tam­tych regio­nach są trak­to­wa­ne jako cię­żar eko­no­micz­ny, przez co są zabi­ja­ne lub porzu­ca­ne tuż po uro­dze­niu. Mat­ki nie są w sta­nie zapew­nić im opie­ki, gdyż same nie są w peł­ni nie­za­leż­ne. Ini­cja­ty­wa 2H bazu­je na reak­cji łań­cu­cho­wej: kupu­jąc kosme­tyk jed­nej z trzech linii (Dia­dem, Sza­fir, Caroline’s Rose) finan­su­je­my dwie godzi­ny edu­ka­cji – godzi­nę edu­ka­cji szkol­nej dla porzu­co­nych córek oraz godzi­nę edu­ka­cji zawo­do­wej dla doro­słych kobiet, dzię­ki cze­mu ist­nie­je szan­sa na popra­wę ich warun­ków życio­wych. Jest to o tyle cie­ka­we, że funk­cjo­nu­je nie na zasa­dzie prze­ka­za­nia pie­nię­dzy, ale wymier­nej pomo­cy − opie­ka dydak­tycz­na daje moż­li­wość zdo­by­cia wykształ­ce­nia oraz pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści zawo­do­wych (np. fry­zjer­stwo, kra­wiec­two, wyko­ny­wa­nie maki­ja­żu), co pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia nie­za­leż­no­ści eko­no­micz­nej tych kobiet. Uspraw­nia to ich funk­cjo­no­wa­nie w spo­łe­czeń­stwie nasta­wio­nym na domi­nu­ją­cą rolę męską. W ten spo­sób, krok po kro­ku, Dia­dem wspól­nie ze swo­imi part­ne­ra­mi chce przy­wró­cić natu­ral­ny cykl życia, w któ­rym kobie­ta nie stoi na prze­gra­nej pozycji.

Dia­dem Cosme­tics, jak sami przy­zna­ją, sta­ra się dzia­łać u źró­dła, z ludź­mi, któ­rzy zna­ją lokal­ne uwa­run­ko­wa­nia i real­ne przy­czy­ny pro­ble­mu. Pierw­szym i głów­nym part­ne­rem ini­cja­ty­wy zosta­ła indyj­ska funad­cja Aar­ti Home, któ­ra sta­ra się uświa­da­miać kobie­ty i wpły­wać na ich świa­to­po­gląd (by uro­dze­nie cór­ki nie było postrze­ga­ne jako hań­ba) oraz zapew­nia schro­nie­nie mat­kom i cór­kom odrzu­co­nym przez rodziny.

Według mar­ki pięk­no kobie­ty tkwi w jej pasji, wol­no­ści i nie­ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach, o co wal­czą wspól­ny­mi siła­mi za spra­wą ini­cja­ty­wy 2H.

 Firma kosmetyczna, która chce zmienić świat

 Firma kosmetyczna, która chce zmienić świat

 Firma kosmetyczna, która chce zmienić świat

Tekst: Kin­ga Warszawska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
diadem.com.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *