Uroda

Piękna skóra w każdym wieku z nową linią Slow Age od Alkmie

Slow Aging to podejście do pielęgnacji, które skupia się na długoterminowych działaniach mających na celu spowolnienie procesu starzenia się skóry. To też zaakceptowanie zmian, które wraz z wiekiem pojawiają się na skórze, co jest spójne z obowiązującym w wielu obszarach trendem na pro-ageizm. Według niego siwe włosy czy zmarszczki są czymś zupełnie naturalnym – należy tylko to dostrzec i odpowiednio o nie dbać. W obraniu takiego podejścia przy pielęgnacji skóry pomóc może nowa linia Slow Age od Alkmie, która dzięki połączeniu zaawansowanych peptydów z surowcami naturalnymi i organicznymi, działa jednocześnie odmładzająco, nawilżająco i odżywczo. 

Slow Age od Alkmie

Slow Age od Alkmie

Ter­min slow age opie­ra się na idei, aby nie tyl­ko spo­wol­nić widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia się, ale przede wszyst­kim w pew­nej mie­rze zaak­cep­to­wać je i dostrzec w nich pięk­no. To ukłon w stro­nę natu­ral­nych pro­ce­sów, z któ­ry­mi co praw­da nowo­cze­sne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją wal­czyć, ale wal­ka ta nie zawsze przy­no­si pożą­da­ne efek­ty i może nie być zupeł­nie potrzeb­na. Już dzi­siaj nie bra­ku­je przy­kła­dów doj­rza­łej, zadba­nej skó­ry, któ­ra pre­zen­tu­je się spek­ta­ku­lar­nie i co waż­ne – naturalnie.

Slow Age od Alkmie – siła wielozadaniowych składników

Głów­nym czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym sta­rze­nie się skó­ry jest coraz mniej­sza ilość pro­du­ko­wa­ne­go kola­ge­nu w skó­rze. Odpo­wia­da on za ela­stycz­ność oraz jędr­ność, dla­te­go pod­sta­wą pie­lę­gna­cji spo­wal­nia­ją­cej ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry, musi być sty­mu­la­cja pro­duk­cji kola­ge­nu. Co wię­cej wspo­ma­ga on meta­bo­lizm komór­ko­wy skó­ry i pod­no­si jej odpor­ność na powsta­wa­nie zmarsz­czek – tak­że tych będą­cych wyni­kiem skur­czów mimicz­nych. W ten spo­sób dzia­ła­ją kosme­ty­ki wcho­dzą­ce w skład nowej linii Alk­mie – opie­ra­ją one swo­je dzia­ła­nie głów­nie na pep­ty­dach, czy­li orga­nicz­nych związ­kach che­micz­nych, któ­rych boga­te wła­ści­wo­ści i zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry wyka­za­ły bada­nia kli­nicz­ne. Poza tym, że pep­ty­dy sty­mu­lu­ją pro­duk­cję kola­ge­nu, dodat­ko­wo mogą̨ redu­ko­wać zmarszcz­ki poprzez popra­wę̨ struk­tu­ry i wspo­ma­ga­nie rege­ne­ra­cji cery. 

W pro­duk­tach z linii Slow Age od Alk­mie pep­ty­dy wystę­pu­ją m.in. w for­mie Matri­xyl® Mor­pho­mics™ – sil­ne­go pep­ty­du, któ­ry poma­ga skó­rze odzy­skać gład­kość po wyko­na­niu skur­czu mimicz­ne­go. Kosme­ty­ki te zawie­ra­ją rów­nież ECOBIOTYS® – bio­pep­tyd przy­wra­ca­ją­cy rów­no­wa­gę mikro­bio­ty skó­ry, HEBELYS®, któ­ry ogra­ni­cza epi­ge­ne­tycz­ne sta­rze­nie się skó­ry, wyso­ko- i nisko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy, aby nawod­nić skó­rę od środ­ka oraz orga­nicz­ny sok z zie­lo­nej man­da­ryn­ki i orga­nicz­ny sok z kiwi mają­cy dzia­ła­nie rewi­ta­li­zu­ją­ce i anty­stre­so­we. Takie połą­cze­nie skład­ni­ków spra­wia, że pro­duk­ty są wie­lo­za­da­nio­we i dzia­ła­ją zarów­no odmła­dza­ją­co, jak i nawil­ża­ją­co oraz odżyw­czo. Są w sta­nie popra­wić funk­cjo­no­wa­nie skó­ry u pod­staw – spo­wal­nia­ją degra­da­cję DNA komó­rek, akty­wu­ją geny mło­do­ści, doda­ją ener­gii i odna­wia­ją barie­ry ochronne.

Slow Age od Alkmie – rytuał w 5 krokach

Cała linia Slow Age two­rzy kom­plet­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny, zarów­no noc­ny, jak i dzien­ny. Ten pierw­szy war­to zacząć od Move to remo­ve, czy­li pian­ki do mycia twa­rzy z pre­bio­ty­ka­mi, któ­ra sku­tecz­nie oczysz­cza, odświe­ża i toni­zu­je. Kolej­nym eta­pem może być krem pod oczy Eye love you z pep­ty­dem i kofe­iną. To pro­dukt wygła­dza­ją­cy, liftin­gu­ją­cy, roz­ja­śnia­ją­cy cie­nie pod ocza­mi, a tak­że redu­ku­ją­cy drob­ne zmarszcz­ki. Ide­al­nym zamknię­ciem wie­czor­nej pie­lę­gna­cji będzie w tym przy­pad­ku boga­ta maska na noc Mid­ni­ght the­ra­py, któ­ra rów­nież wygła­dza i redu­ku­je zmarszcz­ki, a poza tym nawil­ża i inten­syw­nie rege­ne­ru­je. Taka pie­lę­gna­cja wes­prze dogłęb­ną rege­ne­ra­cję skó­ry, któ­ra natu­ral­nie odby­wa się w nocy. Nato­miast dzien­ne dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce zapew­nią pozo­sta­łe pro­duk­ty wcho­dzą­ce w skład linii Slow Age, czy­li serum Wrink-less Won­der z pep­ty­dem bio­mi­me­tycz­nym, któ­re zre­du­ku­je zmarszcz­ki, nawil­ży i ujędr­ni, a tak­że spo­wol­ni pro­ce­sy sta­rze­nia. Pro­dukt ten cha­rak­te­ry­zu­je się lek­ką, mlecz­ną for­mu­łą, odpo­wied­nią dla każ­de­go typu skó­ry i ide­al­ną pod maki­jaż. Uzu­peł­nie­niem dla serum może być krem na dzień Age-less beau­ty z bio­pep­ty­dem, któ­ry zre­du­ku­je zmarszcz­ki i spo­wol­ni pro­ce­sy sta­rze­nia. Połą­cze­nie tych pro­duk­tów i prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej, 24-godzin­nej pie­lę­gna­cji przy ich uży­ciu, pozwo­li znacz­nie popra­wić gęstość oraz napię­cie skó­ry, a tak­że dogłęb­nie nawil­ży skó­rę. Co wię­cej, zauwa­żal­nie spły­cą się zmarszcz­ki mimicz­ne, a cie­nie i opu­chli­zny pod ocza­mi zosta­ną zni­we­lo­wa­ne. 

Slow life trend

Slow Aging to nie tyl­ko odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry i podej­ście do niej. To część szer­sze­go tren­du na slow life, któ­ry obej­mu­je też inne obsza­ry, mię­dzy inny­mi odpo­wied­nią die­tę, aktyw­ność fizycz­ną czy wła­ści­wy sen. Tyl­ko odpo­wied­nio dba­jąc o wszyst­kie te aspek­ty, może­my spo­dzie­wać się ocze­ki­wa­nych efek­tów w posta­ci spo­wol­nie­nia oznak sta­rze­nia się skó­ry. Klu­czem jest świa­do­me podej­ście do poszcze­gól­nych kwe­stii i dosto­so­wa­nie ich do aktu­al­nych moż­li­wo­ści, a nasza skó­ra będzie nam za to wdzięczna!

Linia dostęp­na jest sta­cjo­nar­nie we wszyst­kich dro­ge­riach Hebe oraz w skle­pie inter­ne­to­wym Alkmie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy