DesignStyl życiaTechnologia

Paryskie słuchawki Aedle VK‑1

Tekst: Nata­lia Pfont

Pary­skie słu­chaw­ki Aedle VK‑1 o per­fek­cyj­nie mini­ma­li­stycz­nym i wyra­fi­no­wa­nym wyglą­dzie połą­czo­nym z wyso­ką jako­ścią dźwię­ku.

vk1_03

Urzą­dze­nie zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne tak, aby wypusz­czać dźwięk tyłem słu­chaw­ki, zapew­nia­jąc natu­ral­ny oraz pre­cy­zyj­ny dźwięk. Zasto­so­wa­no w nich kil­ka opa­ten­to­wa­nych roz­wią­zań oraz wyko­na­no z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów. Pomi­mo, że jest to nowa fir­ma a słu­chaw­ki zosta­ły wypusz­czo­ne na rynek w 2013 roku to już otrzy­ma­ły wie­le nagród i na pew­no przej­dą do histo­rii desi­gnu.

img_0254

Pro­jek­tan­ci: Rapha­el Lebas and Bap­ti­ste San­cho

Mar­ka Aedle to nie tyl­ko pro­dukt ale przede wszyst­kim gru­pa zdol­nych pro­jek­tan­tów. To wła­śnie twór­cy są pod­sta­wo­wym fila­rem kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej tej wyjąt­ko­wej fir­my. Moż­na o nich prze­czy­tać na stro­nie i blo­gu, któ­ry pro­wa­dzą.

_____

DOSTĘPNE:
aedle.net

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *