Design

Paradyż Designers – to już ostatni moment na przesyłanie zgłoszeń w konkursie!

To już ostatnie dni na wzięcie udziału w 3. edycji międzynarodowego konkursu Paradyż Designers, organizowanego przez Ceramikę Paradyż. Tylko do 29 lutego do godziny 23.59 można przesyłać zgłoszenia konkursowe. To niepowtarzalna okazja, by zaprezentować swoje projekty i sięgnąć po nagrody o łącznej wartości ponad 40 000 EURO, a także możliwość wyjazdu do Mediolanu na Salone del Mobile. 

Konkurs Paradyż Designers

Kon­kurs Para­dyż Designers

Konkurs Paradyż Designers – temat

Cera­mi­ka Para­dyż, jako pio­nier pro­duk­cji spie­ków wiel­ko­for­ma­to­wych TRI‑D, wyróż­nia się na tle innych firm zasto­so­wa­niem inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii, umoż­li­wia­ją­cej uzy­ska­nie efek­tu barw­nych “żył” w całym prze­kro­ju pły­ty. Róż­no­rod­ne struk­tu­ry spie­ków, naśla­du­ją­ce natu­ral­ny suro­wiec, otwie­ra­ją nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pro­jek­to­we, obej­mu­ją­ce kla­sy­kę aż po nowo­cze­sny mini­ma­lizm. W tym roku kolek­cje TRI‑D zosta­ły doce­nio­ne przez eks­per­tów z bran­ży w kon­kur­sie Per­ły Cera­mi­ki UE, jako wyróż­nia­ją­ce się na ryn­ku pod wzglę­dem wzor­nic­twa i jako­ści oraz naj­le­piej wpi­su­ją­ce się w świa­to­we trendy.

I to wła­śnie ten pięk­ny i funk­cjo­nal­ny mate­riał jest tema­tem pro­jek­tów uczest­ni­ków kon­kur­su. Głów­nym zada­niem jest zapro­jek­to­wa­nie prze­strze­ni lub pro­duk­tu w for­mie gra­fi­ki 3D z zasto­so­wa­niem spie­ków wiel­ko­for­ma­to­wych TRI‑D na potrze­by kon­kur­su lub prze­sła­nie pro­jek­tu wcze­śniej wyko­na­ne­go bądź zre­ali­zo­wa­ne­go. Daną wizu­ali­za­cję moż­na zgło­sić do kil­ku kate­go­rii, jeśli speł­nia ona okre­ślo­ne wymagania.

Konkurs Paradyż Designers – kategorie i nagrody

W kon­kur­sie wyod­ręb­nio­no kate­go­rie: Głów­ną (dla archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów wnętrz), Pro­jekt stu­denc­ki (dla debiu­tan­tów: stu­den­tów kie­run­ków arty­stycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych) oraz Spe­cjal­ną z podzia­łem na zasto­so­wa­nie spie­ków TRI‑D: Pro­dukt, Out­do­or i Wnę­trze. W każ­dej z kate­go­rii na lau­re­atów cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy, któ­rych łącz­na war­tość wyno­si ponad 40 000 EURO.

Ta edy­cja wyjąt­ko­wa jest z kil­ku powo­dów. Mię­dzy­na­ro­do­wy zasięg kon­kur­su znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie tak­że w skła­dzie jury, któ­re­go prze­wod­ni­czą­cym jest Jür­gen May­er H., świa­to­wej sła­wy archi­tekt i arty­sta. Prócz atrak­cyj­nych nagród finan­so­wych, auto­rzy naj­lep­szych prac będą mie­li oka­zję w kwiet­niu br. poje­chać na jed­no z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń w dzie­dzi­nie wzor­nic­twa – Salo­ne del Mobile.

Wybit­ni eks­per­ci jak Jür­gen May­er H., David Basul­to, Didier F. Fau­sti­no, Agniesz­ka Kali­now­ska-Soł­tys, Oskar Zię­ta, Ewa P. Poręb­ska, Szy­mon Han­czar, Prze­mo Łuka­sik, Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule, Jo Jur­ga, Aldo­na Chu­dzic­ka, oraz Alek Plu­ta z Nomadd Stu­dio, zasia­da­ją w jury, goto­wi wska­zać zwy­cięz­ców spo­śród naj­lep­szych nade­sła­nych pro­jek­tów. Nie­ba­nal­nym akcen­tem tej edy­cji jest obec­ność Alka Plu­ty, zdo­byw­cy pierw­sze­go miej­sca w poprzed­niej edy­cji kon­kur­su Para­dyż Desi­gners. 

Kura­to­rem mery­to­rycz­nym Para­dyż Desi­gners pozo­sta­je Mar­cin Szcze­li­na, kry­tyk i kura­tor archi­tek­tu­ry, zna­ny rów­nież jako twór­ca i redak­tor naczel­ny maga­zy­nu Archi­tec­tu­re Snob. Jego boga­te doświad­cze­nie obej­mu­je rów­nież rolę amba­sa­do­ra Lafar­ge Hol­cim Award i udział w gru­pie eks­per­tów pre­sti­żo­wej nagro­dy euro­pej­skiej Mies van der Rohe Award.

Konkurs Paradyż Designers – termin zgłoszeń

Zosta­ło tyl­ko kil­ka dni dla stu­den­tów, pro­jek­tan­tów i archi­tek­tów do wzię­cia udzia­łu w tej wyjąt­ko­wej edy­cji, gdzie kre­atyw­ność spo­ty­ka się z inno­wa­cją, a nagro­dy finan­so­we oraz szan­sa na udział w Salo­ne del Mobi­le w Medio­la­nie cze­ka­ją na naj­lep­szych. Kon­kurs Para­dyż Desi­gners – ter­min zgło­szeń upły­wa już  29 lute­go 2024 roku o godzi­nie 23.59, a wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne pod koniec mar­ca 2024 roku. Nie prze­gap tej wyjąt­ko­wej szan­sy na wyróż­nie­nie w świe­cie architektury!

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie znaj­dzie­cie na stro­nie www.paradyzdesigners.com 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy