DesignPodróże

Pamiątki z letnich wypraw, które dodatkowo będą pasowały do Twojego wnętrza

Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Sprawa ma się tak samo z naszymi letnimi wyprawami. Zawsze nachodzi ich koniec i obowiązek powrotu do naszych codziennych obowiązków. Dlaczego by jednak nie przedłużyć sobie wypoczynku i z jednej ze swoich wypraw nie przywieźć pamiątki? Pamiątki, która dodatkowo ładnie udekoruje nam mieszkanie i sprawi, że nasz dom zyska wakacyjny klimat? Znaleźliśmy dla Ciebie propozycje, z różnych regionów świata, dzięki którym Twoja przestrzeń zyska unikalny klimat a ty z powrotem poczujesz się jak na urlopie.

1. Obrób w ramkę i gotowe!

Zależ­nie od miej­sca, w któ­rym byłaś powin­naś przy­wieźć róż­ne souve­ni­ry. Nie­za­leż­nie jed­nak od waka­cyj­nej desty­na­cji jeste­śmy pew­ne, że w cza­sie swo­je­go urlo­pu zro­bi­łaś dużo zdjęć. Nie zatrzy­muj ich jed­nak na swo­im tele­fo­nie czy apa­ra­cie foto­gra­ficz­nym, a wydru­kuj i włóż w przy­go­to­wa­ne przez sie­bie ram­ki. Dzię­ki temu naj­lep­sze chwi­lę z waka­cji nie będą zapo­mnia­ne, a Ty odpo­czy­wa­jąc po dniu pra­cy, będziesz mogła przy­po­mnieć sobie o minio­nym odpo­czyn­ku.

2. Bałtycka inspiracja

Waka­cje spę­dzi­łaś nad naszym Pol­skim morzem. Byłaś w Dęb­kach, na Helu czy w Sopo­cie? To nie ma żad­ne­go zna­cze­nia. My z nad morza, co roku przy­wo­zi­my kamie­nie zebra­ne na jed­nej z tam­tej­szych plaż. Słu­żą nam jako dosko­na­ły ele­ment wystro­ju np. łazien­ki. Ich odpo­wied­nią ilość wkła­da­my do sło­ika, dodat­ko­wo ozda­bia­my rośli­ną i goto­we 🙂 Całość pro­po­nu­je­my posta­wić na para­pe­cie.

3. Moje wielkie, Greckie wakacje.

Gre­cja to jed­no z naszych ulu­bio­nych miejsc na let­nie wyciecz­ki. Przy­wo­zi­my z niej nie tyl­ko opa­le­ni­znę ale na tam­tej­szych tar­gach kupu­je­my duże musz­le. Kie­dy tra­fią już do nasze­go domu, robi­my w nich dziu­ry aby następ­nie powie­sić je na sznur­ku i zro­bić z nich ozdo­bę na okno. Ich dodat­ko­wym plu­sem będzie fakt, że kie­dy wie­je wiatr, lek­ko obi­ja­jąc się o sie­bie wyda­ją z sie­bie napraw­dę ład­ne dźwię­ki!

4. Góry? Zachowaj z nich coś dla siebie

To wła­śnie góry są Two­ją naj­częst­szą waka­cyj­ną desty­na­cją? My pole­ca­my zabrać z nich dywa­nik wyko­na­ny z mate­ria­łu przy­po­mi­na­ją­ce­go owczą skó­rę. Posłu­żyć on może nie tyl­ko jako dywan do Two­je­go poko­ju ale rów­nież spraw­dzi się jako ład­ne wykoń­cze­nie jed­nej ze ścian w Two­im domu 🙂

5. Pamiątkowy dzbanek z każdej części świata

Z tych waka­cji przy­wio­zły­śmy rów­nież cha­rak­te­ry­stycz­ne dzban­ki. Ide­al­nie spraw­dzą się nie tyl­ko do trzy­ma­nia kwia­tów ale rów­nież jaka ozdo­ba. Deko­ra­cja tego typu spra­wi, że dom nabie­rze uni­kal­ne­go cha­rak­te­ru i będzie dosko­na­le wyglą­dał przy rodzin­nych obia­dach.

Aby jed­nak Two­je miesz­ka­nie wyglą­da­ło dobrze musisz pamię­tać o tym by nie prze­sa­dzić. Dla­te­go też nie jest potrzeb­ne kupo­wa­nie dużej ilo­ści pamią­tek. Nale­ży je nato­miast odpo­wied­nio roz­mie­ścić aby Two­ja prze­strzeń wyglą­da­ła spój­nie i ład­nie a nie kiczo­wa­to i prze­ry­so­wa­nie.

A ty co przy­wio­złaś ze swo­ich waka­cji? Zain­spi­ruj nas 🙂

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy