Marka & Other Stories ma przyjemność zaprezentować nową kolekcję biżuterii, zaprojektowaną we współpracy z Mią Larsson. Ta innowacyjna, szwedzka jubilerka zyskała rozpoznawalność przez nadawanie drugiego życia materiałom pozyskanym z morza. Utrzymane w duchu ekologicznego rzemiosła, jedyne w swoim rodzaju projekty wykonano z recyklingowanego srebra oraz muszli ostryg. 

& Other Stories x Mia Larsson 

& Other Sto­ries x Mia Larsson

Two­rzą­ca w Sztok­hol­mie pro­jek­tant­ka biżu­te­rii Mia Lars­son szu­ka skar­bów wśród natu­ry. Warsz­ta­ty eko­lo­gicz­ne, w któ­rych uczest­ni­czy­ła w 2011 roku, zmie­ni­ły jej spoj­rze­nie na surow­ce natu­ral­ne. Pod­czas póź­niej­szych stu­diów na sztok­holm­skim uni­wer­sy­te­cie arty­stycz­nym, posta­no­wi­ła więc sto­so­wać w swo­ich pro­jek­tach wyłącz­nie odzy­ska­ne lub bio­de­gra­do­wal­ne mate­ria­ły. Jej uwa­gę przy­ku­ły musz­le – natu­ral­ne dzie­ła sztu­ki, któ­rych zapa­sy zaczę­ła pozy­ski­wać ze sztok­holm­skich restau­ra­cji i oczysz­czać w domo­wej wan­nie. Z począt­ku jej wykła­dow­cy nie rozu­mie­li tego podej­ścia, ale dzię­ki kon­se­kwen­cji, Mia napi­sa­ła nowy roz­dział histo­rii jubi­ler­stwa. 

To nie­zwy­kłe, jak zaawan­so­wa­ny tech­nicz­nie jest pan­cerz, któ­ry ostry­ga two­rzy, by się osło­nić. Biżu­te­ria jest rów­nie pięk­na, bo może opo­wia­dać two­ją histo­rię, sym­bo­li­zo­wać war­to­ści, w któ­re wie­rzysz lub przy­wo­ły­wać bli­skie miej­sca i ludzi. To dzie­ła sztu­ki, chro­nią­ce Cię przed świa­tem”- mówi pro­jek­tant­ka kolek­cji Mia Larsson.

 Mar­ka & Other Sto­ries od lat podzi­wia pro­jek­ty Lars­son i marzy­ła o wpro­wa­dze­niu jej eko­lo­gicz­nych dzieł do swo­ich skle­pów. W sezo­nie wio­sna-lato 2019 ta wizja sta­nie się rze­czy­wi­sto­ścią – dzię­ki spe­cjal­nej kolek­cji, opar­tej na głę­bo­kiej wię­zi, któ­ra łączy czło­wie­ka z przyrodą.

Jeste­śmy zachwy­ce­ni, że mogli­śmy połą­czyć siły z Mią Lars­son – artyst­ką, któ­ra two­rzy w jed­nej ze sto­lic naszej mar­ki, Sztok­hol­mie. Jej wyszu­ka­ne pro­jek­ty są ponad­cza­so­we. Inspi­ru­ją do reflek­sji nad tym, jak może­my współ­pra­co­wać z natu­rą – zamiast z nią wal­czyć,” mówi Anna Nyrén, sze­fo­wa kolek­cji spe­cjal­nych & Other Stories.

 Rzeź­biar­ską kolek­cję biżu­te­rii two­rzy sie­dem ele­men­tów: kol­czy­ki, pier­ścion­ki, naszyj­nik i klips do wło­sów. Wszyst­kie wyko­na­no z mate­ria­łów zdat­nych do recy­klin­gu i bio­de­gra­da­cji. Musz­le ostryg zosta­ły ręcz­nie zebra­ne przez Mię, mar­ka & Other Sto­ries dostar­czy­ła odzy­ska­ne z pro­duk­cji innych pro­duk­tów sre­bro. By dopeł­nić wyjąt­ko­wą este­ty­kę biżu­te­rii, sztok­holm­skie ate­lier & Other Sto­ries stwo­rzy­ło tak­że kolek­cję odzie­ży, inspi­ro­wa­ną mor­ski­mi skar­ba­mi. Zwiew­ne hafto­wa­ne sukien­ki, smu­kły kom­bi­ne­zon i żakiet, mar­mur­ko­we szor­ty czy dżin­so­wą kurt­kę utrzy­ma­no w odcie­niach masy per­ło­wej, mięk­kiej bie­li i błę­ki­tu. Wszyst­kie wyko­na­no z eko­lo­gicz­nych tka­nin, takich jak TENCEL®, orga­nicz­na baweł­na i polie­ster z recy­klin­gu. 

Ceny biżu­te­rii wyno­szą od 250 pln za kol­czy­ki, 400 pln za pier­ścio­nek lub naszyj­nik. 

Odzież dostęp­na jest w cenie od 165 pln za top z orga­nicz­nej baweł­ny lub kom­bi­ne­zon do 750 pln za hafto­wa­ną suk­nię z polie­stru z recyklingu.

& Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson  & Other Stories x Mia Larsson 

Kolek­cja spe­cjal­na, przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z  Mią Lars­son, będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries i na stories.com w maju 2019 r.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy