Muzyka, sztuka oraz niezwykłe wyczucie stylu Lou Doillon, zawsze stanowiło dla & Other Stories źródło inspiracji. W najnowszej kolekcji „Celebration” inspiracją stała się ona sama. Zdjęcia do kampanii z Lou powstały w 18 dzielnicy Paryża. To tam, w teatrze Le Trianon, zagrała jeden ze swoich pierwszych koncertów. Jako piosenkarka i autorka tekstów ma na swoim koncie dwa popularne albumy, a premierę trzeciego planuje na rok 2018. Dodatkowo, poza wpływową pozycją ikony świata mody, Lou w swojej fascynującej karierze była również aktorką, modelką i artystką.

„Moda fascy­no­wa­ła mnie od zawsze, min. ze wzglę­du na jej uni­wer­sal­ny język. Dla mnie jest ona takim samym medium jak śpiew czy rysu­nek, to spo­sób zapre­zen­to­wa­nia wła­snej wraż­li­wo­ści. Podzi­wiam arty­stów, któ­rzy dzię­ki modzie potra­fią wcie­lić się w kogoś inne­go, stwo­rzyć swo­je sce­nicz­ne alter ego, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści bar­dzo odbie­ga od ich pry­wat­ne­go sty­lu. Moje podej­ście jest zupeł­nie inne. Swo­ją karie­rę muzycz­ną zaczę­łam sto­sun­ko­wo póź­no, byłam już zna­na z czę­stych zmian wize­run­ku, czy to ze wzglę­du na role fil­mo­we, któ­re gra­łam czy na posta­cie, w któ­re się wcie­la­łam pod­czas sesji zdję­cio­wych. Dla­te­go posta­no­wi­łam, poka­zać na sce­nie swo­je praw­dzi­we obli­cze, to kim napraw­dę jestem. Zde­cy­do­wa­łam się być sobą zarów­no na sce­nie jak i poza nią. W prak­ty­ce ozna­cza to, że noszę dokład­nie te same ubra­nia przed, w trak­cie jak i po wystę­pach” – opo­wia­da Lou Doil­lon.

W tego­rocz­nej kolek­cji „Cele­bra­tion” pary­skie Ate­lier & Other Sto­ries wra­ca do korze­ni, zwra­ca­jąc się w stro­nę fran­cu­skich inspi­ra­cji. Lou Doil­lon była więc oczy­wi­stym wybo­rem jako muza pro­jek­tu. Poja­wia­ją­ce się w kolek­cji ele­men­ty gar­de­ro­by takie jak: gar­ni­tur i koszu­la czy sukien­ka i obca­sy, pre­zen­tu­ją róż­ne sty­le i nastro­je zna­le­zio­ne w sza­fie tej samej kobie­ty. “Chcia­łam stwo­rzyć kolek­cję, w któ­rej uchwy­cę esen­cję sty­lu z któ­re­go sły­ną Fran­cu­ski, a któ­ry według mnie uosa­bia Lou Doil­lon. Wszyst­kie pro­jek­ty z tej kolek­cji – od boga­to zdo­bio­ne­go, aksa­mit­ne­go gar­ni­tu­ru po kobie­cą sukien­kę były stwo­rzo­ne z myślą o niej. Inspi­ro­wa­na prze­szło­ścią, stwo­rzo­na z myślą o nowo­cze­snej kobie­ty, kolek­cja „Cele­bra­tion” to
połą­cze­nie ele­ganc­kich kro­jów z rock’n’rollowymi ele­men­ta­mi“ mówi Geo­r­gi­ne Le Toqu­eux, pro­jek­tant­ka pary­skie­go Ate­lier & Other Sto­ries. “Styl kolek­cji jest nie­zwy­kle bli­ski moje­mu, dla­te­go sesja zdję­cio­wa była czy­stą przy­jem­no­ścią! Bar­dzo podo­ba mi się połą­cze­nie aksa­mit­ne­go gar­ni­tu­ru z bia­łą koszu­lą. Od zawsze inspi­ro­wał mnie męski styl lat 70.”- mówi Lou Doil­lon. Kolek­cja będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach i na stro­nie stories.com pod koniec listo­pa­da, a pro­mo­wać ją będzie kam­pa­nia z udzia­łem Lou Doil­lon.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy