Moda

Opowieść o dziewczynie, czyli najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021

Obecnie, często sztuka jest tym, co dodaje nam nadziei i chociaż na chwilę pozwala oderwać się od otaczającej nas, niezbyt optymistycznej rzeczywistości. Zamknięta w kadrach filmowa opowieść o kobietach, mocno inspirowana stylem i modą lat 80. stała się dla polskiej marki Bynamesakke inspiracją do stworzenia najnowszej kolekcji na sezon wiosna/lato 2021, balansującej gdzieś pomiędzy kultowym filmem „9,5 tygodnia” a „Fatalnym Zauroczeniem”.

najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021

Girl’s Tale to kolek­cja, w któ­rej naj­waż­niej­sze są kobie­ty: ich wybo­ry, rela­cje, a przede wszyst­kim pró­ba utrzy­ma­nia swo­jej inte­gral­no­ści. Odwo­łu­jąc się do przed­sta­wia­nych w fil­mach wize­run­ków kobiet – tak podob­nych, choć w rze­czy­wi­sto­ści tak róż­nych – Byna­me­sak­ke przy­po­mi­na nam, że każ­da z nich dąży­ła do odna­le­zie­nia wła­sne­go „ja”. A sko­ro moty­wem prze­wod­nim kolek­cji sta­ły się lata osiem­dzie­sią­te, nie mogło w niej zabrak­nąć kon­tra­stów, a więc cha­rak­te­ry­stycz­nych, kla­sycz­nych t‑shirtów over­si­ze, męskich, moc­no zary­so­wa­nych gar­ni­tu­rów i sze­ro­kich, moc­no zazna­czo­nych ramion oraz ręka­wów. Są też akcen­ty spor­to­we, a więc: spor­to­we, dre­so­we kro­je i sen­su­al­ne, odkry­wa­ją­ce ple­cy sukien­ki mak­si czy odsła­nia­ją­ce ramio­na body. Wszyst­ko to utrzy­ma­ne w sto­no­wa­nych, pod­sta­wo­wych, mini­ma­li­stycz­nych bar­wach, czy­li bie­li, czer­ni i sza­ro­ści, któ­re zosta­ły zesta­wio­ne w kontrze do neo­no­we­go różu. Co naj­waż­niej­sze, Byna­me­sak­ke wciąż pozo­sta­je wier­ne natu­ral­nym mate­ria­łom, pro­po­nu­jąc w tym sezo­nie przede wszyst­kim nie­za­stą­pio­ny len, ale i nowo­cze­sny ten­cel oraz autor­ską, pro­du­ko­wa­ną na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie bawełnę.

Byna­me­sak­ke szcze­gól­ną uwa­gę posta­no­wi­ła więc zwró­cić na trud­ną sytu­ację, w któ­rej zna­la­zła się aktu­al­nie bran­ża fil­mo­wa. W efek­cie, pol­ska mar­ka 2% ze sprze­da­ży wszyst­kich wszyst­kich rze­czy z linii basic z kolek­cji “Girls Tale” prze­ka­że na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Nowe Hory­zon­ty, któ­re od ponad 20 lat na nowo cele­bru­je pięk­no kina. Dzię­ki temu naj­now­sza, nawią­zu­ją­ca do świa­ta fil­mo­we­go kolek­cja Girl’s Tale to nie tyl­ko ukłon w stro­nę bran­ży fil­mo­wej, ale tak­że małych, lokal­nych firm, któ­re na pan­de­mii Covid-19 ucier­pia­ły najmocniej.

Kam­pa­nia do naj­now­szej kolek­cji pol­skiej mar­ki Byna­me­sak­ke na wiosnę/lato 2021 Girls’ Tale autor­stwa Kin­gi Wasi­lew­skiej odby­ła się zaś w iście fil­mo­wym kli­ma­cie – w samym ser­cu uro­kli­wej Pra­gi, w przed­wo­jen­nych, old­scho­olo­wych wnę­trzach przed­wo­jen­nej kamie­ni­cy – LOFTU22.

najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021 najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021 najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021 najnowsza kolekcja Bynamesakke na wiosnę/lato 2021 ubrania bynamesakke ubrania bynamesakke ubrania bynamesakke ubrania bynamesakke ubrania bynamesakke ubrania bynamesakke

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Teskt: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy