UrodaWłosy

Olejowanie włosów – jak zacząć olejować włosy?

Konieczność pozostania w domu sprzyja nowym, pielęgnacyjnym rytuałom. Olejowanie włosów jednak jest na tyle proste, że z pewnością zostanie z tobą na dłużej. Bardzo szybko zobaczysz też jego wspaniałe efekty!

Olejowanie włosów

Zdję­cia Pexels z Pixabay.

Naj­prost­szy, ale tak­że bar­dzo sku­tecz­ny spo­sób ole­jo­wa­nia wło­sów to wie­czor­ne ole­jo­wa­nie na suche wło­sy. To domo­wa meto­da pie­lę­gna­cji wło­sów, któ­rej dobro­czyn­ne dzia­ła­nie moż­na porów­nać nawet do nawil­ża­ją­ce­go zabie­gu u fry­zje­ra. Pasma zysku­ją bla­sku, są odży­wio­ne, a koń­ców­ki o wie­le mniej prze­su­szo­ne. Olej zasto­so­wa­ny na wło­sy zamy­ka ich łuskę i prze­ka­zu­je jej swo­je odżyw­cze skład­ni­ki. 

Ole­jo­wa­nie wło­sów – dla kogo?

Z ole­jo­wa­nia wło­sów naj­le­piej sko­rzy­sta­ją oso­by o suchych, cien­kich i znisz­czo­nych wło­sach. Nie ozna­cza to jed­nak, jeśli masz zdro­wo wyglą­da­ją­ce wło­sy to nie możesz się­gnąć po olej na wło­sy. Wręcz prze­ciw­nie – jesz­cze bar­dziej popra­wisz ich kon­dy­cję i wygląd.  Moż­na więc powie­dzieć, że z ole­jo­wa­nia sko­rzy­sta każ­dy, klu­czem do suk­ce­su jed­nak jest wybra­nie odpo­wied­nie­go ole­ju na włosy.

Ole­jo­wa­nie wło­sów – jaki olej wybrać?

Olej do ole­jo­wa­nia wło­sów nale­ży wybrać na pod­sta­wie poro­wa­to­ści wło­sów. Poro­wa­tość to naj­pro­ściej mówiąc sto­pień otwar­cia łuski wło­sa. Im włos bar­dziej poro­wa­ty, to zna­czy znisz­czo­ny, mato­wy, cien­ki i mało ela­stycz­ny. Włos nisko­po­ro­wa­ty to włos grub­szy, peł­niej­szy bla­sku, zdro­wo wyglą­da­ją­cy i nie absor­bu­ją­cy wody.

Do wło­sów wyso­ko­po­ro­wa­tych naj­le­piej wybrać ole­je: sło­necz­ni­ko­wy, z pestek malin, lniany.

Do wło­sów śred­nio­po­ro­wa­tych naj­le­piej wybrać ole­je: maca­da­mia, oli­wa z oli­wek, rycy­no­wy, arga­no­wy. 

Do wło­sów nisko­po­ro­wa­tych naj­le­piej wybrać ole­je: koko­so­wy, masło shea, cupuacu.

Jak ole­jo­wać wło­sy na sucho?

Ole­jo­wa­nie wło­sów jest napraw­dę bar­dzo pro­ste. Kil­ka kro­pel ole­ju nale­ży nało­żyć w zagłę­bie­nie dło­ni, a następ­nie roze­trzeć go w dło­niach. Następ­nie pokryć dokład­nie ole­jem wło­sy, sku­pia­jąc się na koń­ców­kach i nie doty­ka­jąc skó­ry gło­wy (skó­rę gło­wy moż­na ole­jo­wać, ale nale­ży dobrać odpo­wied­ni olej). Następ­nie na wło­sy war­to nało­żyć cze­pek lub ręcz­nik i pozo­sta­wić mie­szan­kę przez całą noc (pamię­taj, aby chro­nić pościel – olej może pozo­sta­wić tłu­ste pla­my). Rano po pro­stu umyj wło­sy deli­kat­nym szamponem.

Jak czę­sto ole­jo­wać włosy?

Każ­de wło­sy w zależ­no­ści od ich kon­dy­cji będą potrze­bo­wa­ły róż­nej czę­sto­tli­wo­ści ole­jo­wa­nia ich. Dobrym nawy­kiem jest ole­jo­wa­nie wło­sów mini­mum raz w tygo­dniu, jed­nak suche od roz­ja­śnia­nia koń­ców­ki z pew­no­ścią utrzy­ma­ją lep­szą kon­dy­cję, jeśli ole­jo­wa­ne będą oko­ło dwa razy w tygo­dniu. Czę­sto­tli­wość uza­leż­nio­na jest też od tego, co ile dni myjesz wło­sy, ponie­waż po nało­że­niu na nie ole­ju, zawsze trze­ba je póź­niej dokład­nie umyć.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy