Uroda

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

 

Do tego jak ważna jest pielęgnacja ciała, chyba nie musimy Was przekonywać. Zwłaszcza teraz, gdy nasza skóra jest przesuszona po okresie zimowym, powinnyśmy się na niej szczególnie skoncentrować. W ciepłe, letnie dni, które powoli nadchodzą, nawilżona cera będzie wyglądać młodo, promiennie i bez problemu zastąpi makijaż, a nawilżone ciało sprawi, że nasze odsłonięte nogi, bądź ramiona będą się prezentować pięknie i zdrowo. Do osiągnięcia takiego efektu najlepszym sposobem będą olejki, gdyż wbrew pozorom to właśnie one najbardziej pomagają wysuszonej skórze, dostarczając jej jednocześnie wielu witamin. Przedstawiamy Wam starannie wybrane przez naszą redakcję propozycje z nadzieją, że znajdziecie wśród nich coś w sam raz dla siebie!

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

Trój­fa­zo­wy ole­jek Bar­wa, Rene Fur­te­rer 5 Sens, Ole­jek do twa­rzy La Pra­irie, Huile Pro­di­gieu­se ® Nuxe – wer­sja ze zło­ty­mi dro­bin­ka­mi, Ole­jek do cia­ła Neutrogena

Huile Prodigieuse ® Nuxe – wersja ze złotymi drobinkami

For­mu­ła olej­ku w 98% opar­ta jest na skład­ni­kach pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, nie posia­da sili­ko­nów, ani kon­ser­wan­tów. Ma bar­dzo wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie, gdyż jego efek­tyw­ne dzia­ła­nie potwier­dzo­no zarów­no na cie­le i twa­rzy, jak i na wło­sach. Budu­je tar­czę ochron­ną przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, redu­ku­je cel­lu­lit a do tego spra­wia, że nasze wło­sy są mięk­kie i jedwa­bi­ste. Jesz­cze nie jeste­ście prze­ko­na­ne? To na koniec doda­my, że ole­jek prze­peł­nio­ny jest zło­ty­mi dro­bin­ka­mi, któ­re nada­ją nie­sa­mo­wi­te­go bla­sku i pod­kre­śla­ją waka­cyj­ną opaleniznę.

Rene Furterer 5 Sens

Nie­zwy­kłe połą­cze­nie 5 ole­jów roślin­nych i cen­nych wita­min zapew­nia kom­plek­so­wą pielęgnację.

Odży­wia i wzmac­nia wło­sy bez obcią­ża­nia ich, oraz spra­wia, że są błysz­czą­ce i jedwa­bi­ste. Skła­da się wyłącz­nie z natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych i prze­zna­czo­ny jest do każ­de­go typu wło­sów i skó­ry. Ole­jek, podob­nie jak uwiel­bia­ne przez nas zabie­gi w Spa, któ­ry­mi był inspi­ro­wa­ny zapew­nia mul­ti­sen­so­rycz­ne doświad­cze­nie. Jest nie­zwy­kle wydaj­ny, a jego apli­ka­cja dostar­cza ogrom­nej przyjemności. 

Trójfazowy olejek Barwa

Pięk­nie pach­nie, nawil­ża i dostar­cza skó­rze naj­cen­niej­szych wita­min, a do tego dostęp­ny jest po bar­dzo przy­stęp­nej cenie. Dzia­ła na skó­rę rege­ne­ru­ją­co i odżyw­czo, a tak­że dzię­ki ole­jo­wi buri­ti zapew­nia natu­ral­ną ochro­nę przed pro­mie­nia­mi UV. Bar­dzo szyb­ko się wchła­nia i nie pozo­sta­wia uczu­cia tłu­stej skóry. 

Olejek do twarzy La Prairie

Opcja dla kobiet poszu­ku­ją­cych naj­bar­dziej kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji. Ole­jek z naj­wyż­szej pół­ki nie tyl­ko nawil­ża i pie­lę­gnu­je, lecz tak­że zapew­nia ochro­nę prze­ciw ozna­kom sta­rze­nia skó­ry. Pozy­ski­wa­ny z cen­nych roślin alpej­skich sku­tecz­nie zabez­pie­cza skó­rę przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, nie obcią­ża­jąc jej. Jest nie­zwy­kle efek­tyw­ny i zapew­nia natych­mia­sto­we rezul­ta­ty pielęgnacji. 

Olejek do ciała Neutrogena

Ole­jek wytwa­rza­ny z zia­ren seza­mow­ca poma­ga w utrzy­ma­niu wła­ści­we­go nawil­że­nia skó­ry. Moż­na sto­so­wać go zarów­no na suchą, jak i wil­got­ną skó­rę, a nawet jako doda­tek pod­czas kąpie­li w wan­nie. Prze­zna­czo­ny jest szcze­gól­nie do skó­ry bar­dzo suchej, wyma­ga­ją­cej natych­mia­sto­we­go nawil­że­nia. Jest bar­dzo wydaj­ny, a do tego w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie.

Tekst: Julia Szułdrzyńska

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy