NewsroomUroda

Olejki Aussie 3 Miracle – codzienna dawka mocy dla Twoich włosów!

PRZYSZŁY WAKACJE, A TY WCIĄŻ CZUJESZ, ŻE MASZ ZA DUŻO RZECZY NA GŁOWIE? CZAS NA CHWILĘ ODDECHU I CUDOWNY 3­MINUTOWY DETOKS Z NOWYMI OLEJKAMI AUSSIE!

aussie 3 miracle oil vers24 copy

Dziew­czy­na Aus­sie zawsze zro­bi o jeden krok dalej – czer­pie z życia peł­ny­mi gar­ścia­mi, nie uzna­je kom­pro­mi­sów i roz­wią­zań na pół gwizd­ka. A co krok dalej ozna­cza dla jej wło­sów? Nowe olej­ki Aus­sie: 3 Mirac­le Oil Recon­struc­tor i 3 Mirac­le Oil Mega.

Chcesz mieć mak­sy­mal­nie nawil­żo­ne wło­sy, peł­ne natu­ral­ne­go bla­sku? Nowe olej­ki to praw­dzi­wa bom­ba wita­mi­no­wa. Poznaj nasze wyjąt­ko­we mie­szan­ki egzo­tycz­nych ole­jów natu­ral­nych: wariant Recon­struc­tor bazu­je na ole­jach z austra­lij­skich orze­chów maka­da­mia, z nasion jojo­ba oraz ole­ju z awo­ka­do, zaś 3 Mirac­le Oil Mega to fan­ta­stycz­na for­mu­ła, boga­ta w olej z orze­chów maka­da­mia, olej koko­so­wy oraz olej z kro­ko­sza bar­wier­skie­go.

Zebra­li­śmy dro­go­cen­ne skład­ni­ki roślin­ne z ser­ca Austra­lii, aby dostar­czyć Two­im wło­som esen­cję tego co naj­lep­sze. Nie­za­stą­pio­ny olej z orze­chów maka­da­mia spra­wia, że wło­sy są inten­syw­nie nawil­żo­ne i wygła­dzo­ne. Olej jojo­ba poma­ga zneu­tra­li­zo­wać pro­duk­cję sebum i zapo­bie­ga prze­su­sze­niom, a olej z awo­ka­do jest peł­ny anty­ok­sy­dan­tów i bły­ska­wicz­nie się wchła­nia.

Ole­jek moż­na go sto­so­wać na 3 spo­so­by:

1. Przed zasto­so­wa­niem szam­po­nu – aby chro­nić wło­sy na całej dłu­go­ści (aż po same koń­ce!), roz­pro­wadź ole­jek na wło­sach zanim wsko­czysz pod prysz­nic. :­)
2. Na mokre wło­sy – aby były nawil­żo­ne i gład­kie jak nigdy.
3. Na suche wło­sy – nałóż ole­jek na uło­żo­ne wło­sy, aby nabra­ły nie­po­wta­rzal­ne­go bla­sku.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy