Zdrowie

Ocet jabłkowy – recepta na odchudzanie?

Ocet jabłkowy zawiera wiele cennych witamin i minerałów, m.in.: potas, magnez, żelazo, miedź, fosfor oraz witaminy: A, C, E i witaminy z grupy B. Kwasy w nim zawarte to: kwas mlekowy, cytrynowy oraz octowy. Ocet jabłkowy wpływa na pracę układu pokarmowego, wzmacnia odporność organizmu, a według niektórych badań może sprzyjać utracie masy ciała. Dzisiaj odchudzanie z użyciem octu jabłkowego ma wielu zwolenników. Jednak czy ocet jabłkowy wystarczy, aby schudnąć?

Ocet jabłkowy

Co zawiera ocet jabłkowy?

Głów­ny­mi skład­ni­ka­mi octu jabł­ko­we­go są: pek­ty­ny, wita­mi­na E oraz potas. Pek­ty­ny wpły­wa­ją na meta­bo­lizm, uła­twia­ją tra­wie­nie oraz popra­wia­ją pery­stal­ty­kę jelit. Bar­dzo waż­ne jest to, ze zmniej­sza­ją odkła­da­nie się tłusz­czu w komór­kach oraz obni­ża­ją stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu (pro­fi­lak­ty­ka miaż­dży­cy). Wita­mi­na E (tak zwa­na wita­mi­na mło­do­ści) jest natu­ral­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, któ­re są zwią­za­ne z pro­ce­sem sta­rze­nia się orga­ni­zmu. Pozy­tyw­nie wpły­wa na nasz wzrok, zdol­ność kon­cen­tra­cji, chro­ni przed roz­wo­jem miaż­dży­cy oraz zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi wad wro­dzo­nych pło­du. Potas wspo­ma­ga dzia­ła­nie ukła­du ner­wo­we­go, popra­wia pamięć, prze­ciw­dzia­ła pro­ce­som miaż­dży­co­wym.

Właściwości:

  • Dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze – kwas octo­wy może eli­mi­no­wać bak­te­rie oraz zapo­bie­gać ich namna­ża­niu się; czę­sto uży­wa­ny do czysz­cze­nia i dezyn­fek­cji, sto­so­wa­ny jako natu­ral­ny kon­ser­want (hamu­je roz­wój bak­te­rii E. coli odpo­wie­dzial­nych za psu­cie się żyw­no­ści);
  • Obni­ża poziom cukru we krwi – tę wła­ści­wość zaob­ser­wo­wa­no wśród osób cier­pią­cych na cukrzy­cę typu 2; wyso­ki poziom cukru we krwi przy­czy­nia się do roz­wo­ju cho­rób prze­wle­kłych, dla­te­go o pra­wi­dło­wy poziom cukru we krwi powi­nien dbać nie tyl­ko „cukrzyk”, ale każ­dy z nas!
  • Popra­wia wraż­li­wość komó­rek orga­ni­zmu na insu­li­nę – ocet popra­wia wraż­li­wość na insu­li­nę po spo­ży­ciu posił­ku o dużej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów i dzię­ki temu wpły­wa na obni­że­nie pozio­mów glu­ko­zy i insu­li­ny we krwi;
  • Poma­ga w utra­cie masy cia­ła – prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia suge­ru­ją, że ocet może zwięk­szać uczu­cie syto­ści, co skut­ku­je, że jemy mniej i mniej­sze por­cje co może pro­wa­dzić do utra­ty masy cia­ła;
  • Może wpły­wać na obni­że­nie stę­że­nia trój­gli­ce­ry­dów oraz cho­le­ste­ro­lu we krwi – bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne na zwie­rzę­tach wyka­za­ły tę wła­ści­wość, jed­nak nale­ży to potwier­dzić w bada­niach na ludziach.

 Ocet jabłkowy w redukcji masy ciała

  • Przy­spie­sza spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej (nie zapo­mi­naj­my przy tym o sto­so­wa­niu zdro­wej die­ty reduk­cyj­nej i aktyw­no­ści fizycz­nej!);
  • Przy­spie­sza prze­mia­nę mate­rii (ocet popra­wia tra­wie­nie dzię­ki wydzie­la­niu więk­szej ilo­ści soków tra­wien­nych, jed­nak zbyt duża ilość może podraż­nić ślu­zów­kę żołąd­ka i powo­do­wać powsta­nie wrzo­dów!);
  • Ma wła­ści­wo­ści odwad­nia­ją­ce (szyb­kie chud­nię­cie to efekt utra­ty wody z orga­ni­zmu, dla­te­go pamię­taj­my o dostar­cza­niu orga­ni­zmo­wi odpo­wied­niej ilo­ści pły­nów!);
  • Wspo­ma­ga odchu­dza­nie, ale nie jest cudow­nym lekiem (samo spo­ży­wa­nie octu jabł­ko­we­go nie pomo­że obni­żyć masy cia­ła. Potrzeb­na jest zmia­na spo­so­bu odży­wia­nia – die­ta z ogra­ni­cze­niem spo­ży­cia sło­dy­czy, napo­jów gazo­wa­nych, wyso­ko prze­two­rzo­nych pro­duk­tów – oraz regu­lar­na aktyw­ność fizycz­na!)

02m

Przeciwwskazania do stosowania octu jabłkowego

Sto­so­wa­nie octu jabł­ko­we­go roz­po­wszech­nił w latach sześć­dzie­sią­tych XX wie­ku ame­ry­kań­ski lekarz DeFo­rest Jarvis. Ocet dostar­cza orga­ni­zmo­wi pozy­tyw­nych bak­te­rii kwa­su mle­ko­we­go, któ­re regu­lu­ją gospo­dar­kę kwa­so­wo-zasa­do­wą w prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Zachwia­nie tej rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej pro­wa­dzi do roz­wo­ju wie­lu cho­rób, na przy­kład wrzo­dów. Obec­nie coraz wię­cej osób, w tym tak­że die­te­ty­ków, zachę­ca do spo­ży­wa­nia octu jabł­ko­we­go. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że co jed­ne­mu pomo­że, dru­gie­mu może zaszko­dzić. Nie nale­ży spo­ży­wać zbyt dużej ilo­ści octu jabł­ko­we­go, a szcze­gól­ną uwa­gę pod­czas jego sto­so­wa­nia powin­ny zacho­wać oso­by, któ­re cier­pią na cho­ro­by prze­wle­kłe. Ogra­ni­cze­nia doty­czą tak­że kobiet w cią­ży, w zasa­dzie powin­ny one powstrzy­mać się od sto­so­wa­nia die­ty octo­wej. Kolej­ną gru­pą, któ­ra powin­na zre­zy­gno­wać z picia octu są  oso­by mają­ce pro­ble­my wątro­bo­we i żołąd­ko­we, a zwłasz­cza wrzo­dy lub zapa­le­nie ślu­zów­ki żołąd­ka.

Pamię­taj­cie, że samo spo­ży­wa­nie octu jabł­ko­we­go nie zre­du­ku­je nad­mier­nej masy cia­ła. Ocet może jedy­nie wspo­móc ten pro­ces poprzez pobu­dza­nie czyn­no­ści jelit, popra­wę pro­ce­su tra­wie­nia, oczysz­cze­nie orga­ni­zmu ze zło­gów oraz popra­wę prze­mia­ny mate­rii.

 

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *