Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

We wrze­śniu, H&M wpro­wa­dzi do ofer­ty 16 nowych mode­li dżin­sów, wypro­du­ko­wa­nych z baweł­ny pozy­ska­nej z recy­klin­gu mate­ria­łów zebra­nych w ramach Pro­gra­mu Zbie­ra­nia Odzie­ży pro­wa­dzo­ne­go w skle­pach H&M. Pro­duk­ty dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci są kolej­nym kro­kiem H&M na dro­dze do stwo­rze­nia zamknię­te­go obie­gu włó­kien w bran­ży modo­wej. Kolek­cja będzie dostęp­na w skle­pach na całym świe­cie oraz w sprze­da­ży onli­ne.

Close the loop - extended overview

Stwo­rze­nie zamknię­te­go obie­gu włó­kien, w któ­rym nie­uży­wa­ne obra­nia są prze­twa­rza­ne na nowe, nie tyl­ko redu­ku­je ilość odpa­dów, ale rów­nież zna­czą­co wpły­wa na zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na surow­ce pier­wot­ne oraz mini­ma­li­zu­je wpływ pro­duk­cji odzie­ży na śro­do­wi­sko natu­ral­ne”, powie­dział Karl-Johan Per­s­son, Dyrek­tor Gene­ral­ny H&M.

W dam­skiej kolek­cji dżin­so­wych ubrań, wypro­du­ko­wa­nych z baweł­ny pocho­dzą­cej z recy­klin­gu oraz z baweł­ny orga­nicz­nej znaj­dą się trzy rodza­je dżin­sów, od mode­lu skin­ny po luź­ne spodnie „girl­friend”, kurt­ka, ogrod­nicz­ki o roz­sze­rza­nych nogaw­kach oraz dżin­so­wy kom­bi­ne­zon. Dla męż­czyzn zapro­jek­to­wa­no zapi­na­ną na suwak kurt­kę oraz dwa mode­le luź­nych spodni slim. Kolek­cja obej­mu­je rów­nież pro­duk­ty dla dzie­ci, takie jak zapi­na­na na suwak blu­za z kap­tu­rem z uro­czy­mi, przy­po­mi­na­ją­cy­mi zwie­rzę­ce, usza­mi, spodnie z domiesz­ką stret­chu ozdo­bio­ne ceki­na­mi, koszu­la z kap­tu­rem w miej­skim sty­lu oraz spodnie o luź­nym kro­ju.

H&M pra­gnie stwo­rzyć zamknię­ty obieg włó­kien tek­styl­nych, w któ­rym tka­ni­ny z nie­uży­wa­nych ubrań będą prze­twa­rza­ne na nowe. Celem jest zmniej­sze­nie wpły­wu, jaki bran­ża odzie­żo­wa wywie­ra na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, poprzez zre­du­ko­wa­nie ilo­ści odpa­dów, któ­re tra­fia­ją na wysy­pi­ska śmie­ci oraz zmniej­sze­nie wyko­rzy­sta­nia zaso­bów natu­ral­nych uży­wa­nych przy pro­duk­cji tka­nin.

Od 2013, w ramach Pro­gra­mu Zbie­ra­nia Odzie­ży, klien­ci H&M na całym świe­cie mogą zosta­wić nie­uży­wa­ną odzież dowol­nej mar­ki w skle­pach sie­ci. Do tej pory, zebra­li­śmy ponad 14 tysię­cy ton mate­ria­łów.

W tej chwi­li, H&M ma moż­li­wość pro­du­ko­wać ubra­nia, któ­re w 20% skła­da­ją się z baweł­ny pocho­dzą­cej z recy­klin­gu. Mar­ka inwe­stu­je w nowe tech­no­lo­gie, któ­re pomo­gą zwięk­szyć ten pro­cent, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc ten sam poziom jako­ści. Celem H&M jest zwięk­sze­nie ilo­ści pro­duk­tów wypro­du­ko­wa­nych w 20% z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu o 300% w porów­na­niu z 2014 rokiem.

Close the loop - womens trousers-2

1265_SL_01 1265_SL_09

1265_SL_21

Wię­cej infor­ma­cji o kam­pa­nii znaj­du­je się na stro­nie hm.com.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *