NewsroomUroda

Nowa odsłona MATIS Paris

Francuska marka MATIS powstała w latach 30. w Paryżu, dzięki inżynierowi chemii Eugene Mavcromati i jego rewolucjonizującemu nowoczesną kosmetologie odkryciu. Przeciwdziałanie oznakom starzenia się skóry to domena produktów MATIS, dzięki którym kompleksowo zadbasz o jej pielęgnację. Eugene odkrył, że aby wykorzystać drzemiący w kosmetykach potencjał muszą one oddziaływać także na emocje i zmysły. Każda z linii kosmetyków marki rozpoczyna się słowem: „Reponse”, a więc: „odpowiedź”. MATIS to produkty przeznaczone nie tylko do profesjonalnej, ale przede wszystkim domowej pielęgnacji skóry. Ich bogate formuły, a także profesjonalne techniki wykonywania masaży zyskały uznanie kobiet na całym świecie. To, co wyróżnia MATIS jako firmę kosmetyczną to nie tylko wieloletnia tradycja, ale przede wszystkim produkty efektywne, o wyjątkowych właściwościach, które pozwalają uzyskać bardziej wyrazisty wygląd. Marka jest jednocześnie prawdziwym uosobieniem francuskiego stylu, elegancji i tradycyjnej pielęgnacji, idącej jednak z duchem czasu.

Matis Paris kosmetyki

Naj­now­sza odsło­na MATIS to mini­ma­li­stycz­ne, wyra­fi­no­wa­ne i eks­klu­zyw­ne logo, któ­re sym­bo­li­zu­je pew­ność sie­bie oraz ideę mar­ki. Każ­da z per­so­nal­nych, pro­fe­sjo­nal­nych linii kosme­ty­ków powsta­ła tak, aby odpo­wia­dać na potrze­by każ­dej skó­ry. W ten spo­sób powsta­ły nowe, nie­za­wod­ne pro­duk­ty, opie­ra­ją­ce się jed­no­cze­śnie na dobrze zna­nych i wypró­bo­wa­nych bazach. Dodat­ko­wo, mar­ka zmie­ni­ła opa­ko­wa­nia na bar­dziej kla­sycz­ne, pro­ste, o wyra­fi­no­wa­nym desi­gnie, któ­re powsta­ły z recy­klin­go­wa­ne­go pla­sti­ku oraz papieru.

Natu­ral­ność i fran­cu­ska ele­gan­cja – tak w dwóch sło­wach moż­na okre­ślić mar­kę MATIS, któ­ra dba o samo­po­czu­cie kobiet, nie­za­leż­nie od wie­ku. Boha­ter­ką naj­now­szej sesji zdję­cio­wej jest  deli­kat­na, a jed­no­cze­śnie sty­lo­wa i wyra­zi­sta fran­cu­ska model­ka – Johan­ne Land­bo, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją­ca naj­now­szą odsło­nę mar­ki. 

Wraz ze zmia­ną wize­run­ko­wą mar­ki, MATIS wpro­wa­dzi­ła row­nież linie nowych pro­duk­tów deta­licz­nych w 100% opar­tych na kawio­rze pocho­dze­nia fran­cu­skie­go Caviar – zna­ne­go ze swo­ich prze­ciw­sta­rze­nio­wych, zwal­cza­ją­cych wol­ne rod­ni­ki i odna­wia­ją­cych naskó­rek wła­ści­wo­ściach. Prze­ciw­sta­rze­nio­wa linia Repon­se Den­si­te, prze­zna­czo­na dla kobiet po 40 roku życia ujędr­nia, uela­stycz­nia skó­rę, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­jąc zmarszcz­ki. Linia Repon­se Préven­ti­ve pozwo­li za to inten­syw­nie zadbać o skó­rę, jesz­cze zanim poja­wią się pierw­sze ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su i świet­nie spraw­dzi się dla osób pomię­dzy 20 a 30 rokiem życia. W linii znaj­du­je się m.in. prze­ciw­sta­rze­nio­wy krem Age-Mood, któ­ry poma­ga w wal­ce z pierw­szy­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia się skó­ry, eli­mi­nu­jąc klu­czo­we mecha­ni­zmy wywo­łu­ją­ce uszko­dze­nia naskór­ka, a więc gli­ka­cję – nisz­czą­cą kola­gen i ela­sty­nę oraz pro­wa­dzą­cą do powsta­wa­nia zmarsz­czek. Dodat­ko­wo, wpły­wa na utle­nia­nie skó­ry oraz jej odwod­nie­nie, zwal­cza­jąc je za pomo­cą kwa­su hia­lu­ro­no­we­go o wyso­kiej masie czą­stecz­ko­wej. Ten uni­ka­to­wy pro­dukt zawie­ra sil­nie dzia­ła­ją­ce pep­ty­dy oraz anty­ok­sy­dan­ty, a for­mu­ła powsta­ła z łącze­nia ryżu oraz łody­gi wino­ro­śli sty­mu­lu­je biał­ka dłu­go­wiecz­no­ści, takie jak sir­tu­iny. Krem świet­nie spraw­dza się tak­że  skó­ry suchej i nor­mal­nej, skłon­nej do prze­su­sze­nia i naj­lep­sze efek­ty daje sto­so­wa­ny na dzień, jak i na noc. Dla poszu­ku­ją­cych oczysz­cza­ją­cych, pie­lę­gna­cyj­nych pro­duk­tów do codzien­ne­go użyt­ku oraz dema­ki­ja­żu spraw­dzą się kosme­ty­ki z linii Repon­se Fon­da­men­ta­le, zawie­ra­ją­ce natu­ral­ne skład­ni­ki myją­ce oraz przy­wra­ca­ją­ce kom­fort skó­rze olej­ki. Wcho­dzą­cy w skład linii, upięk­sza­ją­cy krem Authen­tik-Beau­ty to pro­dukt wie­lo­za­da­nio­wy, prze­zna­czo­ny dla każ­de­go typu cery. Wyróż­nia się dzia­ła­niem napraw­czym, sty­mu­lu­ją­cym, ochron­nym oraz nawil­ża­ją­cym. Co wię­cej, krem popra­wia kolo­ryt skó­ry, a zawar­te w nim wita­mi­ny i eks­trak­ty roślin­ne poma­ga­ją cerze odzy­skać blask i zacho­wać natu­ral­ne pięk­no. Jed­nym z jego głów­nych skład­ni­ków jest  zna­ny z koją­cych, oczysz­cza­ją­cych i lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści prze­ciw­rod­ni­ko­wych eks­trakt z Mimo­sa Tenu­iflo­ra. Dodat­ko­wo, obec­ność wita­mi­ny E spo­wal­nia sta­rze­nie się skó­ry, wpły­wa­jąc na sta­bil­ność jej struk­tu­ry komór­ko­wej. W ten spo­sób rege­ne­ru­je, odna­wia naskó­rek i uzu­peł­nia jego nie­do­bo­ry. W skła­dzie znaj­dzie­my dobrze zna­ny i sku­tecz­ny kwas hia­lu­ro­no­wy, któ­ry nawad­nia skó­ry i wypeł­nia linie. Krem nale­ży apli­ko­wać na oczysz­czo­ną skó­rę rano i wie­czo­rem. Skó­ra wraż­li­wa znaj­dzie uko­je­nie w linii Repon­se Deli­ca­te, któ­ra ukoi i przy­wró­ci jej rów­no­wa­gę, zaś skó­ra tłu­sta, z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi z pew­no­ścią sko­rzy­sta na linii Repon­se Pure­te. W tro­sce o pro­mien­ne, otwar­te spoj­rze­nie pozba­wio­ne cie­ni i zmarsz­czek nale­ży się­gnąć do kosme­ty­ków z linii Repon­se Regard – spe­cjal­nie prze­zna­czo­nej do oko­lic oczu. Mar­ka MATIS dba kom­plek­so­wo nie tyl­ko o cerę, ale tak­że skó­rę całe­go cia­ła – to dla­te­go wyjąt­ko­wa, pie­lę­gna­cyj­na linia Repon­se Body, peł­na natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych powsta­ła po to, aby łago­dzić i nawil­żać skó­rę całe­go cia­ła, jed­no­cze­śnie prze­ciw­dzia­ła­jąc mikro­usz­ko­dze­niom naskór­ka. Oprócz pro­duk­tów prze­zna­czo­nych głów­nie dla kobiet i męż­czyź­ni znaj­dą coś dla sie­bie. To z myślą o nich powsta­ła spe­cjal­na linia Repon­se Hom­me, peł­na pro­duk­tów odpo­wia­da­ją­cych na spe­cy­ficz­ne potrze­by skó­ry męż­czyzn. To efek­tyw­ność i przy­jem­ność sto­so­wa­nia w jed­nym, któ­ra zapew­nia nie tyl­ko rege­ne­ra­cję, ale tak­że nawil­że­nie i ujędr­nie­nie skóry.

Jesz­cze do koń­ca bie­żą­ce­go roku, mar­ka MATIS Paris pla­nu­je wpro­wa­dzić zmia­ny w dotych­cza­so­wych liniach, tj. Repon­se Deli­ca­te, Repon­se Vita­li­te, Repon­se Teint oraz Cell Expert.

Nowa odsło­na MATIS Paris to połą­cze­nie fran­cu­skiej ele­gan­cji i deli­kat­no­ści ze sku­tecz­ny­mi i inno­wa­cyj­ny­mi for­mu­ła­mi naj­bar­dziej cenio­nych kosme­ty­ków. Wszyst­ko to z misją jak naj­efek­tyw­niej­szej, zaawan­so­wa­nej pie­lę­gna­cji skó­ry w natu­ral­ny spo­sób – po to, aby wydo­być z niej nie­ska­zi­tel­ne, natu­ral­ne piękno.

Pro­duk­ty fran­cu­skiej mar­ki MATIS Paris dostęp­ne są w tra­dy­cyj­nych dro­ge­riach, wybra­nych gabi­ne­tach kosme­tycz­nych oraz w per­fu­me­rii douglas.pl.

Komentarze

komentarzy