ModaNewsroom

Nowa kolekcja COS Kids

Mar­ka COS przed­sta­wia roz­sze­rzo­ną kolek­cję dzie­cię­cą. Ofer­ta obej­mu­je teraz odzież i akce­so­ria w roz­mia­rach odpo­wied­nich dla dzie­ci od nowo­rod­ków do dzie­się­cio­lat­ków. Powsta­je zupeł­nie nowa kate­go­ria dzia­łal­no­ści­mar­ki: COS Kids.

Przedstawiamy COS Kids

Kolek­cję dla dzie­ci, w wie­ku od roku od dzie­się­ciu lat, two­rzy kom­plet­na gar­de­ro­ba codzien­nych ubrań, piżam, butów i dodat­ków. Będą one dostęp­ne w skle­pach COS i onli­ne. Sty­li­sty­ka pro­duk­tów dzie­cię­cych zosta­ła zain­spi­ro­wa­na kolek­cją COS jesień-zima 2018 dla doro­słych. Opar­to ją na kon­tra­stu­ją­cej pale­cie kolo­rów iau­tor­skich nadru­ków. W pro­jek­tach wyko­rzy­sta­no kom­bi­na­cję wyso­kiej jako­ści tka­nin, któ­re zapew­nia­ją naj­młod­szym kom­fort nosze­nia. Wyko­na­no je ze szla­chet­nej weł­ny mery­no­sów, kasz­mi­ru, sztruk­su, baweł­ny, dżin­su czy fla­ne­li.

Roz­sze­rzo­na ofer­ta dla dzie­ci wpro­wa­dza tak­że zupeł­nie nową linię COS dla nie­mow­ląt. Kolek­cję uni­sex wyko­na­no wyłącz­nie z natu­ral­nych tka­nin, takich jak weł­na mery­no­sów, kasz­mir i orga­nicz­na baweł­na. Utrzy­ma­no ją w deli­kat­nych neu­tral­nych bar­wach i uroz­ma­ico­no wyra­zi­sty­mi akcen­ta­mi i weso­ły­mi wzorami.Wśród pro­duk­tów zna­la­zła się selek­cja pod­sta­wo­wych pro­duk­tów dla nie­mow­ląt: od śpiosz­ków przez kasz­mi­ro­we kocy­ki i kar­di­ga­ny. Kolek­cja nie­mow­lę­ca COS Kids będzie dostęp­na onli­ne i w skle­pach na wybra­nych ryn­kach od piąt­ku 16 listo­pa­da.

Poza odzie­żą COS Kids, do ofer­ty skle­pu onli­ne COS tra­fi tak­że wyse­lek­cjo­no­wa­na ofer­ta marek part­ner­skich, w tym książ­ki, zabaw­ki i akce­so­ria. Kolek­cja dostęp­na jest na wybra­nych ryn­kach od listo­pa­da br. Pro­duk­ty zosta­ły­sta­ran­nie dobra­ne z zamia­rem wpro­wa­dze­nia naj­młod­szych w świat sztu­ki i desi­gnu.

Mar­ka COS w cen­tra­li w Lon­dy­nie two­rzy nowo­cze­sną, funk­cjo­nal­ną i mini­ma­li­stycz­ną odzież dla kobiet, męż­czyzn i dzie­ci. Zarów­no tra­dy­cyj­ne meto­dy, jak i inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją two­rzyć ponad­cza­so­we kolek­cje ubrań i dodat­ków, któ­re zacho­wu­ją św ieżo­ść­przez wie­le sezo­nów. COS anga­żu­je się w świat sztu­ki i desi­gnu: od momen­tu powsta­nia mar­ki współ­pra­cu­je z uzna­ny­mi arty­sta­mi, gale­ria­mi i ate­lier pro­jek­to­wy­mi na całym świe­cie.

Przedstawiamy COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids Nowa kolekcja COS Kids

Twór­cy kam­pa­nii COS Kids:

Zdję­cia: Marie Valo­gnes
Sce­no­gra­fia: Tho­mas Bird
Kie­row­nic­two arty­stycz­ne i sty­li­za­cja: COS.

Wideo:
Mon­taż: Sarah Keeling
Zdję­cia: Ste­phen Lang­ma­nis
Sce­no­gra­fia: Tho­mas Bird
Muzy­ka: Youth Mode
Kie­row­nic­two arty­stycz­ne i sty­li­za­cja: COS.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy