Ruch „Body positive’’ działający już od lat 90., miał czas zakorzenić się w świadomości społeczeństwa. Chociaż w mediach, a szczególnie na Instagramie ogromną popularnością wciąż cieszą się wzorce „idealnej” sylwetki, to wiele ogólnoświatowych marek próbuje przełamać schemat, pokazując, jak bardzo piękna i modna może być każda kobieta. 

bielizna louie

BODY POSITIVE – RÓŻNE OBLICZA PIĘKNA

Do tej pory mogli­śmy podzi­wiać pre­zen­ta­cje kostiu­mów kąpie­lo­wych H&M, bie­li­zny Oysho, a tak­że szcze­gól­nie wyróż­nia­ją­cej się natu­ral­no­ścią i pozy­tyw­nym nasta­wie­niem do typów figu­ry mar­ki Aerie. Kam­pa­nia Dear Kate w opo­zy­cji do lan­so­wa­nych syl­we­tek Vic­to­rii Secret rów­nież zapa­dła w naszej pamię­ci na dłu­go. Coraz wię­cej mar­ke­tin­gow­ców zda­je sobie spra­wę, że pre­zen­to­wa­nie bie­li­zny na kobie­tach o róż­nej figu­rze zwięk­sza popu­lar­ność, ale rów­nież pozy­tyw­nie wpły­wa na kobie­cą świa­do­mość wła­sne­go cia­ła. W koń­cu powin­ni­śmy dzie­lić się dobrym prze­sła­niem, że każ­da z nas jest pięk­na. 

POLSKIE MARKI W DUCHU BODY POSITIVE

Pol­ski rynek wyda­je się dopie­ro racz­ko­wać, jeśli cho­dzi o two­rze­nie podob­ne­go con­ten­tu. Nie­wy­re­tu­szo­wa­ną kam­pa­nią wyróż­ni­ła się mar­ka Moiess, a tak­że „kocha­ją­ca wszyst­kie kobie­ty’’ fir­ma Adrian. Nasze ser­ca pod­bił rów­nież pro­jekt foto­graf­ki Mag­da­le­ny Ław­ni­czak o nazwie „Black Mir­ror’’. Mogło­by się wyda­wać, że to na tyle o nur­cie body posi­ti­ve, jed­nak ostat­nia kam­pa­nia Louie loun­ge­we­ar, zaspo­ko­iła nasz niedosyt.

LOUIE – NATURALNA KAMPANIA „NO BODY IS PERFECT”

Louie w naj­now­szej kolek­cji pre­zen­tu­je sub­tel­ne koron­ki o kolo­rze dziew­czę­ce­go różu oraz zmy­sło­wej czer­ni, zwra­ca­jąc przy tym szcze­gól­ną dba­łość o deta­le. Sta­wia przede wszyst­kim na kobie­cość oraz natu­ral­ność. Jed­nak to nie wszyst­ko co mar­ka ma nam do powie­dze­nia. W kam­pa­nii dono­śnie gło­si: „No body is per­fect’’, a twa­rzy do naj­now­szej kolek­cji szu­ka­li poza śro­do­wi­skiem agen­cji mode­lek. Na zdję­ciach są uka­za­ne: cel­lu­lit, roz­stę­py oraz wałecz­ki tłusz­czu, czy­li cia­ło, tak bar­dzo podob­ne do nasze­go wła­sne­go. Natu­ral­ność i samo­ak­cep­ta­cja pozu­ją­cej dziew­czy­ny spo­tka­ła się z entu­zja­stycz­ną reak­cją. Louie two­rzy nie tyl­ko wyjąt­ko­wą bie­li­znę, ale tak­że prze­kaz, któ­re­go potrze­bu­je­my. Zdję­cia mar­ki są sen­su­al­ne, uni­kal­ne i peł­ne miło­ści do cia­ła. 

Czy mod­ny nurt zaczy­na pod­bi­jać świat uro­dy rów­nież w Pol­sce? Mamy nadzie­ję, ponie­waż wszyst­ko na to wska­zu­je. 

bielizna louie polska marka bielizna polska marka bielizna louie bielizna najpiękniejsza louie bielizna czarna bielizna louie louie polska marka bielizny louie polska marka bielizny

Tekst: Mar­ta Podściańska
Redak­tor Pro­wa­dzą­ca: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: Justy­na Krawczyk/materiały prasowe

Komentarze

komentarzy