Styl życia

Niezawodne prezenty z okazji Dnia Ojca

Jutro będziemy świętować Dzień Ojca, a więc nie tylko ojców, ale także dziadków czy mężów i ojców. To naprawdę niewiele czasu, aby przygotować idealny prezent.

Niezawodne prezenty z okazji Dnia Ojca

Nie­za­wod­ne pre­zen­ty z oka­zji Dnia Ojca: Krem nawil­ża­ją­cy BLEU DE CHANEL 2w1; Oli­ver & Co zestaw pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji bro­dy o zapa­chu wody Veti­ve­rus; DAFI butel­ka ter­mycz­na; BLEU DE CHANEL zapach; Elon Musk. Bio­gra­fia twór­cy Pay­Pa­la, Tesli, Spa­ceX – Van­ce Ash­lee; Tom Ford bal­sam po gole­niu; EISENBERG com­plex anti-age super­lek­ki krem; Apple Watch; Bot­te­ga Vene­ta orga­ni­zer z ple­cion­ką; NUXE krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy dla męż­czyzn; Dip­ty­que krem do rąk.

Jeże­li pla­nu­jesz ten dzień spę­dzić wła­śnie ze swo­im ojcem, być może świet­nym pomy­słem będzie po pro­stu wspól­ne spę­dze­nie cza­su przy nowo zaku­pio­nym gril­lu czy dłu­gie roz­mo­wy na tara­sie ze świe­żo zapa­rzo­ną kawą z nowe­go eks­pre­su. A pomy­słów jest mnó­stwo! Jeśli nie świę­tu­jesz tego dnia oso­bi­ście, pozo­sta­je przy­go­to­wa­nie spe­cjal­nych pre­zen­tów. W takim wypad­ku spraw­dzo­nym pre­zen­tem zawsze będzie książ­ka, być może auto­bio­gra­fia albo dobra powieść sen­sa­cyj­na. Każ­dy męż­czy­zna z pew­no­ścią ucie­szy się tak­że z gadże­tu jakim jest smar­twatch, któ­ry spraw­dzi się w pra­cy, pod­czas wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści bądź bie­ga­nia. Być może dla odmia­ny, dotych­cza­so­wą butel­kę dobrej whi­skey czy koszu­li war­to poda­ro­wać tacie luk­su­so­wy pro­dukt do pie­lę­gna­cji, dzię­ki któ­re­mu poczu­je się wyjąt­ko­wo? W dodat­ku każ­da kobie­ta wie, że war­to dodat­ko­wo zadbać o męż­czy­znę, dla­te­go dobra nawil­ża­ją­ca maska ​​do twa­rzy, łago­dzą­cy, aro­ma­tycz­ny bal­sam po gole­niu, dzię­ki któ­rym codzien­na poran­na ruty­na sta­nie się przy­jem­no­ścią i ulu­bio­ną czę­ścią dnia. Dla tych, któ­rzy zwy­kle wszyst­ko robią w pośpie­chu, spraw­dzi się cudow­nie pach­ną­ce mydło do rąk. Każ­dą codzien­ną ruty­nę w łazien­ce z pew­no­ścią uprzy­jem­nią tak­że per­fu­my – ale pod warun­kiem, że znasz ulu­bio­ne nuty zapa­cho­we ojca. Dla ojców, któ­rzy mogą pochwa­lić się zaro­stem ist­nie­je mnó­stwo pro­duk­tów do sty­li­za­cji i pie­lę­gna­cji wąsów. W kwe­stii ubrań i gar­de­ro­by war­to być ostroż­nym, ale jeśli cho­dzi o sty­lo­wych ojców, z pew­no­ścią nie pomy­lisz się wybie­ra­jąc parę sty­lo­wych oku­la­rów, solid­na tor­ba któ­ra pomie­ści wszyst­kie nie­zbęd­ne doku­men­ty, czy skó­rza­ny, non­sza­lanc­ki port­fel bądź etui na karty.

Bez wzglę­du na to, czy Twój Tata jest ele­ganc­ki, czy raczej nie­za­leż­ny i cenią­cy przede wszyst­kim wygo­dę, war­to spra­wić, aby Dzień Ojca uczy­nić napraw­dę nie­zwy­kłym. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka napraw­dę nie­za­wod­nych pomy­słów na pre­zent z oka­zji Dnia Ojca dla każ­de­go ojca, dzię­ki któ­rym poczu­je się napraw­dę waż­ny tego dnia. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy