KsiążkiKultura

Niekonwencjonalne wydawnictwo Sokoła i niezwykły debiut literacki – Wydałem

Wydałem to nowe, niekonwencjonalne i prawdziwie kreatywne wydawnictwo na miarę XXI wieku, w sprytny sposób łączące literaturę ze sztuką, założone przez rapera i biznesmena Wojtka Sokoła. Raper zapowiada, że wyjątkowy styl i jakość to główne cechy, które będą wyróżniać książki wydane pod skrzydłami wydawnictwa. To wydawnictwo, które będzie skupiać nie tylko książki bliskie kulturze miejskiej, ale także unikatową, niezależną literaturę.

Niekonwencjonalne wydawnictwo Sokoła i niezwykły debiut literacki - Wydałem

Wyda­łem to bowiem nie­ty­po­we wydaw­nic­to, wymy­ka­ją­ce się spod ram. Każ­da książ­ka będzie pod­da­wa­na sta­ran­nej selek­cji, a wszyst­ko po to, by każ­da lek­tu­ra była nie­ty­po­wym, nie­zwy­kłym doświad­cze­niem. W przy­szło­ści w ofer­cie wydaw­nic­twa z pew­no­ścią znaj­dzie­my nie tyl­ko bele­try­sty­kę, ale tak­że albu­my o cha­rak­te­rze kolekcjonerskim.

Baś­ka” -  nie­zwy­kle wcią­ga­ją­cy debiut lite­rac­ki Wojt­ka Fried­man­na to pierw­sza z publi­ka­cji wyda­nych w nowym wydaw­nic­twie Soko­ła, któ­ra powsta­ła z żalu i tęsk­no­ty. Autor od zawsze zwią­za­ny z War­sza­wą, podróż­nik i gawę­dziarz, spi­sał na kart­kach papie­ru zabaw­ną, peł­ną empa­tii histo­rię, któ­ra trak­tu­je przede wszyst­kim o hono­rze i przy­jaź­ni, a jed­no­cze­śnie poka­zu­je, że war­to bli­żej przyj­rzeć się ulicz­ne­mu sty­lo­wi języ­ka. Skon­cen­tro­wa­na głów­nie na war­szaw­skiej Ocho­cie fabu­ła opo­wia­da histo­rię kil­ku przy­ja­ciół, któ­rzy spo­ty­ka­ją się po latach w nie­co­dzien­nych oko­licz­no­ściach, przy­wo­łu­je swo­je wspo­mnie­nia. „Baś­ka” to podróż peł­na wzru­szeń, uro­ku, humo­ru, ale i szcze­ro­ści czy bólu – spra­wia, że z każ­dą kolej­ną stro­ną coraz bar­dziej utoż­sa­mia­my się i zży­wa­my z bohaterami.

Ofi­cjal­na pre­mie­ra książ­ki odbę­dzie się już w ponie­dzia­łek, 15 czerw­ca 2020 roku, a przed­sprze­daż wystar­to­wa­ła 01 czerw­ca na ofi­cjal­nej stro­nie wydaw­nic­twa www.wydalem.com oraz www.prosto.com.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy